FJØRFE nr. 4 - 2020

* FJØRFE 4 | 20 * 17 WEB | NFL.NO TEMA | lagsarbeid FAGMØTE OG ÅRSMØTE 2020 INNLANDET FJØRFELAG Innlandet Fjørfelag avholdt fag- og årsmøte på kvelden den 12. februar på kafé Forstmann ved Skogmuseet i Elverum. Lite visste vi da om at vi nøyaktig en måned senere ville bli satt i nærmest isolat for å beskytte oss mot koronavirus! Men altså - den 12. februar var vi fortsatt lykkelig uvitende og vi hadde et knallbra fagmøte og avslutningsvis det formelle årsmøtet. Tekst: Torill Møystad, eggprodusent og sekretær Innlandet Fjørfelag. Foto: Margrethe Brantsæter. Anne Kristine Rossebø, vår lokallagsleder gjennom de siste to årene, ønsket velkommen og åpnet møtet. Hele 35 deltakere var til stede - mer enn det dobbelte fra i fjor. Vi hadde tre knallbra foredragsholdere. Erling Aas- Eng - leder for Hedmark Bondelag inntil i fjor og nå styremedlem i Norges Bondelag – var førstemann ut. Erling har vært en god og interessert støttespiller for oss gjennom mange år, og er alltid mer enn velkommen til møtene våre. Vi er spesielt glade for å ha denne ka- nalen rett inn i Norges Bondelags styre. Vi ser at det er behov for regelmessig oppdatering fra fjørfenæringa! Erling hadde fått tema «Hva gjør Norges Bondelag for fjørfeprodusentene?», en tittel som kanskje antydet en viss misnøye med innsatsen fra fjørfeprodusentenes side. I denne omtalen kan vi bare fokusere på noen få av momentene. Erling listet opp en ganske impone- rende rekke tiltak fra Bondelagets side, så som de år- lige jordbruksforhandlingene, der viktige rammevilkår fastsettes. Prisnedskriving av korn er viktig for å holde prisen på kraftfor nede, mens distriktstilskudd og frakt- tilskudd på egg stimulerer distriktsjordbruket. Et stadig økende problem i jordbruket generelt, fremhevet Erling, er at det blir stadig mindre dekning av kost- nadsøkning gjennom pris i markedet, og mer gjennom tilskudd. Det er et klart behov for en økning av pro- dusentinntekten. Ikke nødvendigvis gjennom høyere forbrukerpris, men en refordeling av «kaka». Prioriterte punkter i åres jordbruksoppgjør bør, etter Erlings me- ning, være å få til et innfrakttilskudd på fjørfekjøtt og å få fram flere virkemidler for en bedre markedsregule- ring (produksjonsregulering) av egg, gjerne gjennom en differensiert omsetningsavgift. Erling omtalte også det nylig etablerte «Dialogforum kylling». Forumet består av representanter fra Norsk Fjørfelag, og leder av produsentlag hos de ulike varemottakerne (Nortura, Den Stolte Hane, Norsk Kylling og Ytterøykylling). Norges Bondelag stiller med møtelokaler og sekretær. Erling fremhevet at Dialog- forumet kan bli en viktig arena for kyllingprodusentene på lik linje som grøntprodusentene har organisert seg. For at Dialogforumet skal ha en reell verdi for å bedre kyllingprodusentenes posisjon, må produsentene selv ta en aktiv rolle. (Se omtale i FJØRFE nr 3 s. 17 og dette nummeret av FJØRFE på s. 13) Under debatten etter Erling sitt innlegg ble det trukket Hele 35 deltakere var til stede på fag- og årsmøtet til Innlandet Fjørfelag - mer enn det dobbelte fra i fjor. Torill Møystad

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy