FJØRFE nr. 4 - 2020

* FJØRFE 4 | 20 * 18 TEMA | lagsarbeid fram mange brennbare saker for produsentene. Hvor står kyllingen i kjøttdebatten? Statens kostholdsråd blir direkte motarbeidet av organisasjoner som Gunhild Stordalens EAT og av dyrevernorganisasjonene. Hvem definerer dyrevelferd? Her er det mange kokker. Er det mulig å reversere konsesjonsgrensene på kylling? Forsamlingen gjorde Bondelaget grundig oppmerksom på at dagens situasjon på egg ikke er «rimelig grei», men i høyeste grad ugrei! Vi forventer at Bondelaget griper fatt i dette. Neste innleder var Guro Vasdal fra Helsetjenesten i Animalia, der hun er prosjektleder. Hun foredro over tema «Nytt om dyrevelferd for fjørfe». Guro startet med å ta en gjennomgang av Mattilsynets årsrapport for 2019. Den viser at det ikke var noen tilfeller av vanskjøtsel av fjørfe, men at tilliten til næringa kan og bør bedres. I Norge har vi dyrevelferdsprogammer for alle dyreslag, der god velferd for alle dyr er hovedmå- let. Dyrevelferdsprogrammene skal sikre at regelverket følges, at dyrevelferden stadig forbedres, samtidig som det skal være lønnsomme produksjoner og med høy grad av tillit fra samfunnet. Kylling fikk sitt dyrevel- ferdsprogram i 2013, kalkun i 2017, mens verpehøns fikk sitt pr. 1.1.20. Programmet er en videreutvikling fra gjeldende forskrifter, KSL og øvrige dyrevelferdsret- ningslinjer. Det blir også laget et e-læringskurs som alle kan ha glede av å ta. Rimelig er det også. Ta kontakt med Animalia eller gå inn på deres nettside for mer info. Prosjektet «Velferdshøna» skal gå i perioden 2020- 2023, og skal undersøke helse- og velferd hos norske verpehøns. I tillegg skal prosjektet utvikle et praktisk verktøy for velferdsvurdering av verpehøner i frittgå- ende systemer. Siste dame ut var Margrethe Brantsæter, daglig leder i NFL. Hun har doktorgrad på dyrevelferd, og åpnet sitt innlegg med å presisere at den viktigste faktoren for dyrevelferd er bonden selv! Hennes tema var «Hva gjør NFL for meg som produsent? Hvilke saker står på agendaen i 2020?» Margrethe startet med en kort presentasjon av organisasjonen; administrasjon, styre og styrende organer. At en administrasjon på knappe 2,5 damer ikke kan få gjort alt de gjerne ville gjøre for fjørfeprodusentene, sier seg selv. NFLs største problem er mangel på kapasitet og det største ønsket er å få ansatt en person til! Om vi ble flere medlemmer, så ville man lettere nå det målet. Oppfordringen til oss alle – og ikke minst til Innlandet – er å drive medlemsverving. I Innlandet er oppslutningen ca 60 % så her er det store muligheter for verving av fjørfe-kollegaer. NFL er en politisk uavhengig næringsorganisasjon som utelukkende arbeider for produsentens interesser. Kommunikasjonskanalen til medlemmene er tidsskriftet «Fjørfe», som er et absolutt «must» for alle produsen- ter. «Fjørfe» har fra i år fått nytt format og ny design, noe som ytterligere har hevet kvaliteten på bladet. NFL holder kontakt med faglaga, Norges Bondelag og Norges Småbrukarlag. Produsentøkonomi, dyrevelferd og bærekraft er de viktigste stikkordene for arbeidet. Lobbyvirksomhet og politikerkontakt er viktig. Det er vanskelig å nå fram i media, vanskelig å få innpass, men Margrethe har ikke skygget unna noen anledning til å Johan Teige, seniorkonsulent i Mattilsynet, deltok på møtet. Guro Vasdal, Animalia og Erling Aas-Eng fra Norges Bondelag hold begge innlegg på møtet.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy