FJØRFE nr. 10 - 2020

* FJØRFE 10 | 20 * 40 TEMA | dyr og forskning VEILEDNING SMITTEVERN TIL KOMMERSIELT FJØRFEHOLD FUGLEINFLUENSA Høsten 2020 ble høypatogen fugleinfluensa for første gang påvist i Norge. Fugleinfluensaen, som nå er påvist, vurderes ikke som en risiko for mennesker, men den er svært smittsom mellom fugler. Mattilsynet understreker at godt smittevern er viktig for å unngå at smitte sprer seg fra ville til tamme fugler. Tekst: Mattilsynet Foto: Karianne Fuglerud Ingerø SØRG FOR GODT SMITTEVERN I BESETNINGEN DIN Direkte kontakt med smittede fugler eller kontakt med avføring fra disse er den viktigste smitteveien for fugleinfluensa. Du har selv ansvar for godt smittevern i besetningen din. NÅ ER DET VIKTIG MED OPPDATERT SMITTEVERN- PLAN I HØYRISIKOOMRÅDET Gode smittevernrutiner kan hindre at du får fugleinflu- ensa eller andre sykdommer inn i fjørfeholdet ditt. Alle som har næringsretta dyrehold, skal ha en smitte- vernplan. Denne planen skal beskrive hva du gjør for å hindre at du får smitte inn i din besetning. Smittevern- planen skal også beskrive hva du gjør for å forebygge overføring av smitte til andre dyrehold. For at planen skal fungere, må den være tilpasset smittesituasjonen i området, og driften din. Mattilsynet kan be om å se smittevernplanen. Nå som fugleinfluensa er påvist flere steder i Sør-Norge, er det viktig at alle som driver næringsretta fjørfehold i høyrisikoområdet går gjennom smittevernplanen sin og vurderer om de risikoreduserende tiltakene som er listet opp under, er relevante og ivaretatt i eget dyrehold. Alle fylker fra og med Trøndelag og sørover vurderes nå som høyrisikoområder. Mer om «Portforbudforskriften» for fjørfe finner du ved å scanne QR-koden i margen. Slik kan du unngå smitte fra ville fugler til fjørfeholdet ditt Du er smittevernsjef i egen besetning. De daglige rutinene avgjør om du har godt smittevern på gården din. Du må ha rutiner som sikrer godt smittevern til enhver tid og i enhver situasjon. Rutinene må beskrives i en skriftlig smittevernplan. Det er viktig at punktene under vurderes: • Sørg for at smittevernplanen din er oppdatert i henhold til smittesituasjonen og driftsforholdene dine. Alle som arbeider i dyreholdet ditt og alle besøkende skal følge planen. • Sørg for at ville fugler ikke blir tiltrukket av kraftfôr, fuglemat/fuglenek, eggsøl, og kadaver / døde fugler i nærheten av fjørfeholdet ditt. • Unngå kontakt med ville fugler. Har du likevel vært i kontakt med ville fugler, ta en dusj og skift klær før du er i kontakt med egne fjørfe. • Pass på at luftinntak og luftutløp i bygningene dine er sikret slik at ville fugler ikke kan komme inn. • Dersom du har privat vannkilde, må du gjøre tiltak for å sikre at vannet er rent og uten smitte fra fug- leinfluensa ved å kontrollere at forbehandling (filter) og desinfeksjon (f.eks. UV) er i orden. • Sørg for en velfungerende smittesluse ved inngang til fjørfeanlegget. Husk skift av klær og skotøy, håndvask og desinfeksjon for alle som skal inn i fjørfebesetningen din. Du kan lese mer om smitte- sluse i Veileder til dyrehelseforskriften, kapittel 3.3. Portforbud- forskriften Du finner mer infor- masjon om portfor- budforskriften ved å holde mobilkamera over koden:

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy