Norsk Fjørfelag er det eneste landsomfattende faglag innen fjørfesektoren som er åpent for alle produsenter, uavhengig av produksjon (konsumegg, kylling, kalkun, rugeegg, livkylling) og omsetningsledd (samvirke eller privat). Medlemmene er organisert i 11 lokallag.

 • NFL er fjørfebøndenes viktigste politiske talerør og er partipolitisk uavhengig.
 • NFL setter, i enhver sammenheng, bonden i sentrum.
 • NFL anser bonden som den viktigste nøkkelen for å sikre god dyrehelse og god dyrevelferd, som igjen lønner seg økonomisk.
 • NFL arbeider for å bedre fjørfebondens økonomi. Gode rammevilkår og optimalisering av produksjonsforhold, samt god dyrevelferd og dyrehelse er viktig for å oppnå dette.
 • NFL er et faktabasert talerør for fjørfebonden i media, i debatter osv.
 • NFL er høringsinstans for Landbruks- og matdepartementet og Mattilsynet ved endringer og utarbeidelse av forskrifter.
 • NFL er aktivt med i forberedelsene til jordbruksforhandlingene, både lokalt og sentralt.
 • I saker som angår fjørfenæringa er NFL med i et samarbeidsforum bestående av Animalia, Bondelaget, KLF og Nortura.
 • NFL har innflytelse gjennom dialog med aktørene i bransjen.
 • NFL arrangerer selv, eller i samarbeid med andre, fag-konferanser og møter.
 • NFL arrangerer FJØRFEDAGENE i mars: fjørfenæringens viktigste nasjonale treffpunkt
 • NFL sitt fagblad «Fjørfe» er uunnværlig for deg som følger fjørfenæringa, og utgis 10 ganger i året.
 • NFL representerer norske fjørfebønder i nordiske fora, og holder seg à jour med utviklingen i Norden og EU.