FJØRFE nr. 8 - 2021

WEB | NFL.NO 39 * FJØRFE 8 | 21 * TEMA | dyr og forskning gjør at vi har som utgangspunkt at kjølbeinsbrudd er smertefullt. Det trengs mer forskning for å kartlegge om bruddene kun er smertefulle i den akutte fasen eller om de kan føre til kroniske smerter. Dette har ikke vært undersøkt tidligere. HVA KAN VI GJØRE MED PROBLEMET? Siden forskningsresultatene har vært sprikende når det kommer til årsaksforholdene, har det ikke vært mulig å sette inn korrigerende tiltak. Resultatene fra den danske studien peker i retning av at hønene må være eldre og/ eller større når eggleggingen starter. Dette kan oppnås ved genetiske endringer av avlsmålene. Men avlsar- beid tar lang tid, så dette er ikke en «quick fix». Vi har ingen egen fjørfeavl i Norge. Avlsdyrene i kommersiell fjørfeproduksjon kommer fra internasjonale selskaper som leverer til hele verden. En annen mulig løsning er å utsette oppverpingsalderen - altså når eggleggingen starter. Dette kan igjen føre til økt eggvekt fra starten av. Vi vet heller ikke hvor lenge oppverpingen bør utsettes for å unngå kjøllbeinsbrudd. Det er derfor nødvendig med mer forskning for å un- dersøke hva dette vil ha å si for forekomsten. IKKE BARE I MODERNE HUSDYRHOLD Darwin var den første til å snakke om «crooked keels» hos haner, noe som viser at problemstillingen ikke er ny og ikke kun er knyttet til moderne husdyrhold. Til DELTA I BEHOVSKARTLEGGING: TRENGER VI ET DIGITALT OPPSLAGSVERK FOR DYREHELSE OG VELFERD? Animalia, Veterinærinstituttet og Statsforvalteren i Rogaland gjennomfører et prosjekt for å kartlegge behovet for et nettbasert oppslagsverk for husdyr. For å få på plass en ramme for hva et slikt verktøy kan og bør være trenger vi hjelp. Vi vil gjerne vite hvordan du i dag finner relevant fagstoff i din arbeidshverdag som produsent, veterinær, rådgiver eller andre interesserte. Hva mener du det er behov for å samle av informasjon knyttet til dyrehelse og velferd for husdyr for at det skal være et nyttig verk- tøy for deg? Innholdet er tenkt å gi en oversikt over både smitt- somme og produksjonsrelaterte sykdommer, smittevern, dyrevelferd, regelverk og annen nyttig informasjon om produksjonsdyr. Denne undersøkelsen vil ta ca 5 min å besvare. Takk for at du bidrar til en viktig kartlegging! DELTA HER Holde mobilkamera over koden for å delta i undersøkelsen. → tross for at problemstillingen har vært kjent lenge, er det fortsatt veldig mye vi ikke vet om betydningen for dyret og hvordan vi skal løse problemet. På grunn av det store omfanget, vil dette være ett av de viktigste forskningsområdene innen fjørfehelse og -velferd i årene som kommer. Obduksjon En obduksjon er den sikreste meto- den for å avdekke kjølbeinsbrudd . →

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy