FJØRFE nr. 2 - 2020

* FJØRFE 2 | 20 * 5 WEB | NFL.NO TEMA | leder K limaskifte er et aktuelt ord i tiden, men hvis en tar litt «ordkløveri» i bruk så er det også blitt et skifte i klima i det verbale og det offentlige ordskifte. Det er en eskalerende aktivitet rundt temaet klimakrise, miljøkrise, bærekraft og etisk matproduk- sjon. Det gjelder også oppmerksomheten som er rettet mot om landbruket er et av problemene/løsningen i debatten om å redde klimaet. Vi har en FN rapport som tar for seg bærekraftmålene. Målene omhandler alt fra tilgang til rent vann og vin- denergi til mindre fattigdom og forbruksfest. Det som er bra er at også den yngre generasjon er opptatt av hvordan vi forvalter jordkloden. Vi i fjørfebransjen skal selvfølgelig se på utfordringene på største alvor, men vi skal være med og opplyse om hva vi bidrar med i det norske kostholdet. Når det gjelder fjørfekjøtt eller egg, konvensjonelt som økolo- gisk, er det viktig at vi tar på oss lupen og tar for oss næringskjeden trinn for trinn. Slik kan vi finne måter å forbedre oss på f.eks. med utslipp av CO2, minske plastforbruket, effektivisere logistikk og andre løsnin- ger som bidrar positivt. Vi må se på innsatsfaktorene i fôret, de tekniske innretningene og i videreforedlingen i primærnæringene. Vi må inkludere forskningsmiljøer og ikke minst bruke all den erfaring vi har i fjørfebran- sjen for å bidra til å bli stadig mer klimavennlige. Klimakrise i verden er en gjenganger, men hvordan vi ordlegger oss i debatten er ekstremt viktig. Ord som global oppvarming er blitt til klimaendringer som også ofte blir omtalt som klimakrise. Forskere snakker mer og mer om en katastrofe for menneskeheten. Fokuset på klimaet blir større og større. Det er spesielt tempe- raturen på jorda som er bekymringsfull. Denne vil stige hvis vi ikke får bukt med CO 2 utslipp. Dette vil påvirke økologien og samhandlingen i naturen. Vårt klima er et globalt anliggende og vi i norsk fjør- febransje må også bidra. Norge har et fortrinn både LEDER KLIMASKIFTE Kolbjørn Frøseth Kolbjørn Frøseth Styreleder Norsk Fjørfelag med kunnskaps-miljøer og forskning. Vi har også en fjørfekjøttproduksjon som har lite CO 2 utslipp. Vi kan være bidragsytere med løsninger som fungerer med lite inngrepen i naturen og det biologiske mangfoldet. Det er erklært klimakrise i noen byer i Norge, men også ut i verden er det gjort grunnlovfestede ved- tak om at nå er det klimakrise. Vi i fjørfebransjen og resten av landbruket må være beredt til å bruke tid og energi på klimatiltak fremover. Da er det viktig at vi har fagmiljøer og forskning som kan bidra til opplys- ning og faktabasert informasjon. Det er viktig at vi tar klimautfordringene på alvor og ikke blir oppfattet som klimaskeptikere. Det at ordene i debatten blir kvassere bidrar til mer polarisering, spesielt i offentlige ordskifte. Klima er et ord som politikere må forholde seg til hver dag og er blitt en magnet/verktøy for å nå ut til mediene. Jeg tror vi mer og mer vil oppleve økt oppmerksomhet om våre næringer. Jeg håper at norsk fjørfenæring kan være med å bidra slik at hvordan vi produserer er en del av løsningen og ikke problemet. Jeg tror at klimaskifte er noe som vil oppta Fjørfelaget og våre medlemmer mer og mer i fremtiden. Da er det viktig at vi bruker ordet klimaløs- ning om oss selv og ikke blir en klimasinke.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy