FJØRFE nr. 4 - 2020

* FJØRFE 4 | 20 * 13 WEB | NFL.NO TEMA | lagsarbeid KORONAKRISEN NFL I BEREDSKAP FOR FJØRFEBØNDENE Da spredningen av koronaviruset akselererte i mars, dukket det opp mange spørsmål som var viktig å få avklart for å sikre norsk matproduksjon. NFL har for- midlet fjørfebøndenes utfordringer i beredskapsmøtene som raskt ble etablert. Tekst: Margrethe Brantsæter Foto: ©Feydzhet Shabanov - stock.adobe.com BEREDSKAPSMØTER I LANDBRUKET Norges Bondelag tok tidlig initiativ til beredskapssam- taler med organisasjonene i landbruket (Småbrukarlaget, Animalia, TINE, NORSVIN, TYR, GENO, Nortura, Felleskjøpet, Gartnerhallen, Landkreditt, Norsk Land- bruksrådgivning, Norsk Landbrukssamvirke, KLF m.fl ). Basert på et oppstartsmøte så man behov for å dele inn i tre arbeidsgrupper; én som fokuserte på kommunika- sjon og felles budskap, én som tok for seg veterinære spørsmål og én gruppe som hadde primært fokus på behovet for arbeidskraft. NFL deltok i de generelle mø- tene, samt de møtene som omhandlet kommunikasjon og budskap. Det ble også etablert møteplattformer hvor landbruksorganisasjonene jevnlig kommuniserte med Mattilsynet, Veterinærinsituttet og Folkehelseinsti- tuttet. Landbruket var pådriver for å få avklart at kom- munikasjonen hos de ulike aktørene var samkjørt. I begynnelsen var det viktigste arbeidet i beredskaps- møtene å få avklart en rekke spørsmål slik at det var tydelige og utvetydige retningslinjer for bønder. Hvilke regler gjelder? Regnes bønder som «kritisk personell»? Hvordan overholde karanteneregelverket? Hvordan forholde seg til smitteverntiltak ved besøk av veterinær, plukkere, eggbilen, ved eggutsalg fra gården osv. Etter hvert som spørsmål ble avklart samlet Bondelaget fort- løpende relevant informasjon på sine nettsider. I beredskapsmøtene belyste NFL spørsmål og saker som våre medlemmer kontaktet oss om. I begynnel- sen mottok NFL forespørsler om årsaker til at det var tomt for egg og hvitt kjøtt i matbutikker, samt hvordan produsenter skulle forholde seg til smittevern ved direktesalg av egg. Da den akutte situasjonen med økt kraftfôrpris oppstod var det mange som tok kontakt da de var svært bekymret for utvikling i kostnadsbildet og hvordan dette er forenlig med en framtid som fjørfe- produsent. Mer om NFLs arbeid for produsentøkonomi er på side 10. KOMMUNIKASJON MED VÅRE MEDLEMMER Mange fjørfeprodusenter har ringt styret og daglig leder disse ukene med spørsmål og aktuelle problem- stillinger knyttet til egen drift, bekymringer osv. NFL har videreformidlet henvendelsene i beredskapsmø- tene. NFL har jevnlig sendt ut oppdateringer på e-post til våre medlemmer. Vi har daglig lagt ut fjørferelevante nyheter på nfl.no DIALOG MED TILLITSVALGTE I perioden har det vært hyppig dialog mellom styret og administrasjonen for å oppdatere hverandre på henvendelser vi har mottatt fra medlemmer. Lokallagslederne har også blitt jevnlig informert via telefoner og epost. Ved samhandling mellom NFL sen- tralt og våre lokallag har vi de best forutsetninger for å ivareta fjørfeprodusentene i hele landet. I tillegg til de tillitsvalgte i NFL-apparatet har det også blitt tatt telefoner til andre tillitsvalgte fjørfeprodusen- ter, f.eks til oppals- og rugeeggprodusentene (NOR), oppalerne av livkylling (KL), ledere av produsentlagene i Dialogforum kylling osv. Margrethe Brantsæter

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy