FJØRFE nr. 8 - 2021

WEB | NFL.NO 5 TEMA | leder * FJØRFE 8| 21 * Margrethe Brantsæter Martrethe Brantsæter Daglig leder Norsk Fjørfelag Å løfte på et tungt møbel. Å åpne en vannflaske mens man kjører bil. Å holde tale i en festlig an- ledning, eller argumentere for å få gjennomslag for viktige saker i et fora. Dette er eksempler på situasjo- ner hvor man kan ”klare det selv”, men hvor oppgaven er så mye lettere å løse dersomman får hjelp, eller man er flere som står sammen. Det at NFL er en samlende organisasjon er en av våre styrker. NFL som organisasjon bygger bro på tvers av geografisk tilhørighet, dyreslag, driftsform, fôrleverandør, varemottaker, om du driver stort eller lite, om du er erfaren eller ny som fjørfeprodusent. I senere år har NFLs oppslutning økt, noe som gjør at vi har gode forutsetninger for å kunne utgjøre en reell forskjell for fjørfebønder i Norge. Takket være solid verveinnsats i fjor hadde NFL på starten av året 79 % oppslutning på landsbasis. Høy oppslutning er et godt utgangspunkt for NFL til å være fjørfebøndenes talerør! For at NFL skal gjøre en best mulig jobb, som er relevant for flest mulig, er det viktig at medlemsmassen favner bredt. Det er nemlig til enhver tid medlemsmassen, og dagsaktuelle temaer i samfunnet, som styrer hvilke saker NFL jobber med. For å se hvilke saker styret behandler for tiden, se side 7. Medlemskontingenten som fjørfebønder betaler er NFL sin eneste inntektskilde, i tillegg til annonseinntekter fra FJØRFE. Vi har over lengre tid erfart at 2,5 årsverk i administrasjonen ikke er tilstrekkelig for å møte dagens arbeidsmengde og forventninger til hva NFL skal være og gjøre for deg sommedlem. For å få gjort en enda bedre jobb som talerør for fjørfebøndene, satser Norsk Fjørfelag nå på å bygge opp kompetansen på kommunikasjon. Vi har derfor utlyst en 50 % prosjektstilling, se mer info på side 6. Det er økende interesse, og behov, for kunnskap om matproduksjon. Hvor kommer maten fra? Er den pro- dusert etisk forsvarlig med hensyn til klimaavtrykk og dyrevelferd? Har bøndene og arbeiderne i verdikjeden fått en anstendig lønn? Matrelaterte samtaler forgår i familieselskaper, skolegårder, politiske partier og i det offentlige ordskiftet - for ikke å glemme i sosiale medier. «Alle» har meninger om mat, men er de faktabasert - og på hvilket grunnlag uttaler «hvermansen» seg? Landbruket blir i mange sammenhenger fremstilt som tungrodd, bakpå, lite opptatt av konkurranse og markedsretting og det som ellers blir tenkt på som LEDER TID FOR ET LØFT fremtidsrettet. Vi som er en del av fjørfenæringen, vet at dette ikke stemmer. Ser man på produktivitetsutvikling så er det ingen som omstiller seg så fort som oss. Ser man på teknologi og utviklingstrekk skjer det en rivende utvikling. Mange medier lar kritikernes røst lyde, mens suksesshistoriene tilknyttet mattrygghet, dyrehelse, dyrevelferd og klimatilpasninger blir hovedsakelig dekket av landbrukets egne aviser. NFL har nedfelt i arbeidsplanen at vi skal bidra med faktabasert kunn- skap om fjørfenæringen. Som faktabasert talerør for fjørfebøndene lener vi oss på fagmiljøene og dokumen- tert forskning. Vi opptrer så aktivt vi kan i både lokale og nasjonale medier. Vi har som mål å snakke for ALLE fjørfeprodusenter. NFL ser behovet for å være en enda tydeligere og høyere stemme på vegne av fjørfebonden, og i vårt opplysningsarbeid vil en medarbeider med kommunikasjonserfaring komme godt med! Målet vårt er å ha en medlemsoppslutning som nærmer seg 100 %. Skal vi kunne beholde en medarbeider med kompetanse på kommunikasjon, og helst også utvide stillingsprosenten på sikt, er vi helt avhengig av et høyt medlemstall. Grunnen til at det kun er utlyst som en tidsbegrenset prosjektstilling er at NFL foreløpig ikke har økonomi til en fast ansettelse. Kjenner du en fjørfebonde som ikke er medlem - få han/henne med på laget! Har du en nabo, venn, bror, søster eller bekjent som driver med kommersielt fjørfehold? Da oppfordrer jeg deg til å snakke med han/henne om de kunne tenke seg å være med på laget. Se argumenter for å være medlem på baksiden av dette bladet. Mange små mennesker som på mange små steder gjør mange små ting, kan forandre verden - Afrikanske ordtak . En omskrivning av ordtaket, fra Norsk Fjørfelag sitt ståsted, kan lyde: På tross av at vi er en liten organisa- sjon med svært begrensede midler, løfter NFL stemmen i saker av betydning for fjørfebønder, og gir slik vårt lille bidrag til at hverdagen og fremtiden til våre medlemmer skal være best mulig .

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy