FJØRFE nr. 8 - 2021

9 WEB | NFL.NO * FJØRFE 8 | 21 * TEMA | lagsarbeid PLANLAGT GJENNOMSNITTLIG ENGROSPRIS EGG BREV TIL TOTALMARKED Norsk Fjørfelag oversendte i september brev til Totalmarked da planlagt gjennom- snittlig engrospris (PGE) på egg skulle vedtas for 1. halvår 2022. Her gjengis brevet. På vegne av Norsk Fjørfelag sitt styre: Margrethe Brantsæter og Ingunn Dalaker Øderud Foto: Karianne Fuglerud Ingerø Norsk Fjørfelag (NFL) vil igjen fremme våre synspunk- ter i forhold til kostnadsutviklingen i verdikjeden for egg. På vegne av alle eggprodusenter i landet håper vi synspunktene tas hensyn til når gjennomsnittlig engrospris for egg skal settes for 1. halvår 2022. Et betydelig økonomisk etterslep I vårt brev 6. mai argumenterte NFL for at gjennomsnitt- lig engrospris for 2. halvår 2021 burde øke med 92 øre pr. kg for å dekke inn prisøkningen bøndene har pådratt seg som følge av økte kraftfôrpriser, økt pris på livdyr og generell kostnadsutvikling. Konsernstyret vedtok å øke prisen med 40 øre pr. kg egg, samtidig som omsetnings- avgiften ble satt ned med 10 øre pr. kg egg. Det er altså fortsatt et økonomisk etterslep i verdikjeden for egg etter koronapandemien på 42 øre pr kg egg. Kraftfôrpris Kraftfôret utgjør 60-70 % av utgiftene til eggprodu- sentene. Økt avregningspris er eneste mulighet for å kompensere for økte fôrkostnader. Kraftfôrindustrien signaliserer at selv om kraftfôrprisene allerede har økt vil prisene fortsatt øke som følge av veldig høye råva- repriser på verdensmarkedet. De siste 18 månedene har kraftfôrprisene til frittgående høner økt med 1,09 kr. pr. kg egg og engrosprisen med 1,20 kr. pr. kg egg. Engrosprisen har altså økt mer enn kraftfôrprisen, men kun 1,04 kr. pr. kg egg har gått uavkortet til eggprodu- sentene. Kraftfôrprisøkningen gir altså et økonomisk etterslep i avregningspris på 5 øre pr. kg egg. Livdyr Prisen på unghøner øker nå med 2 kr. pr. dyr. Prisøk- ningen på unghøner gjenspeiler prisøkning i avls- og rugeeggs- og rugerileddet. For å kompensere økningen på 2 kr. pr. dyr må avregningsprisen til eggprodusen- tene økes med 9 øre pr. kg egg. Økning i øvrige kostnader Tall fra SSB viser at konsumprisindeksen (KPI) har økt med 1,5 % fra januar til august 2021. Dette tilsvarer en økning på 29 øre pr. kg egg. Forutsatt at kraftfôret, som utgjør ca. 65 % av kostnadsbildet er tatt høyde for (se eget avsnitt), medfører endring i KPI til øvrige kostna- der at avregningsprisen til produsentene må øke med 10 øre pr. kg egg. De ekstraordinært høye strømprisene slår rett inn på bunnlinjen til eggprodusentene. Fjordkraft sin statis- tikk viser at strømprisen de siste 8 årene, i måneden august, i snitt har vært 30 øre/kWh (nettleie-økning kommer i tillegg), mens prisen for august 2021 var på over 90 øre/kWh. En økning i avregningspris på 10 øre pr. kg egg som er basert på KPI blir altså et lavt anslag som ikke tar høyde for ekstraordinær strømpris eller andre ekstraordinære kostnadsøkninger. PGE må økes med minimum 70 øre pr. kg egg for å dekke påløpte kostnader gjennom pandemien For å dekke inn utgiftene som bøndene i verdikjeden har pådratt seg de siste 18 månedene må ny gjennom- snittlig engrospris på egg øke med minimum 70 øre pr kg. egg 1. halvår 2022 og gå uavkortet til eggprodusen- tene. Vår beregning tar verken høyde for økte kost- nader for leddene mellom eggprodusent og grossist eller bøndenes forventede økning i kraftfôr- og øvrige kostnader fra august til desember 2021. Ikke rom for nyetablering på egg! Det er viktig å opprettholde et tydelig budskap om at det på ingen måte er rom for nyetableringer på egg. Økning i engrospris for 1. halvår 2022 dekker inn ekstraordinære kostnader, men er altså ikke et reelt inntektsløft for eggprodusentene. Margrethe Brantsæter Ingunn Dalaker Øderud

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy