Forslag til endringer i animaliehygieneforordningen om bruk av fiskekar, superkjøling og holdbarhetsmerking og omsetning av egg m.m. 

20. januar sendte Norsk Fjørfelag skriftlig høringsinnspill om  regelendringene fra EU som vil påvirke holdbarhetsmerking av egg.

Høringsinnspill fra Norges Bondelag og Norsk Fjørfelag – endring av forskrift om hold av høns og kalkun

20. oktober sendte Norges Bondelag og Norsk Fjørfelag skriftlig høringsinnspill til endring av forskrift om hold av høns og kalkun.

Høringsinnspill NFL – Forslag til revidert industriutslippsdirektiv

31. august sendte Norsk Fjørfelag skriftlig høringsinnspill til Miljødirektoratets høring av EU-kommisjonens forslag til nytt industriutslippsdirektiv.

Høringsinnspill NFL – endring i statsbudsjettet

30. mai sendte Norsk Fjørfelag skriftlig høringsinnspill til Prop. 200 S (2021-2022) Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2022 m.m.)

Høringsinnspill NFL – jordbruksoppgjøret

Tirsdag 1. juni  2021 holdt Margrethe Brantsæter innlegg på Stortinget i sak: Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2021 m.m.) (Prop. 200 S (2020-2021)).

Høringsinnspill NFL: Meld. St. 13 (Klimaplan 2021-2030)

Torsdag 4. februar 2021 var det videokonferanse i Stortingets energi- og miljøkomité om Meld. St. 13 (2020-2021) Klimaplan for 2021-2030 hvor NFL, ved daglig leder Margrethe Brantsæter, holdt innlegg.

NFL’s Høringsinnspill: Meld. St. 27 (2019-2020)

3. november 2020 var det videokonferansehøring på Stortinget om Meld. St. 27 (2019-2020) – Dagligvare og konkurranse – kampene om kundane. Nestleder Tone Steinsland deltok for NFL.

Høringsinnspill fra Norsk Fjørfelag: Endringer i statsbudsjettet 2020

Nestleder Tone Steinsland deltok med høringsinnspill 28. mai 2020 til Prop. 118 S (2019-2020) – Endringer i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet. (Jordbruksoppgjøret).

Høringsinnspill Norsk Fjørfelag: Dokument 8:137S (2018-2019)

Høringsinnspill fra Norsk Fjørfelag 23. oktober 2019: Representantforslag om jordbrukets samfunnsoppdrag – minst 50 pst. selvforsyning av jordbruksmat innen 2026. Daglig leder Margrethe Brantsæter holdt innlegg.

NFL i høring på Stortinget om ny landbruksmelding

19. januar 2017 deltok Norsk Fjørfelag under høring i Næringskomiteen på Stortinget i anledning Meld. St. 11 (2016-2017) – Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon. Tone Steinsland og Karianne Fuglerud Ingerø deltok for NFL.