FJØRFE nr. 3 - 2020

* FJØRFE 3 | 20 * 11 WEB | NFL.NO TEMA | lagsarbeid ÅRSMØTET 2020 NORSK FJØRFELAG Årsmøtet i Norsk Fjørfelag ble avholdt på Clarion Hotel Energy i Stavanger 5. mars. Årsmøtet ble ledet av ordfører Jan Arne Broen og var sammensatt av totalt 77 stemmeberettigede medlemmer. Tekst: Margrethe Brantsæter Foto: Karianne Fuglerud Ingerø O rdfører ønsket velkommen til årsmøtet. Innkalling og saksliste ble godkjent. Årsmøtet besluttet at årsmøtet skulle være åpent. Bjørn Arne Skoglund og Reidun Teigland Kristensen ble valgt som referenter. Per Ole Røste og Halvor Braa var de to stemmeberet- tigede medlemmene som ble valgt til å underskrive protokollen. STYRELEDERS TALE Styreleder i NFL, Kolbjørn Frøseth, oppsummerte styreåret 2019. Han viste til ulike begivenheter og utfordringene norsk fjørfenæring og omtalte saker NFL har jobbet siste året. Han snakket også om ekstraordinære styrevedtak som medfører økte kostnader for NFL i 2019/2020; finansiering av AgriAnalyse-rapporten og fornyelse av FJØRFE, digitalisering av FJØRFE og ny webside. ARBEIDSPLAN Nestleder, Tone Steinsland, la fram styrets forslag til arbeidsplan for 2020/2021. Hovedpunktene fra styreåret 2019/2020 videreføres, med en ytterligere konkretise- ring av punkt 4: solid organisasjon. Styret vil i oppstart av det nye styreåret lage mer detaljerte mål under hvert punkt. I etterkant av årsmøtedebatten, ble arbeidsplanen enstemmig vedtatt. ÅRSMELDING Årsmeldingen for 2019 ble godkjent av NFL-styret 28. januar 2020. Alle medlemmer mottok sakspapirer, deriblant årsmeldingen, på e-post i forkant av års- møtet. Nytt av året var at årsmeldingen i sin helhet var tilgjengelig digitalt på https://nfl.no/digitalt/ aarsmelding-2019/ Årsmeldingen er forventet lest, så under årsmøtet gjen- nomgikk daglig leder, Margrethe Brantsæter, hoved- punkter og prioriterte oppgaver fra arbeidsåret 2019. REGNSKAP Styremedlem Kjersti Kraabøl Dompidal gjennomgikk resultatregnskapet og balansen for 2019. Resultat- regnskapet viste et overskudd i driftsregnskapet på kr. 126.467 (kr. 31.620 i 2018). Etter finansposter er årsresultatet for 2019 på kr. 130.136 (kr. 34.238 i 2018). Tilskuddet fra Landbruksdirektoratet var i 2019 på kr. 80.000 (kr. 80.000 i 2018). Annonseinntekter i Fjørfe var på kr. 877.515 i 2019 (kr. 929.881 i 2018). Regnskapet ble godkjent av styret 28. januar 2020. Revisorene mener regnskapet viser et riktig bilde av den finansielle situa- sjonen i Norsk Fjørfelag. Oppfatningen er at regnskaps- fører har gode rutiner for oppfølging gjennom året. Til slutt ble styrets forslag til budsjett for 2020 presentert. Grunnet de ekstraordinære vedtakene i 2019/2020 må økonomisituasjonen disse to årene sees i sammenheng. Styreleder Kolbjørn Frøseth, ordfører Jan Arne Broen og daglig leder Margrethe Brantsæter under årsmøtet. Arbeidsplan Arbeidsplanen for 2020/2021 er tilgjengelig på nfl.no

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy