FJØRFE nr. 10 - 2020

* FJØRFE 10 | 20 * 9 WEB | NFL.NO TEMA | lagsarbeid NFL MED INNSPILL TIL PROGRAMKOMITEEN I ARBEIDERPARTIET Norsk Fjørfelag benytter enhver mulighet til dialog med alle politiske partier. Daglig leder, Margrethe Brantsæter, deltok 18. november i innspillmøte til programkomiteen i Arbeiderpartiet (Ap). I møtet bidro også lokalforeningene til Bondelaget, Småbrukarlaget og Norsk Sau og Geit med innlegg til komiteen. Rogaland Ap arrangerte TEAMS-møte i forbindelse med behandlingen av førsteutkastet til Ap’s partiprogram. Nils Kristen Sandtrøen, landbrukspolitisk talsperson i Ap, innledet med at matsikkerhet er samfunnets felles forsikring. Sandtrøen viste eksempler på sammenhenger mellom matmangel og konflikter. Han påpekte at matpolitikk, matsik- kerhet, matberedskap og selvforsyning er avgjørende politiske spørsmål fremover. Ap har som ambisjon å være en tydelig stemme i landbrukspolitiske spørsmål. Margrethe Brantsæter kommenterte utkastet til Ap’s partiprogram på vegne av NFL. Hun omtalte bl.a. norsk fjørfe- nærings unikt gode dyrehelse som grunnpilar for god dyrevelferd og trygg mat. Negative konsekvenser ved økt import av egg og fjørfekjøtt, viktigheten av å bevare markedsordningen for egg og behovet for bedre regulering av ny-etablering i eggnæringen ble forklart. Politikernes mulighet til å gjeninnføre bruk av kjøttbeinmel i fjørfefôr, som vil være god ressursutnyttelse, ble også belyst. GRATIS MEDLEMSKAP 2021 Alle som deltok i spørreundersøkelsen hadde mu- lighet til å bli med i trekningen av gratis medlems- skap i Norsk Fjørfelag i 2021. Heldig vinner ble: ESPEN JELLESTAD VEIEN VIDERE NFL utarbeider et oppdatert dokument basert på dia- logen med medlemmer og lokallagsstyrene. På nyåret vil NFL overrekke innspillene til Norges Bondelag og Norsk- Bonde- og Småbrukarlag. HER KAN OG MÅ ALLE BIDRA! Lokallagsstyrene i NFL mottar innspillene i januar og oppfordres til å oversende dokumentet til lokale og regionale avdelinger av faglagene, samt å delta på lokale faglagsmøter hvor jordbruksforhandlingene skal diskuteres. Det er ikke bare opp til de tillitsvalgte i NFL å gjøre en innsats. Er du engasjert i et lokalt eller regionalt faglag? Eller kjenner du representanter i ditt lokale Bondelag eller Småbrukarlag? I så fall bør du benytte deg av mulighetene til å fremlegge innspillene fra NFL. For at NFL skal få gjennomslag, bør flest mulig mulig lokale og regionale faglag ta med fjørfe-relaterte saker i sine innspill til forhandlingsutvalget i Bondelaget og Småbrukarlaget. Jo flere som engasjerer seg – både lokalt og sentralt – jo større sannsynlighet er det for at fjørfebøndene får gjennomslag for viktige saker i jordbruksforhandlingene! Markedsregulering - er du enig i NFL sin ordlyd fra 2020? * Det var anledning til å legge inn kommentarer slik som vist her. * TO EKSEMPLER PÅ SVAR FRA SPØRREUNDERSØKELSEN: Alle som deltok i spørreundersøkelsen var oppfordret til å ha NFL sitt innspillet fra 2020 tilgjengelig. Vi ønsket tilbakemelding på om ordlyd skulle videreføres, slik den stod i 2020, eller endres i innspillet for 2021. Norskandel i fôr - er du enig i NFL sin ordlyd fra 2020?

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy