FJØRFE nr. 9 - 2021

11 WEB | NFL.NO * FJØRFE 9 | 21 * TEMA | lagsarbeid PÅVISNING AV A-SYKDOM ØKONOMISK DEKNING I FJØRFE nr. 1 2021 publiserte vi en omtale om økonomisk dekning ved påvisning av A- eller B-sykdom. Grunnet stort informasjonsbehov og mange spørsmål nå som Norge har hatt sitt første utbrudd av fugleinfluensa hos tamfugl, publiseres deler av omtalen på nytt, med oppdatert informasjon der det foreligger. Hvordan kan din fjørfedrift bli påvirket med restriksjoner og/eller bli økonomisk skadelidende, der- som det blir påvist A-sykdom som aviær influensa hos deg, eller i en flokk nær deg? Tekst: Karianne Fuglerud Ingerø & Margrethe Brantsæter N år vi nå re-publiserer deler av artikkelen inkluderer vi også noe informasjon som blant annet er formid- let til næringen og de berørte bøndene etter fuglein- fluensa-utbruddet i Rogaland. Vi håper selvsagt at flere utbrudd ikke inntreffer, men mener det er viktig at alle fjørfeprodusenter i landet er forberedt på at situasjo- nen med utbrudd også kan skje på nytt og i andre deler av landet, slik vi har sett i våre naboland de senere år. MATTILSYNET v/Ole-Herman Tronerud Hva skjer om det blir påvist en A-sykdom som aviær influensa i din fjørfedrift? – Ved påvisning av A-sykdommer hos fjørfe vil det stort sett alltid bli pålagt avliving, vask og desinfeksjon. Dersom avliving pålegges, vil reglene om offentlig erstatning gjelde. Hva om påvisning av A- sykdom skjer hos naboen? Hvordan kan det påvirke din fjørfedrift? – Dersom din besetning blir regnet som en smittekon- takt, eller kan utgjøre en risiko for at smitten kan spre seg, kan Mattilsynet vurdere at flokken din også skal avlives selv om det ikke er påvist sykdom hos deg. Det er større sannsynlighet for at noe slikt skjer ved en – Det kan få store og inngripende konsekvenser dersom et sykdoms- utbrudd skjer i områder med stor konsentrasjon av fjørfehold. Ole-Herman Tronerud Seksjonssjef i Mattilsynet Foto: Mattilsynet §17: PLIKTER I RISIKO- OG OBSERVASJONSSONER Dyreeier med dyreholdmed fjørfe eller andre fugler i fangenskap i risiko- eller observasjonssonen plikter å gjennomføre følgende: a) Alt fjørfe og andre fugler i fangenskap skal holdes isolert i sine respektive dyrerom. Dersom dette ikke er mulig eller er dyre- vernsmessig uforsvarlig, skal de holdes annet sted i dyreholdet hvor de ikke kan komme i kontakt med annet fjørfe eller andre fugler i fangenskap fra andre dyrehold eller ville fugler. b) Melde fra om sin virksomhet til Mattilsynet dersom dyreholdet ikke er registrert i Mattilsynets registre. c) Registrere og oppbevare data om alle forflytninger inn og ut av dyreholdet med det formål å kunne spore dyr, produkter, gjenstander, personer som har vært i kontakt med infisert fjørfe og kjøretøy som benyttes i fjørfenæringen. Dyreparker er unntatt fra kravet om registrering av besøkende, dersom de ikke har adgang til områder i dyreparken hvor fugler holdes. d) Etablere hensiktsmessige smittesluser og sørge for at det benyttes egnede desinfeksjonsmidler ved inngang til og utgang fra lokaler hvor fjørfe og andre fugler i fangenskap holdes, samt ved dyreholdets inn- og utganger. e) Sørge for at personer som kommer til eller forlater dyreholdet gjennomfører nødvendige smitteforebyggende tiltak for å unngå spredning av aviær influensa. f) Kadaver av fjørfe og andre fugler i fangenskap skal avfallshåndteres etter anvisning fra Mattilsynet. g) Sørge for rengjøring og desinfeksjon av kjøretøy og utstyr som er brukt til å transportere levende fjørfe eller andre fugler i fangenskap, kadaver, kjøtt, fôr, gjødsel, strø eller annet materiale som kan være kontaminert. I risikosonen skal dyreeier i til- legg sørge for at alle kjøretøy rengjøres og desinfiseres ved innkjøring til og utkjøring fra dyrehold i risikosonen. h) Øyeblikkelig rapportere til Mattilsynet om økt forekomst av sykdom, økt dødelighet eller markant nedgang i produksjonen. (Utdrag fra: Forskrift om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap) Karianne Fuglerud Ingerø Margrethe Brantsæter Forskrift om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap:

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy