FJØRFE nr. 10 - 2020

* FJØRFE 10 | 20 * 8 TEMA | lagsarbeid NFL DELTOK PÅ DYREETIKKONFERANSEN 2020 Årets konferanse ble gjennomført digitalt 24. september med temaet «Velferd i isolasjonens tid. Isolasjon som løsning på helseutfordringer for mennesker og dyr?». Konferansen ble fulgt av nesten 200 tilhørere og skapte stort engasjement. Rådet for dyreetikk Rådet for dyreetikk er et uavhengig or- gan som skal vurdere prinsipielle etiske forhold rundt dyre- hold, bruk av dyr og menneskers forhold til viltlevende dyr. Margrethe Brantsæter JORDBRUKSINNSPILL 2021 FELLES BIDRAG - FELLES ANSVAR I forarbeidet med NFLs innspill til jordbruksforhandlingene har lokallagsstyrene oversendt synspunkter fra sin region, til styret og administrasjonen i NFL. I år øn- sket vi å tydeliggjøre at alle medlemmene kan påvirke dokumentet, som NFL årlig overrekker Bondelaget og Småbrukarlaget. Tekst: Margrethe BrantsæterFoto: Karianne Fuglerud Ingerø N FL utarbeidet i november en spørreundersø- kelse som ble sendt til alle våre medlemmer. Det kom inn 243 svar. Når over 1/3 av NFLs-medlemmer engasjerte seg, sikrer vi at innspillene NFL oversender Bondelaget og Småbrukarlaget ivaretar medlemsmas- sens interesser. Vi mottok svar fra medlemmer i samtlige av NFLs 11 lokallag. Besvarelsene dekket produsenter i alle ledd i verdikjedene for egg, kylling, kalkun og and. Det var noen flere eggprodusenter enn kyllingprodusenter som svarte, noe som trolig er et resultat av at kyllingproduksjon er noe mindre berørt av virkemidlene i jordbruksoppgjøret. Resultatet av undersøkelsen viser at flertallet av de som svarte anså innspillet NFL hadde i 2020 som et godt grunnlag å bygge videre på i 2021. Imidlertid kom det innspill på å presisere og spisse budskapet noe tydeligere, samt konkrete forslag til hvilke punkter NFL skal prioritere høyest i innspillmøtene i 2021. TEMA PÅ LOKALLAGSLEDERMØTE På NFLs møte med tillitsvalgte på TEAMS i november ble resultatet av spørreundersøkelsen framlagt. Dette dannet grunnlag for videre diskusjon og de tillitsvalgte kom med ytterligere synspunkter som nå tas med i utarbeidelsen av NFLs innspill. Fem innledere, derav daglig leder i Norsk Fjørfelag, holdt foredrag om antibiotika, én helse og hold av produksjons- dyr. Ordstyrer Aslak Bonde ledet en kort diskusjonsrunde mot slutten av konferansen. Videopptak og presentasjo- ner er tilgjengelige ved å scanne QR-koden. Om Rådet for dyreetikk: Rådet for dyreetikk er utnevnt av Landbruks- og matdepartementet (LMD) i samråd med Fiskeri- og kystdeparte- mentet. Rådet har syv medlemmer, hvor leder og fagetiker er oppnevnt av LMD. De øvrige fem medlemmene, med personlige varamedlemmer, er oppnevnt av departementene etter forslag fra nærings- og dyrevernorganisasjoner samt forskningsinstitusjoner. NFL innspill 2020 Her finner du NFL sine innspill til jord- bruksforhandlingene 2020. Det er disse som nå er under revi- dering i samarbeid med lokallagene og alle NFL sine med- lemmer.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy