FJØRFE nr. 10 - 2020

* FJØRFE 10 | 20 * 32 TEMA | dyr og forskning og adrenalin i blodet, noe som indikerer både stress og svekket immunforsvar. Rød hønsemidd kan føre til redusert eggproduksjon og redusert eggeskallkvalitet med blodflekker og tynne eggeskall. Det er ikke uvanlig at angrepne høner får anemi på grunn av gjentatte bitt fra midden. En høne kan miste mer enn 3% av blodmengden hver natt. I ekstreme tilfeller kan de få så alvorlig anemi at de dør av blodmangel. Normal forekomst av midd i et utbrudd varierer mellom 25.000 - 50.000 midd per høne. Disse nivåene kan føre til alvorlig fjærplukking og hakking, endringer i vann- og fôroppak og sterkt redusert allmenntilstand. I de mest alvorlige tilfeller er det rapportert om forekom- ster på opptil 500 000 midd per høne. De kraftigste angrepene ser man i løpet av den varme delen av året. ØKONOMISK SKADE FORÅRSAKET AV RØDHØNSEMIDD Rød hønsemidd er ikke bare ødeleggende for hønas hel- se og velvære. De reduserer også hønas produktivitet og forårsaker flere millioner i tap for verpehøns-industrien. Midd i hønsehuset har først og fremst en negativ innvirk- ning på fôrutnyttelsen, redusert eggproduksjon, en økning i utsorterte/ukurante egg og at høna er mer utsatt for andre sykdommer. Studier i Nederland har vist at pro- duksjonstapet ved et moderat angrep av midd kan være så høyt som 5,88 SEK (€ 0,57) per høne og år, mens i et alvorlig angrep kan tapet øke opp til SEK 25,77 (€ 2,50). Studien anslår at tapet i Europa alene vil komme opp i minst 3,7 milliarder SEK (€ 360 millioner) per år. HELSEPROBLEMER HOS MENNESKER Rød hønsemidd er et økende problem i humanmedisin. Midd som angriper mennesker forårsaker hudproble- mer som kalles gamasoidose. De vanligste sympto- mene hos mennesker er kløe, irritasjon og rødflekket utslett. Dette er forårsaket av en allergisk reaksjon på spytt som midden utskiller når den spiser. Rød hønse- midd blir nå ansett som et alvorlig yrkesproblem for de som jobber med fjørfeproduksjon. En nylig studie viser at forekomsten av gamasoidose øker over hele verden, men at den på grunn av mangel på kunnskap blant leger er sterkt underdiagnostisert. KJENN FIENDEN - LIVSSYKLUSEN TIL RØD HØNSEMIDD Livssyklusen til rød hønsemidd består av fem forskjel- lige stadier: • Egg • Larve • Protonymf • Deutonymf • Voksenmidd Livssyklusen til rød hønsemidd består av fem forskjellige stadier: Egg, larve, protonymf, deutonymf og voksen midd. Gamasoidose Gamasoidose eller dermanyssosis er en ofte ukjent ektopara- sitose og en kilde til økende bekymring i humanmedisin, og forekommer etter kon- takt med fuglemidd som angriper bla. fjørfe og er forårsaket av to typer av midd ; Ornit- honyssus og Dermanys- sus Gamasoidose .

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy