NFL aktuelt

NFL aktuelt2022-06-29T11:13:39+02:00

NFL aktuelt

NFLs høringssvar: Forslag til revidert industriutslippsdirektiv (IED)

Vi viser til Miljødirektoratets høring av EU-kommisjonens forslag til nytt industriutslippsdirektiv. Vi stiller oss bak samme budskap og de spørsmål som er stilt i høringssvar fra Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF) og Norges Bondelag. Høringsinnspillet fra Norsk Fjørfelag påpeker forhold som er spesielt viktige for bøndene i verdikjedene for egg og fjørfekjøtt.

7. september 2022|

Overproduksjon av egg: NFLs budskap!

Overproduksjonen av egg har forverret seg med årene og vært vedvarende siden 2013. Norsk Fjørfelag, med flere, har i årevis etterspurt bedre reguleringsverktøy, uten at vårt krav har ført frem. Det er krav om handling – NÅ - for å få bukt med overproduksjon! NFL ønsker å bidra til løsninger som både ivaretar nåværende og fremtidige eggprodusenter. Vi mener tettere samarbeid med Bondelaget og andre i næringen er nødvendig for å finne de gode løsningene, både på kort og lang sikt. Målet for oss alle er det samme: eggproduksjon i både sentrale strøk og distrikt, og en sunn økonomi for eggbonden!

24. august 2022|

EU-regler truer norsk eggproduksjon

Regelverksendringen som nå er foreslått i EU vil få omfattende og negative konsekvenser for norsk eggproduksjon. I denne artikkelen, som stod på trykk i FJØRFE nr 5, forklarer Hanne Steen (Nortura) og Ida Mathisen (KLF) bakgrunnen for at EU ønsker endring av holdbarhetsreglene, og skisserer de negative konsekvensene dette kan få for norsk eggnæring. 

2. juni 2022|
Gå til toppen