FJØRFE nr. 8 - 2021

41 WEB | NFL.NO * FJØRFE 8 | 21 * TEMA | dyr og forskning Resultatene fra NORM-VET 2020 bekrefter at situasjo- nen i Norge er god med tanke på antibiotikaresistens hos kylling og kalkun, samt i kyllingkjøtt. Nedgangen i forbruket av antibiotika til produksjonsdyr fortsatte også i 2020. Formålet med å overvåke antibiotikaresistens er å få kunnskap om forekomst av antibiotikaresistens, samt følge trender over tid slik at endringer i forekomst eller bakenforliggende mekanismer fanges opp. Data fra NORM-VET danner grunnlag for å beskrive sam- menhengen mellom bruk av antimikrobielle midler og forekomst av resistens. TRENGER GODT SAMARBEID – Antibiotikaresistente bakterier er en av de alvorligste truslene menneskeheten står ovenfor i tiden fremover, og det er svært viktig for oss at vi har god oversikt over forekomsten av antibiotikaresistens her i Norge. NORM-VET rapporten er et viktig bidrag i Mattilsynets arbeid med å dokumentere utviklingen av resistens og evaluere effekten av tiltak. Heldigvis viser rapporten at vi fremdeles har en fordelaktig status her hjemme. Skal vi lykkes i å opprettholde dette, trenger vi fortsatt godt samarbeid på tvers av samfunnet. God dyrehelse, strengt smittevern på gårdene, høy bevissthet om rett bruk av antibiotika til dyr hos bønder og veterinærer, og god kjøkkenhygiene i de 1 000 hjem er alle viktige tiltak som bidrar i riktig retning, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet. I 2020 undersøkte NORM-VET prøver fra kylling- og kal- kunflokker, samt av kyllingkjøtt. Prøvene ble undersøkt for både zoonotiske bakterier slik som Campylobacter og for vanlig forekommende tarmbakterier. Bakteriene ble så videre undersøkt for resistens mot flere forskjel- lige antimikrobielle midler. I tillegg ble prøvene under- OVERVÅKINGSPROGRAMMET FOR ANTIBIOTIKARESISTENS NORM-VET Veterinærinstituttet overvåker på oppdrag fra Mattilsynet antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler (NORM-VET). 21. september ble resultatene fra NORM-VET rapporten for 2020 lansert av Anne Margrete Urdahl, prosjektleder for arbeidet. Tekst & diagram: NORM-VET 2020. Foto. Mattilsynet. – God dyrehelse, strengt smittevern på gårdene, høy bevissthet om rett bruk av antibiotika til dyr hos bønder og veterinærer, og god kjøkkenhygi- ene i de 1 000 hjem er alle viktige tiltak som bidrar i riktig retning. Ingunn Midttun Godal Administrerende direktør i Mattilsynet. BAKGRUNN FOR NORM-VET NORM-VET står for Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler. Programmet dokumenterer forekomsten av antibiotikaresistens og følger trender over tid. NORM-VET ble eta- blert i 2000 som en del av regjeringens tiltaksplan mot antibiotikaresistens. Siden 2014 har NORM-VET fulgt de krav til overvåking nedsatt i «Commission implementing decision of 12. Nov 2013 on the monitoring and repor- ting of antimicrobial resistance in zoonotic and commensal bacteria” (2013/652/EU). I tillegg overvåkes/kartleg- ges bakterier og resistensformer ut i fra nasjonale hensyn, samt følger opp Regjeringens «Nasjonal strategi mot Antibiotikaresistens 2015-2020» og påfølgende sektorspesifikke handlingsplaner. søkt med spesielt sensitive metoder for påvisning av resistente bakterier som det er særlig fokus på da de potensielt kan ha betydning for folkehelsa. Eksempel på dette er E. coli -bakterier resistente mot bredspek- trede cefalosporiner (ESBL). (Se figur 1, neste side).

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy