FJØRFE nr. 2 - 2020

* FJØRFE 2 | 20 * 19 WEB | NFL.NO TEMA | lagsarbeid Hanna Hamina og Mika Puotunen ønsker velkommen til NPC 2019 i Turku. Guro Vasdal Käthe Kittelsen Magne Hansen Thorbjørn Refsum hva gjelder parametere som dyretetthet, antall innsett per år, optimal slaktevekt, dødelighet og fôreffektivitet. I tillegg til at Norden har de dyreste innsatsfaktorene i fjørfeproduksjon er vår lave dyretetthet en medvir- kende årsak til at produksjonen i Norden er mindre sammenliknet med de andre nord-europeiske landene. Bærekraftig fjørfeproduksjon Eric Hubers fra fjørfeorganisasjonen i Nederland formidlet fjørfekjøtt og egg sin gunstige CO 2 -avtrykk sammenlignet med annen kjøttproduksjon. Dette er resultat av målrettet fokus i hele verdikjeden fra avlsfremgang, nytenkning på fôr og fôring, manage- ment og dyrehelse. Eggproduksjonen i Nederland er tilnærmet helt burfritt og nebbtrimming avvikles. Soya- og palmeoljeprodukter i fjørfefôr oppfyller bærekrafts- krav. Nesten alt salg av fjørfekjøtt i Nederland er fra saktevoksende kyllinger. Fjørfekjøtt fra rasktvoksende raser eksporteres. Nederland er viktig leverandør av både fjørfekjøtt og egg til nordvest-Europa. Nederland har redusert sin antibiotikabruk med 70% og har lav forekomst av Salmonella. Fjørfegjødsel ansees som en verdifull ressurs, enten som fôr til insekter eller fisk, el- ler selges som høykvalitets kompost, et godt alternativ til kunstgjødsel. Egginntak og helse Jyrki Virtanen fra University of Eastern Finland, fortalte om resultater fra flere finske observasjonsstudier hvor det var sett på egginntak opp mot forekomst av hjerte- og karsykdommer, hukommelsessvikt og diabetes type 2. Studiene var kun på menn, med en tidshorisont på over 20 år. Konklusjon var at egginntak var assosiert med bedre ytelse i visse tester som vurderte kognitiv kapasitet. Egg har et høyt innhold av kolin som kan ha en viktig rolle i forebygging av kognitiv tilbakegang og Alzheimers sykdom. Ett egg per dag var ikke assosi- ert med større risiko for hjerte- og karsykdommer og inntak av egg var assosiert med lavere risiko for å utvikle diabetes type 2 blant menn. Kun menn med historie med hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2 eller som har høyt serumkolesterolnivå har best av å begrense egginntaket til 3-4 egg uke, til mer forskning er gjort. VERPEHØNS-SESJON Nye regler for økologisk produksjon De siste årene har det pågått et arbeid med å revidere regelverket for økologisk fjørfeproduksjon og Lars Hol- densen fra Landbrug og Fødevarer i Danmark presen- terte status. Det har vært flere møter der medlemsland har deltatt. Norge, har deltatt som tilhører og har også kommet med innspill. Arbeidet er ikke ferdig, men vil sluttføres i 2020. Det foreslås at veranda ikke skal med- regnes i «bruksareal». Alle typer fjørfe skal ha tilgang til uteareal, også avlsdyr og kyllinger/livkyllinger. Det er også forslag om at det ikke skal være større uteareal enn at avstanden er mindre enn 150 meter fra nærmes- te utgangsluke, med mindre det sørges for minst fire skjulesteder per hektar. Da kan avstanden være opp til 350 meter. I tillegg er det krav om at størstedelen av utearealet skal være dekket av vegetasjon. Det foreslås at maks antall etasjer i aviar skal være tre, inkludert gulv. Det er forslag om en overgangsperiode frem til 2026. Det foreslås krav om vagler eller plattformer til livkylling og kylling. I tillegg er det forslag om nye krav til dyretetthet for livkylling/oppal, der 21 kg/m 2 bruksa- real er foreslått – og en maks flokkstørrelse på 10 000 dyr. Det skal være 10 cm vagle eller 100 cm 2 plattfor per dyr. Det skal være 1 m 2 uteareal per dyr. Kjølbeinsbrudd Kjølbeinsbrudd hos verpehøns er en velferdsutfordring som får stadig mer oppmerksomhet. Forekomsten er høy; ulike studier rapportere om brudd hos mellom 30-100% av dyrene i en flokk, uavhengig av driftssystem. Bruddene er ikke funnet hos haner. Det har blitt forsket mye inter- nasjonalt for å finne årsaken til at hønene får brudd i kjølen. Det er lansert mange teorier som strekker seg fra kræsjlandinger i innredning til beinskjørhet, men dess- verre står forskere og næring fortsatt uten klare svar på hvordan dette skal løses. Under NPC presenterte profes- sor Jens Peter Christensen ved Universitetet i København nye funn fra sin forskningsgruppe. De har ikke funnet tegn til skade i vevet rundt bruddet, noe som tyder på at kræsj med innredning ikke er vanlig årsak til bruddene. Derimot mener de at det er tegn til at bruddene kommer innenfra. En av hypotesene til Christensen er at bruddene oppstår i vekstlinjene, siden eggleggingen starter mange uker før kjølen er ferdig forbeinet og modnet. Forskning vil gi Tone Beate Hansen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy