FJØRFE nr. 8 - 2021

WEB | NFL.NO Les 11 * FJØRFE 8 | 21 * TEMA | lagsarbeid NFL’S ARBEID DIFFERENSIERT OMSETNINGSAVGIFT Helt siden den etablerte praksisen med avtaletillegg opphørte for snart 15 år siden, har Norsk Fjørfelag (NFL) jobbet for å få bedre verktøy til å regulere norsk eggnæring. Tekst: Ingunn Dalaker Øderud, styreleder & Tone Steinsland, nestleder. – Norsk Fjørfelag har hele tiden vært opptatt av å finne en løsning som sikrer optimal markedsbalansering. Ingunn Dalaker Øderud Styreleder Norsk Fjørfelag Det har vært overproduksjon av egg siden 2012. NFL har derfor i en årrekke drevet lobbyarbeid inn mot Næringskomiteen og de landbrukspolitiske talsper- sonene på Stortinget. Samtidig har vi de siste årene tydelig kommunisert til faglagene, nasjonalt og lokalt, hvor viktig det er å få en bedre regulering av eggmar- kedet. I mars 2020 arrangerte Fjørfelaget en høring hvor alle landets produsentlag deltok. Samtlige bønder som representerte verdikjeden for egg uttrykte at det trengs nye verktøy dersom man skal klare å utøve mar- kedsreguleringen på forsvarlig vis. Både Kjersti Hoff, styreleder i Småbrukarlaget, og Lars Petter Bartnes, daværende styreleder i Bondelaget, overvar høringen. I løpet av de siste 15 årene har NFL flere ganger trodd at vi nærmet oss en løsning, eksempelvis i 2016 da Nortura og KLF var enige om å samarbeide om et felles forslag for ny ordning for markedsbalansering av kjøtt og egg. Flere av de landbrukspolitiske talspersonene på Stortinget, på tvers av de ulike partiene, har også vist forståelse og interesse for de behovene Fjørfelaget har lagt fram. En sak om innføring av nye verktøy til å bedre regulere eggnæringen, har likevel aldri kommet så langt at den har blitt lagt frem for politikerne. Saken har ligget, og ligger fortsatt, på Omsetningsrådet* sitt bord etter at Ingunn Dalaker Øderud Tone Steinsland Omsetningsrådet Omsetningsrådet er et offentlig organ bestående av med- lemmer fra flere av landbruksorganisa- sjonene blant annet KLF, Nortura, Norges Bondelag og Norges Bonde og Småbru- kerlag. Deres hoved- mandat er sikre mest mulig effektiv regule- ring av markedet for ulike jordbrukspro- dukter til lavest mu- lige kostnader. de i 2017 fikk i oppdrag fra LMD å gjennomgå markeds- balanseringen, inkludert den på egg. I 2019 ville Omsetningsrådets arbeidsgruppe som jobbet med markedsbalanseringen på egg, utrede om det var mulig å innføre todelt omsetningsavgift for å hindre nyetablering på egg i perioder med overproduk- sjon. Arbeidsgruppen ba Landbruksdirektoratet utrede mulighetene rundt å innføre et slikt verktøy. I protokol- len fra november 2020 kan vi lese at Landbruksdirek- toratet problematiserer og er negative til å innføre et slikt verktøy. Omsetningsrådet besluttet at de ulike rådsmedlemmene skulle ta saken tilbake og jobbe med en løsning i egne organisasjoner, og der ligger saken fortsatt. Norsk Fjørfelag har hele tiden vært opptatt av å finne en løsning som sikrer optimal markedsbalansering. NFL har vært positive til forslaget om å benytte differensiert omsetningsavgift, men både politiske partier og Land- bruksdirektoratet har parallelt etterspurt informasjon om Canadamodellen (kvotesystem). NFL sitt budskap er, og har hele tiden vært, at det viktigste er at det kommer bedre verktøy som balanserer markedet, til beste for landets eggprodusenter. Bondebladet Les omtalen fra Bondebladet, se her: – Skal man løfte bondens inntekt, slik som blir sagt nå, er man avhengig av å ha verktøy for å hindre overproduksjon. Anders Braa, Eggprodusent Faksimile fra Bondebladet 7. oktober

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy