FJØRFE nr. 7 - 2020

* FJØRFE 7 | 20 * 26 TEMA | næringsnytt – Alle fjørfeprodusenter har hatt behov for å ha denne midlertidige tillatelsen fra Mattilsynet. Det var en nød- vendig sikkerhet å ha dersom de ikke klarte å strekke fôret de hadde på siloen gjennom hele perioden fabrik- ken var stengt. Vi har ikke oversikt over hvor mange som eventuelt har klart seg uten konvensjonelt fôr i perioden. De som skulle ha levering omkring da bran- nen skjedde trengte fôr for hele perioden på 7-8 uker. De med en del fôr på siloene sine klarte seg en lengre periode før de eventuelt måtte spe på med konvensjo- nelt fôr. I tillegg hadde vi noe fôr på ferdigvarelager som ble kjørt ut så snart det var forsvarlig å kjøre inn på anlegget igjen. – Stoppen varte i 7-8 uker - det innebar at de fleste hadde bruk for denne tillatelsen. De færreste trengte konvensjonelt fôr i hele perioden- men svært få har silokapasitet til å berge seg gjennom hele produksjons- stansen. Hvordan har Felleskjøpet vurdert muligheten for import av økologisk kraftfôr, isteden for at enkeltpro- dusenter har importert selv? – Toll på import av kraftfôr er satt til kr 3,57 kr/ kg (gjelder fra første kg). Felleskjøpet søkte om tollnedset- telse på import av økologisk kraftfôr den 29. juli, men fikk avslag på dette med følgende begrunnelse: «Da tilgangen Mattilsynet og Debio har gitt til å benytte konvensjonelt kraftfôr gjør at behovet for fôr i den øko- logiske produksjonen må anses som dekket, vurderer vi ikke dette til å være en alvorlig markedsforstyrrelse. Vi vil ikke anbefale Landbruks- og matdepartementet å dispensere fra ordinært regelverk ved instruks.» – Myndighetene har i ettertid gitt en midlertidig toll- nedsettelse for perioden 29.7 - 10.9.: «Departementet har innvilget generell tollnedsettelse til økologiske produsenter av fjørfe og svin, samt produ- senter av økologisk fôr til fjørfe og svin, for å avhjelpe situasjonen frem til norskprodusert fôr igjen kommer på markedet om kort tid. Tollnedsettelsen er gitt med virk- ning fra 29. juli til 10. september». – Vi i Felleskjøpet anså ikke at vi hadde praktisk mulig- het til å kunne bistå på en sikker måte med import av fôr til alle produsenter som ville hatt behov for dette. Vår bekymring var knyttet til risikoen for feilbestillinger, forsinka eller feilleveranser i tillegg til utfordringer med å sikre rett fôr til ulike produsenter. – Ved å følge løsningen som ble brukt ved å ta imot bestillinger fra øko-produsenter tilnærmet som normalt kunne vi bistå til alle fikk et best mulig tilpasset fôr når de trengte det. Også dette medførte ekstra bemanning for oppfølging og tilrettelegging av bestillinger. Fra 1. september var det ikke lenger mulighet til å kjøpe ikke-økologisk fôr til økologiske besetninger, og fra 21. september skal det ikke brukes ikke-økologisk fôr. Hvordan er situasjonen på Lena akkurat nå, og når regner dere med å være tilbake for fult? – Vi har nå kjørt de første prøveproduksjonene med fôr og alt fungerer som det skal. Vi vil kjøre ut fôr de nærmeste dagene. – Vi har samarbeidet tett med kundene våre for å plan- legge igangkjøring igjen og med kundenes tømming av sine fôrsiloer. Dersom alt går etter planen så vil vi komme opp i full produksjon og begynne å fylle ferdig- varelagrene våre i takt med at produsentene trenger neste fôrleveranse. Dere er eneste fôrleverandør som har «påtatt dere dette oppdraget» med produksjon av økologisk fjør- fefôr. Hvilke refleksjoner har dere gjort med tanke på sårbarhet, beredskap og reduksjon av risiko i fremti- den? Det er kun er én mølle som produserer økologisk fôr til fjørfe. – Brann er blant de verst tenkelige hendelser for et produksjonssted. Når vi får produksjonsstopp på vårt eneste anlegg som produserer økologisk kraftfôr til fjørfe og svin gir dette direkte konsekvenser i markedet. – Felleskjøpet er i dag eneste produsent av slikt fôr i Norge. Vi har høy beredskap på våre fabrikker for å sikre at produksjonen til enhver tid holdes i gang, og det samme gjelder for tilgang til nødvendige råvarer. Ulykker, som brannen på Lena, kan dessverre skje. Et- ter brannen har vi jobbet på spreng for å få produksjo- nen i gang igjen, noe vi har klart på kort tid. – Når det gjelder produksjon av økologisk kraftfôr til fjørfe og svin, som er samlet på en fabrikk hos oss, er dette styrt av volumene som etterspørres av disse De færreste trengte konvensjonelt fôr i hele perioden- men svært få har silokapasitet til å berge seg gjennomhele produksjonsstansen. » Vi i Felleskjøpet anså ikke at vi hadde praktisk mulighet til å kunne bistå på en sikker måte med import av fôr til alle produsenter som ville hatt behov for dette. » Dersom alt går etter planen så vil vi komme opp i full produksjon og begynne å fylle ferdigvarelagrene våre i takt med at produsentene trenger neste fôrleveranse. »

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy