FJØRFE nr. 8 - 2021

37 WEB | NFL.NO * FJØRFE 8 | 21 * TEMA | dyr og forskning krydder (for eksempel paprikapulver) og urter som utgjør maksimum 1% av fôret. • Krav om tilgang til grovfôr inne når ikke det er vege- tasjon ute forblir uendret. Oppdrett av økologiske unghøner Oppdrett av økologiske unghøner var tidligere ikke regulert i EU-regelverket, men var opp til nasjonale myndigheter. Med den nye EU-forordningen kommer følgende krav til økologisk opprett: • Dyretettheten i oppdrett er maksimalt 21 kg leven- devekt / m² bruksareal; samme prinsipp som for økologisk slaktekylling. • Det blir innført et minimumskrav for uteområdet på 1 m² / dyr. Det var tidligere krav om tilgang på ute- område, men ikke konkretisert størrelse. • Det innføres krav om tilgang til uteareal fra en så tidlig alder som praktisk mulig og når fysiologiske og fysiske forhold tillater det. • Det blir krav om minimum 10 cm vagler / dyr. • Flokkstørrelse på maksimum 10.000 dyr (tillatt med nettingskille); opprinnelig var forslaget i 3000 dyr. • Hvis regelverket medfører betydelig strukturelle endringer i bygning eller uteareal er det mulighet for overgangsordning til 1.1.2030. Foreldredyr • Fra 1.1.2037 blir det også krav om økologiske forhold for foreldredyr. • Kravene blir like som for verpehøns mht. flokkstør- relse, dyretetthet inne/ute og krav til husdyrbygning. • Det pågår en diskusjon om foreldredyr også skal ha tilgang på uteareal eller om veranda er dekkende. Det er en økt risiko for å få inn smitte via rugeri når rugeriene klekker både til konvensjonelle og økolo- giske flokker. HVA ER UVISST OM DEN NYE EU-FORORDNINGEN? Det er fortsatt noen elementer som ikke er helt avklart enda. Det gjelder blant annet punktet som omhandler tilbakeholdelsesfrist ved behandling med veterinære legemidler. Det er snakk om at det blir minimumstid på 48 t ved bruk av veterinære legemidler som i utgangs- punktet har 0 dagers tilbakeholdelsesfrist. Dette kan få konsekvenser for legemidler som benyttes ved be- handling av parasitter eller ved antibiotika-behandling hvis man oppdager rødsyke tidlig i sykdsomforløpet. Hva gjør man da med eggene de første 48 timene etter behandling? Da må eggene kasseres som økologiske egg, men de kan fortsatt selges som konvensjonelle egg. Dette vil kreve praktiske løsninger for hvordan få omsatt eggene som konvensjonelle i to dager etter legemiddelbehandlingen. ANIMALIAS SPØRREUNDERSØKELSE På forsommeren gjennomførte Animalia en spørre- undersøkelse for å kartlegge dagens forhold, hvilke konsekvenser det nye regelverket vil kunne få og hvilke praktiske løsninger en kan se for seg. Thorbjørn Refsum presenterte resultatene fra undersø- kelsen og utfordret produsentene som var tilstede om å konkretisere hvilke endringer de må utføre på sine gårder for å tilpasse seg det nye regelverket. PRISER PÅ BYGGTEKNISKE TILPASNINGER Sverre Rædergård orienterte også om priser som er innhentet fra entrepenør-firmaer for å gjøre de bygg- tekniske tilpasningene for å oppfylle de nye reglene. VIDERE PLAN: Thorbjørn Refsum og Sverre Rædergård skal i etterkant av møtet utarbeide en sluttrapport som oversendes Mattilsynet og Debio. De planlegger også en felttur i Sverige for å drøfte de praktiske utfordringene med svenske kolleger. Ole Christian Flesvik, Lene Hansen og Per Andre Dyste var blant produsentene som deltok på kurset. Harald og Ragnhild Solberg hadde med seg den yngste kursdeltakeren. “Tidlig krøkes” hun som god eggprodusent skal bli. Karl Gylseth og Marit Skuterud Vennatrø tegner og forklarer hvordan de skal bygge om sine fjøs for å tilpasses det nye regelverket.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy