Styret i NFL består av representanter fra ulike produksjonsformer, fra ulike deler av landet, og med tilknytning til både samvirke og private varemottakere. De er en viktig aktør på vegne av våre medlemmer og arbeider utelukkende for fjørfebondens interesser.

Styremedlemmene i Norsk Fjørfelag er innforstått med at de i sine tillitsverv ikke representerer regionen de er bosatt i, eller omsetningsleddet de leverer til, men at de til enhver tid skal jobbe for å sikre alle norske fjørfeprodusenter sine interesserer. Styremedlemmene har generell taushetsplikt og skal bevare taushet om sensitive opplysninger som de mottar i sitt tillitsverv.

Styret ønsker medlemmenes synspunkter på hva NFL skal arbeide med. Bare ta kontakt!

Styrerepresentanter i Norsk Fjørfelag 2020/2021

Funksjon Navn Telefon Epost
Styreleder Kolbjørn Frøseth 926 63 770 froeset@online.no
Nestleder Tone Steinsland 974 22 423 tone@steinslandco.no
Styremedlem Trude Hegle 992 83 719 trude@mellomdalen.no
Styremedlem Jarle Hole 911 13 461 jarl-hol@online.no
Styremedlem Kjersti Kraabøl Dompidal 480 57 975 kdompida@online.no
Styremedlem Kåre Vevik 917 60 926 kaare@pmh.no
Ordfører Jan Arne Broen 481 95 388 jabroen@icloud.com
1. vara Ingunn Dalaker Øderud 419 21 895 ingunn@oederud.no
2. vara Odd Ingar Skei 976 96 899 od-ingar@online.no

Valgkomite 2020/2021

Funksjon Navn Telefon Epost
Valgkomite Ole Petter Riis 920 30 548 ole.petter.riis@rise-gard.no
Valgkomite Bjørn Elvestad 917 23 599 belvesta@online.no
Valgkomite Hanne Guåker 470 17 703 hanne@guaker.no

Årsmøtet i Norsk Fjørfelag

Årsmøtet er Norsk Fjørfelag sitt øverste organ. Alle fjørfeprodusenter som har betalt kontingent for inneværende år, senest en uke før årsmøtet, kan delta med stemmerett på årsmøtet. Lokallagsstyrene bør være representert på årsmøtet.

Årsmøtet velger styret som skal bestå av styreleder, 2 representanter for eggproduksjon, 2 representanter for fjørfekjøttproduksjon, 1 representant fra rugeri, oppal eller rugeegg, i tillegg til 2 varamedlemmer.