FJØRFE nr. 2 - 2020

* FJØRFE 2 | 20 * 12 TEMA | xxxxxxxxx Når NFL mottar henvendelser fra fjørfeprodusenter, som har spørsmål til tolkning av regelverk, har Mat- tilsynet blitt utfordret til å omtale sitt svar i FJØRFE. DIALOG MED PRODUSENTLAG Det er viktig for NFL å ha god kontakt med produ- sentlagene hos samtlige varemottakere i Norge. I 2019 var vi i kontakt med representanter for de ulike produsentlagene på telefon, epost og i ulike møtefora. Vi inviterte representanter for alle produsentlagene til å delta på seminaret under NFLs lokallagsledermøtet. God kontakt med Kalkunforum resulterte i både pro- dusentreportasje og artikler i FJØRFE om blant annet miljøberikelse og opptrappingen av dyrevelferds- programmet for kalkun. PRODUSENTØKONOMI Fjørfeprodusentenes økonomiske situasjon er svært viktig for NFL og er en grunnpilar i organisasjonens arbeid. At bonden skal få en anstendig pris som reflek- terer jobben som legges ned er en av NFLs kampsaker. Overproduksjon er ødeleggende for produsentøko- nomien. NFL benytter enhver anledning til å fraråde nyetablering i et overskuddsmarked. NFL har kommu- nisert tydelig at markedsregulator trenger flere verktøy som bedre kan balansere svingningene i eggmarkedet. I årets jordbruksoppgjør ble ikke, tross NFLs innspill, prisnedskrivningen på korn økt tilsvarende økningen i målprisen for korn. NFL har gjennom året stilt spørsmål ved om fjørfeprodusenten får tilstrekkelig økonomisk kompensasjon for økte kostnader til bl.a. fôr og strøm. NFL startet i 2018 med innhenting av tall for å få bedre oversikt over de variable kostnadene i fjørfeproduk- sjonen. Dette arbeidet har blitt videreført i 2019. I 2015 ble det etter initiativ fra Norsk Fjørfelag og egg- næringen enighet om en ekstrabevilgning til MatPrat. Nordmenn spiser minst egg i Norden og målet med satsingen er å øke forbrukerens inntak av egg med 10 % over en periode på 3-5 år. I 2019 hadde NFL løpende dialog med MatPrat og fulgte nøye med på utviklingen i eggforbruket. Ekstrasatsingen har resultert i en rekke filmer som gjennom årene har blitt vist på TV og i sosiale medier. NFL videreførte satsningen og har søkt om 5 millioner til MatPrat også i 2020. DYREVELFERD / OMDØMME NFL anser bonden som den viktigste enkeltfaktoren for å ivareta best mulig dyrevelferd. At vi ivaretar dyrevel- ferden er et avgjørende premiss for vår fremtid og om- dømme. NFL deltok i 2019 i en rekke fora hvor dyrevel- ferd, dyrevelferdsprogrammer og oppdatert forskning var tema. NFL bidrar med formidling av kunnskap ved omtaler i FJØRFE, og ved å sette dyrevelferd på agen- daen på produsentmøter. BÆREKRAFTIG FJØRFEPRODUKSJON NFL har fokus på hva som kan gjøres for at fjørfe- produsentene kan bidra til det grønne skiftet. Fjørfe- produksjon kommer godt ut i bærekrafts-sammenheng, men det er alltid rom for forbedring. På gårdsnivå er overgang til fornybar energi et viktig bidrag. I 2019 var det flere produsentreportasjer i FJØRFE om fornybare energikilder som biobrensel og solceller. NorgesVel ble benyttet som ressurs og dialogen resulterte i et møte i juni hvor vi diskuterte mer formalisert samarbeid frem- over. Et konkret resultat av møtet var at Tore Filbakk, seniorrådgiver, bidro som foredragsholder på tre lokal- lagsmøter høsten 2019. NorgesVel har også bidratt med artikkel i FJØRFE. Samarbeidet fortsetter i 2020. AVLSRELATERT ORGANISASJON God kontroll med avlsmateriale er avgjørende for dyre- helsen i norsk fjørfenæring. NFL deltar i bransjens selvpålagte importkontroll gjennom KOORIMP (Husdyr- næringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import) og Kontrollutvalget for import av fjørfe (KIF). I tillegg er NFL fjørfebondens stemme inn mot de internasjonale avlsselskapene. Vi skaper arenaer og deltar i fora hvor vi kan invitere til samhandling, dialog og kunnskapsutveksling. NFL er med i ressursgruppen for Genbanken på Hvam (opprettet i 2018). At de tilbyr friske hobbyhøns har en indirekte verdi for å opprett- holde den unike dyrehelsestatusen i norsk fjørfehold. Kun innledningen til årsmeldingen er gjengitt. Scanne QR-koden øverst på siden for å lese hele årsmeldingen. årsmelding Hele årsmeldingen: Årsmeldingen og sakspapirer til års- møtet kan leses i sin helhet ved å holde mobilkamera over koden nedenfor: Møte med Norges Vel: Samarbeid om faglig aktivitet og artikkelbidrag i FJØRFE. Dialogmøte med Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy