FJØRFE nr. 9 - 2021

14 * FJØRFE 9 | 21 * TEMA | lagsarbeid INFORMASJON FRA STATSFORVALTEREN I ROGALAND, 19. november 2021: Janne Breivik fra Statsforvalteren i Rogaland forklarer på TEAMS-møte i regi av Rogaland Bondelag 19. november at Statsforvalteren mottar og behandler søknader om erstatning etter offentlige pålegg hvor Mattilsynet har gitt pålegg om avliving av dyr og sanering av bygningsmasse ved smitteutbrudd. Statsforvalteren behandler søknaden etter «Forskrift om erstatning etter offentlig pålegg i plante- og husdyrproduksjon» og tilhørende rundskriv. Det kan ikke presiseres godt nok at innholdet i påleggsbrevet fra Mattilsynet, med tilhørende godkjent saneringsplan, er helt avgjørende for om produsenten har rett til erstatning. Muntlige pålegg godkjennes ikke, det må være skriftlig for å kunne utløse offentlig erstatning. Det er en stor belastning å måtte slakte og sanere. Statsforvalteren forsøker å ta direkte kontakt med berørte parter og ha god dialog for å formidle hvordan de kan søke erstatning. De har lagt ut informasjon på sin hjemmeside: «Fugleinfluensa - Hvordan søke om erstatning?» (Hold mobilkamera over QR-koden i margen, til venstre, for mer informasjon). LANDBRUKSDIREKTORATET v/ Tone Bulling Hustad DersomMattilsynet pålegger «avlivning og sanering» utløser dette erstatningsordning etter offentlige pålegg. Kan du presisere hva denne ordningen dekker for fjørfe- produsent som får påvist A- sykdom? – Forskrift om erstatning etter offentlig pålegg i plante- og husdyrproduksjon kommer til anvendelse for eier av husdyr, bygningsmasse og eiendom som har rett til erstatning etter matloven § 22 og § 31. Eier skal ha erstatning for husdyr som avlives etter pålegg som er gitt jf. Matlovens § 23, dør før slikt pålegg er gitt, eller dør som følge av pålagt behandling. – Etter erstatningsforskriften kan det gis erstatning for dyr som er pålagt avlivet. I slike tilfeller kan eier også ha rett på erstatning for nødvendige utlegg til avliving, nedgraving eller destruksjon av dyr, pålagt behandling, rengjøring og desinfeksjon samt tap som følge av pålagt destruksjon av hus, innredninger, fôr, redskaper og gjødsel. Materiell som er pålagt destruert erstattes med verdien på påleggstidspunktet, det vil si nyanskaffelses- kostnad justert for slit, elde, vedlikehold, påkostninger og bruksverdi. Eget arbeid erstattes etter lønnstrinn 48 i statens regulativ. Nødvendige utgifter til gjennomføring av pålagte tiltak dekkes etter dokumentasjon. – Dersom slakteverdi, pristilskudd eller lignende utbeta- les, skal dette trekkes fra ved erstatningsberegningen. Sparte kostnader, som ville ha påløpt gjennom normal drift, skal også trekkes fra. – Det er et vilkår for rett til erstatning at eieren eller annen som har ansvar for dyrene ikke selv forsettlig el- ler grovt uaktsomt har forårsaket sykdommen, utlegget eller tapet. Det er også et vilkår at eier faktisk ikke får dekket tapet gjennom forsikring eller på annen måte. Hva dekkes ikke av erstatningsordning etter offent- lige pålegg - altså hva må produsent selv påse å ha forsikringsdekning for, slik at man ikke får økono- miske tap ved påvisning av A-sykdom? – Forskrift om erstatning etter offentlig pålegg i plante- og husdyrproduksjon gir hjemmel for å utbetale erstatning for dyr som må avlives, tap av materielle verdier og direkte – Etter erstatningsforskriften kan det gis erstatning for dyr som er pålagt avlivet, tap av materiell som er pålagt destruert, samt kostnadene ved gjenoppføring. Tone Bulling Hustad, Landbruksdirektoratet Ansvarlig for erstatningsordningen for husdyr Foto: Landbruksdirektoratet kostnader knyttet til den pålagte saneringen. Indirekte kostnader eller økonomiske virkninger dekkes derimot ikke av erstatningsordningen. Dette kan eksempelvis være tapte inntekter og tapte tilskudd, tap som følge av nedsatt tilvekst i ny besetning, fôringsutgifter og lignende. Hvordan er forskjellen i erstatning fra det offentlige når det er snakk om «avlivning og sanering» kontra ordlyd om kun «båndlegging» som blir benyttet der- som du f.eks. på grunn av påvisning av fugleinfluensa ikke er direkte berørt av sykdom, men din besetning kommer i «risikosonen» på 3 km eller «observasjons- sonen» på 10 km? – Det angis hva det kan utbetales erstatning for i matlo- ven § 22. Det går fram av bestemmelsen at det kan gis erstatning til eier ved pålegg om avliving og sanering av husdyr jf. matloven § 23. Pålegg om båndlegging vil derfor ikke gi rett til erstatning for eier. Søke erstatning Mer informasjon om hvordan du søker erstatning hos Statsforvalteren i Rogaland. Reviderer satsene for erstatning Det vil bli gitt økt erstatning til bøn- dene som blir pålagt avlivet på grunn av fugleinfluensa. Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon:

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy