FJØRFE nr. 4 - 2020

* FJØRFE 4 | 20 * 5 WEB | NFL.NO TEMA | leder D a vi for få måneder siden ønsket hverandre «godt nyttår», var det neppe noen som fore- stilte seg en verden slik som den ser ut nå. En hverdag fullstendig snudd på hodet. Folk flest utøver samfunnsbidraget sitt ved å holde seg innenfor hjem- mets fire vegger. Samfunnet er preget av rekordhøy arbeidsledighet og stor usikkerhet om hvilke langsik- tige tiltak vi må lære oss å leve med. Koronakrisen kom samtidig med et sammenbrudd i oljemarkedet og fall i verdien til den norske kronen. Spekulering i, og hamstring av råvarer på verdensmar- kedet, medvirker til økt kraftfôrpris. At Russland nå stenger eksporten av korn fram til 1. juli, illustrerer hvor usikker råvaresituasjonen er internasjonalt. I landbru- ket rammes fjørfebønder hardest. NFL var raskt ute i media og advarte om at for kylling-, egg-, kalkun- og andeprodusenter vil økt kraftfôrpris kunne medføre tap i årsinntekt med inntil 30 %. NFL har siden slutten av mars drevet aktivt påtrykk mot Bondelaget, varemotta- kere og myndighetene for å forklare at det er katastro- falt om bonden ikke får økonomisk avlastning. NFL gjør alt vi kan for å hjelpe fjørfebøndene. Å finne løsninger haster! Mer om NFL sitt arbeid for å bevare produsen- tenes økonomi kan du lese på side 8 - 11. Jordbruksforhandlingene foregår ikke som normalt i vår, men NFL følger prosessen nøye. NFL har klare forventninger om at Bondelaget i år har ekstra fokus på fjørfebøndenes økonomi i samtalene med staten. De siste seks ukene har jeg representert NFL i utallige telefonmøter. Avklaringer er gjort rundt håndtering av korona-tiltak på gårdsnivå, sykdomsberedskap, ret- tigheter osv. Mer om NFL sin deltakelse i beredskaps- arbeid finner du på side 13. NFL har fått mange spørsmål fra våre medlemmer rundt etableringen av FjørForsk på Ås. Med bakgrunn i henvendelsene ble det avholdt et telefonmøte hvor NFL stilte spørsmål rundt finansiering, bruk og organi- sering av forskningshuset. Intervju av Bernt Snapa står på side 24. NFL planlegger flere omtaler fra FjørForsk, for innblikk i hvordan midlene deres blir brukt til fors- kning, utdanning og kompetanseheving. LEDER KORONAHVERDAG Margrethe Brantsæter Margrethe Brantsæter Daglig leder Norsk Fjørfelag Lokallagsmøter i Fjørfelaget Vest og Fjørfelaget Nord måtte dessverre avlyses. Vi håper produsentmøter kan gjennomføres slik at jeg igjen får mulighet til å være sammen med mange av NFLs medlemmer utover høsten! Innlandet Fjørfelag rakk å avholde årsmøte, se omtale på side 17. Norge er verts-nasjon for den nordiske fjørfekonfe- ransen (NPC) i november 2020. Hotell var booket, programmet var ferdig og vi gledet oss. Grunnet usik- kerheten rundt koronatiltak, har arrangementskomi- teen (NFL og Animalia), i samarbeid med våre nordiske kollegaer, besluttet å avlyse NPC. Arrangementet utsettes til 9.-11. november 2021. På tross av at mye er vondt, vanskelig og usikkert, finnes det lyspunkter. Ola og Kari Nordmenn sender tydelige signaler om at de nå i større grad forstår verdien av at norske bønder har lavt forbruk av antibiotika. «Spis norsk, spis sesong, spis opp» begynner å feste seg - ikke bare i gangene på Landbrukets Hus. På tross av unormale handlemønstre og hamstring har norske bønder gjort sitt ytterste for å opprettholde matforsyningen. Når vi etter hvert kan se tilbake på pandemien er det mye som tyder på at diskusjoner om økt matberedskap, matsik- kerhet og selvforsyning blir møtt med større alvor og politisk velvilje. Landbruket har vært oppe til «eksamen» i hvordan ivareta smittevern hos to- og firbeinte. Denne testen er bestått med glans. Jeg håper du som fjørfe- bonde, rådgiver, dyretransportør, fabrikkmedarbeider, veterinær osv. har fått mange «tomler opp» og virtuelle klapp på skulderen – det fortjener dere virkelig! NFL gjør alt vi kan for å hjelpe fjørfebøndene med den akutte kraftfôrprisøkningen. Å finne løsninger haster! »

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy