FJØRFE nr. 9 - 2021

13 WEB | NFL.NO * FJØRFE 9 | 21 * TEMA | lagsarbeid INFORMASJON FRA MATTILSYNET i ROGALAND, 19. november 2021: Geir Skjærvø Nødland, som leder Mattilsynets håndtering i Rogaland, informerte på et TEAMS-møte i regi av Rogaland Bon- delag 19. november om Mattilsynets kommunikasjon med bønder som er berørt av restriksjonene de er pålagt ved påvisning av fugleinfluensa. • De fjørfeholdene som er direkte rammet har en egen kontaktperson i Mattilsynet lokalt. • Øvrige fjørfehold i 3 km risikosone, har en egen kontaktperson hos Mattilsynet regionalt, kun for disse berørte bøndene. • Mattilsynet har opprettet en svartjeneste for fjørfeholdene i 10 km observasjonssonen. Tjenesten, som er forbeholdt kun disse produsentene, er åpen 09:00-18:00 alle dager, også i helgene. • Mattilsynets hovedkontor innkaller til daglige informasjonsmøter mellom Mattilsynet, forvaltningsstøtten og næringsaktø- rer i landbruket. • Mattilsynet har også egne møter med berørt kommune, nabokommunene, Statsforvalteren og interesseorganisasjoner. Alle som ikke er direkte berørt av fugleinfluensautbrudd og/eller er i risiko- eller observasjonssonen finner oppdatert informa- sjon på mattilsynet.no Dersom du har spørsmål om hvor portforbud- eller soneforskriften er aktivert finner du info på denne nettsiden. § 18.FORBUD I RISIKOSONEN I risikosonen er det forbudt å: a) Transportere fjørfe, andre fugler i fangenskap, rugeegg, konsumegg eller fjørfekadaver. b) Transportere fjørfekjøtt eller produkter som inneholder slikt kjøtt, fra slakteri, nedskjæringsvirksomhet eller kjøle-/frysela- ger i risikosonen, med mindre kjøttet eller produktene er: - Produsert fra fjørfe med opprinnelse utenfor risikosonen, og som er lagret og transportert atskilt fra kjøtt fra fjørfe med opprinnelse i sonen, eller - Produsert minst 21 dager før sannsynlig tidspunkt for introduksjon av smitte i dyrehold i risikosonen, og lagret og transpor- tert atskilt fra fjørfekjøtt produsert etter dette tidspunktet. - Behandlet slik at eventuelle virus er tilintetgjort, og er lagret og transportert atskilt fra kjøtt som kan inneholde virus. c) Transportere husdyr inn eller ut av dyrehold med fjørfe og andre fugler i fangenskap. Forbudet gjelder ikke husdyr av klas- sen pattedyr, som holdes kun i bolighus og ikke har kontakt med fjørfe eller andre fugler i fangenskap og ikke har tilgang til områder hvor disse holdes. d) Flytte eller spre brukt strø eller gjødsel i eller fra dyrehold med fjørfe eller andre fugler i fangenskap. e) Arrangere markeder, utstillinger, konkurranser eller andre ansamlinger av fjørfe eller andre fugler i fangenskap. f) Sette ut fuglevilt. Forbudene i bokstav a) og b) gjelder ikke transitt uten stans gjennom sonen. (Utdrag fra: Forskrift om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap) A-sykdom, som aviær influensa, enn ved en B-sykdom. Dersom avliving pålegges av Mattilsynet, vil reglene om offentlig erstatning være de sammen. Det er Mattilsynet som etter Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) pålegger avlivning og sanering eller pålegger restriksjoner/båndlegging, men hvem beslutter den offentlige erstatningen? – Det er Landbruksdirektoratet og Statsforvalteren (tidl. Fylkesmennene) som forvalter regelverket og utbetaler erstatning ved mistanke om eller påvisning av dyresykdommer hvor det pålegges avliving av dyr. – Dersom det kun pålegges restriksjoner, utbetaler det offentlige ikke erstatning for tap som følge av disse. I noen tilfeller kan dyreeier selv vurdere at det er mest hensiktsmessig å avlive dyrene ut ifra økonomiske eller driftsmessige årsaker i samråd med sin varemottaker. Dette blir da en sak mellom eier og forsikringsselskap. Dersom et utbrudd av høypatogen aviær influensa er bekreftet hos tamfugl, skal Mattilsynet gi forskrift om opprettelse av risiko- og observasjonssoner. Hva inne- bærer det å komme innenfor 3 km «risikosone» eller 10 km «observasjonssone» og hvilke plikter og forbud kan det påføre fjørfedriften? – Dette vil kunne variere avhengig av sykdom, men grunnlaget er ofte lagt i regelverk eller planer for bekjem- pelse. Ved fugleinfluensa vil dette tråd inn med §§ 17, 18, 19 og 20 i Forskrift om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap og blant annet innebære forbud som gjengitt i §18 for fjørfehold som havner innenfor 3 km risikosone, se omfanget av forbudet i faktaboks på forrige side. §17 Plikter i risiko- og observa- sjonssoner kan leses i faktaboks øverst på siden. – § 19 i samme forskrift henviser til forbud i obser- vasjonssonen som har en 10-km radius rundt påvist besetning og er noe mindre streng enn i risikosonen. Punktene er de samme som i § 18 med unntak av punkt b). Mattilsynet kan gi tillatelse til unntak fra enkelte av punktene, men som vi ser kan det få store og inngri- pende konsekvenser dersom et utbrudd f.eks. skjer i områder med stor konsentrasjon av fjørfehold. Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven): Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved mistanke om eller bekreftet høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos viltlevende fugl: Informasjon mattilsynet.no : Oppdatert informa- sjon finner du hos Mattilsynet:

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy