FJØRFE nr. 9 - 2021

15 WEB | NFL.NO * FJØRFE 9 | 21 * TEMA | lagsarbeid GJENSIDIGE FORSIKRING v/Torfinn Jæger Ved påvist sykdom i egen besetning, eller at din be- setning blir pålagt restriksjoner/båndlagt av Mattil- synet fordi man er innenfor «risikosone» på 3 km eller «observasjonssone» på 10 km, hvilken forsikring bør fjørfebonden ha for å være så godt sikret økonomisk som mulig? – Ved sykdomsutbrudd som fører til pålegg fra Mattil- synet om sanering i form av utslakting/avlivning får produsenten delvis erstatning fra en statlig erstatnings- ordning (nevnt over). Denne erstatningsordningen sørger for erstatning av dyreverdien på påleggstids- punktet. Det kan også gis erstatning for pålagte tiltak til selve saneringen for eksempel vask, desinfeksjon og bygningsmessige inngrep slik som skifte av klednings- plater osv. – Det denne offentlige erstatningsordningen ikke dek- ker er det påfølgende driftstapet. I enkelte produksjo- ner vil erstatning av driftstapet være betydelig mer enn dyreverdien. Som representant for forsikringsselskap skjønner man at dere ønsker å selge forsikringer, men hvilken anbefaling gir du og hvilke muligheter har fjørfepro- dusenten til å forsikre seg? – En forsikring for fjørfe må etter min anbefaling om- fatte verdien av dyrene fullt ut, og dessuten driftstapet i en såpass lang periode at produsenten kan være i full produksjon igjen ved utløpet av perioden. På den må- ten vil hele driftstapet være dekket. – Videre må forsikringen dekke de uforutsette hendel- sene som kan oppstå i en produksjon. Her vil jeg nevne brann, sykdom og ikke minst sykdom som resulterer i vedtak fra Mattilsynet, for eksempel ved fugleinflu- ensa. Som nevnt er det ofte kun besetningen som blir pålagt avlivning som får erstatning fra det offentlige. Har du en besetning innenfor 3 km «risikosone» eller 10 km «observasjonssone» kan du risikere å bli pålagt restriksjoner/båndlagt og ikke få flyttet f.eks. slaktefer- dige dyr til slakteriet. Dette kan resultere i at man blir nødt til å avlive/destruere flokken, uten at det er etter vedtak fra Mattilsynet og uten at det utløser erstatning fra det offentlige. Det bør vurderes å ha en forsikring som eventuelt dekker slike forhold. – Egenandelen på forsikringen bør stå i rimelig forhold til produksjonens normaltap. Valg av høyere egenandel vil gi redusert pris. Her kan det være forskjellige vilkår og praksis hos de ulike forsikringsselskapene, så forhør deg med ditt selskap om dine vilkår og muligheter. Dersom en fjørfeprodusent ikke får mottatt f.eks. nye verpehøner/daggamle dyr grunnet at leverandøren enten får påvist smitte - eller er i risikosonen på 3 km eller observasjonssonen på 10 km - hvordan bør fjør- feprodusent være forsikret mot slike avbruddstap? – Hvis produsenten er helt eller delvis avhengig av en kunde eller en leverandør for at produksjonen skal gå som normalt, må det gjennomføres en risikoanalyse for hva som vil skje hvis denne ene kunden eller leverandø- ren ikke kan kjøpe eller levere som avtalt. Hvilket tap oppstår da i egen produksjon? Dette driftstapet kan forsikres, i hvert fall mot bestemte hendelser som skjer hos kunde/leverandør. Her igjen kan dette variere mel- lom forsikringsselskapene, så det er nødvendig at den enkelte produsent sjekker vilkårene hos sitt selskap. – Situasjonen vi har sett nå med påvisning av fuglein- fluensa gjør denne forsikringsdekningen svært aktuell siden et utbrudd hos en produsent vil føre til pålegg fra Mattilsynet og ringvirkninger hos de som har kjøps- og salgsavtaler med vedkommende. Påvisning av sykdom- men kan i tillegg gi betydelige restriksjoner geografisk og følgelig ramme flere produsenter i samme område. Det er derfor viktig at forsikringsdekningen er god nok til å gi dekning uavhengig av hvilken avstand det er til smittet besetning. Dersom man ikke har hatt forsikringsdekning på det tidspunktet det skjer en påvisning av alvorlig sykdom, hvordan er muligheten for å tegne forsikring på det tidspunktet? Hvor lang «karenstid» får man eventuelt før forsikringen vi tre i kraft? – Forsikring kan nytegnes, men regn med forbehold mot den sykdommen som er i utbrudd. Det gjennomføres fordi forsikringsordningen ikke er dimensjonert for så høy risiko. Det strider også mot selve forsikringsprinsip- pet, om å forsikre seg først når faren er overhengende. – Det er viktig at forsikringen din er god nok til å gi dekning uavhengig av hvilken avstand det er til smittet besetning. Torfinn Jæger Produktsjef i Gjensidige forsikring Foto: Gjensidige

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy