FJØRFE nr. 7 - 2020

* FJØRFE 7 | 20 * 22 TEMA | næringsnytt flertallet tror at dyrevelferden i Norge er bedre enn i resten av Europa. Majoriteten baserer antakelsen om at dyrene i Norge har det godt på en generell god oppfat- ning om norsk landbruk. Men MatPrat-sjefen mener det er mørke skyer over horisonten. Forbrukerne har blitt mer bevisste på dyrevelferdspro- blematikken, samtidig som flere har blitt mer usikre på hvordan det egentlig står til. Flere og flere forbrukere stiller kritiske spørsmål, samtidig som vi ser at hvem man har tillit til er i endring, sier han. I dag har de færreste forbrukere nærkontakt med bøn- der eller matproduksjon, og for de fleste dannes derfor oppfatningen om hvordan norske produksjonsdyr har det gjennom media eller venner og familie. Bildet som tegnes av norsk husdyrproduksjon spriker, og dermed er det vanskelig for forbruker å vite hvilken informasjon som er riktig. – De siste årene har vi sett en økende mengde negative oppslag om animalske produkter og forholdene for nor- ske dyr i matproduksjon, og vi ser av undersøkelser at forbrukerne får med seg negative oppslag. I tillegg ser vi et større engasjement i hvordan dyrene skal ha det, særlig i retning at de skal ha det mer likt et naturlig liv, forteller han. Det er heller ikke bare forbrukeroppfatningene som endrer seg. MatPrat ser også tegn til at samfunnet er i endring: – Det er økende interesse for dyrevelferd internasjonalt, og flere internasjonalt anerkjente analyseselskaper trekker frem dyrevelferd som det nye temaet for etisk bevissthet. Investorer og analyseselskaper vektlegger dyrevelferd i sin rangering av virksomheter, og i det siste har vi også sett flere eksempler på internasjonale kjeder som stiller konkrete krav til produksjonsforhold. Det gjelder særlig på kylling. Så hvem definerer egentlig hva som er god dyrevelferd? – Dyrevelferd handler om dyrets biologiske funksjon, naturlige atferd og opplevelse. Men hva man ser på som god dyrevelferd endrer seg i takt med økt kunnskap og endringer i samfunnets verdisyn, påpeker Reksnes. – I Norge forventer vi at dyr skal behandles på en god måte. Regelverket stiller krav til hvordan, og bonden har ansvaret for at dyrene får godt stell og at regel- verket følges. Men nå ser vi at tilliten til regelverket synker, sier han. I utgangspunktet tror forbrukerne at det er kontroller fra Mattilsynet som er den faktoren som påvirker dyrevel- ferden mest, men opplysningskontoret ser en synkende tillit til både Mattilsynet og regelverket. – En fersk undersøkelse fra YouGov viser at 36 prosent tror det er et gap mellom det de selv tror om dyrevel- ferden til norske produksjonsdyr og de faktiske forhol- dene, påpeker han. Undersøkelser viser tydelig at forbrukerne ønsker mer informasjon. Kun 35 prosent synes de får tilstrekkelig informasjon om hvor kjøttet kommer fra og hvordan dyrene har hatt det, og 58 prosent synes det er umulig å vite noe om velferden til dyrene har vært for produk- tet de kjøper i butikk. – Det er fortsatt smak, pris, hensynet til egen helse og at produktet ser innbydende ut som er aller viktigst når forbruker er i butikk, men vi ser tydelig at dyrevelferd og bærekraft rangeres høyere enn før, forklarer Reksnes. I følge den ferske undersøkelsen fra YouGov oppgir 24% at de alltid eller ofte tenker over hvordan dyra har hatt det når de handler animalske matvarer i butikken. – Hvis vi ønsker at forbrukerne skal fortsette å velge produktene våre må vi sørge for at de innfrir forbru- kernes forventninger. Når det gjelder dyrevelferd ser vi klart at forventingene øker, og at produsenter og bran- sjen selv har mye å hente på å være åpne om hvordan dyrene har det, avslutter han. Forbrukerne har klare meninger Dette mener forbrukerne er de viktigste faktorene for å sikre at dyrene har det bra: 1. At dyrene får godt stell og god behandling av bonden 2. At dyrene får være mest mulig ute 3. At dyrene blir avlivet så skånsomt som mulig uten at de stresses eller plages 4. At dagens lover og regler for dyrevelferd blir fulgt 5. At dyrene er friskest mulig og at det ikke brukes antibiotika unødvendig YouGov 2020 Forbrukerne har blitt mer bevisste på dyrevelferdsproblematikken, samtidig som flere har blitt mer usikre på hvordan det egentlig står til. » Hva man ser på som god dyrevel- ferd endrer seg i takt med økt kunnskap og endringer i samfun- nets verdisyn. »

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy