FJØRFE nr. 10 - 2020

WEB | NFL.NO * FJØRFE 9 | 20 * 25 TEMA | næringsnytt STATUS I NORSK KJØTT- OG EGGPRODUKSJON KJØTTETS TILSTAND 2020 Et uvanlig år går mot slutten. Pandemien har satt sitt preg også på kjøtt- og egg- bransjen. Så langt kan vi oppsummere at ja, vi er inne i en unntakstid, men samti- dig er veldig mye «som normalt» i næringen vår. Tekst: Tor Arne Ruud, administrerende direktør Animalia S amfunnsoppgaven, å produsere bærekraftig, god og sunn mat for å tilfredsstille behovet til den norske befolkningen til enhver tid, er løst på en god måte. Selv om hensynet til smittevern har medført restriksjoner i driften både på gårdene og i slakterier og foredlingsbedrifter, har bransjen tilpasset seg, vært innovative og funnet nye løsninger for å kunne betjene et marked som også brått forandret seg betydelig. Norsk kjøtt- og eggbransje er en robust næring og har klart å tilpasse seg store endringer på kort tid. Årets utgave av Kjøttets tilstand viser at hovedtrendene når det gjelder kjøtt- og eggproduksjon er positive. Sta- tistikken dokumenterer at produktiviteten øker, kvaliteten på råvarene er god og omdømmet til både bransjen og produktene ligger på et stabilt høyt nivå. Også kjøttfor- bruket gjenspeiler stabilitet og bransjen får gode tilbake- meldinger fra folk flest når det gjelder hvordan bransjen møter utfordringer knyttet til bærekraftig matproduksjon. Biologisk produksjon er i sin natur langsiktig, og verdikje- den for kjøtt- og eggprodukjon er basert på langsiktige investeringer i alle ledd. Men bransjen er også endrings- villig og tilpasser seg nye forventinger og krav. I usikre tider blir folk i økende grad bevisst på hvor maten kommer fra. Vi har i årets Kjøttets tilstand utvidet den årlige holdnings- og tillitsundersøkelsen med spørsmål knyttet til selvforsyning. Og svarene vi har fått tyder på en massiv oppslutning om norsk matproduksjon og en tydelig forventning til at kjøtt- og eggproduksjonen enten bør øke eller opprettholdes på samme nivå som i dag. Det er en tillitserklæring denne bransjen helt sikkert ønsker å leve opp til. Animalia skal bidra med kunnskap for å styrke utvikling av en fremtidsrettet næring. Årets fagartikler favner både kunnskapsutvikling og viktige temaer i samfunnsdebatten. • Et viktig tema rundt bærekraft og selvforsyning er hva norske husdyr spiser og hvor stor andel av fôret som har norsk opprinnelse. Vi har gått grundig til verks og tilbyr ferske tabeller med fôrfakta. • Bedre dyrehelse gir bedre dyrevelferd, har gunstig effekt på klimaregnskapet og gir økt inntjening for bonden. Svinenæringen arbeider systematisk med utvikling av friskere gris. Helsetjenesten for svin beskriver det faglige grunnlaget for satsingen på Spesifikk Patogen Frihet, såkalt SPF. • Covid-19pandemien har i samfunnsdebatten blit koblet til husdyrproduksjon. Selv om husdyr spiller en rolle i samspillet mellom helsen til mennesker, dyrene og miljøet så er driveren for Covid-19 smitte fra menneske til menneske. Våre fagfolk utdyper sammenhenger og risiko. • Selve slakteprosessen er i endring. Automasjo- nogrobotceller vil gjøre fremtidens slaktesystem mer fleksibelt, med nye muligheter for produkt- og kjøttkvalitet, god hygiene og bedre arbeidsvilkår. Vi oppdaterer deg på utviklingen. • Kjøttforbruket står sentralt i kostholdsdebatten men debatten er preget av mye tallforvirring. Vi forsøker å bidra til oppklaring slik at helsemyndighetenes kostråd og anbefalinger for kjøtt kan forståes og tolkes riktig. Tusen takk til alle som har bidratt til årets Kjøttets tilstand. Jeg håper denne fagrapporten kommer til nytte både innen forvaltning, forskning, utdanning og i samfunnsdebatten. Tor Arne Ruud

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy