FJØRFE nr. 6 - 2021

9 WEB | NFL.NO * FJØRFE 6 | 21 * TEMA | lagsarbeid DAGENS MARKEDSREGULERING PÅ EGG Markedsregulering er viktig for at Norge skal kunne opprettholde spredt eggproduksjon, noe som er positivt for sysselsetting av familielandbruk over hele landet, god dyrehelse m.m. Markedsreguleringen på egg har to hovedformål; 1) Sikre at nordmenn har tilgang til norske egg hele året, til en stabil pris uavhengig av hvor i landet de bor (forsyningsplikt). 2) Sikre at alle eggprodusentene får levert eggene sine til et eggpakkeri og at de får en stabil pris for eggene uavhengig av hvor i landet de bor (mottaksplikt). Med dagens markedsregulering blir kun pkt. 1 opp - fylt. Dagens system åpner for nyetablering før et - terspørselen er til stede, noe som resulterer i økende og vedvarende overproduksjon. Uten bedre verktøy fungerer ikke markedsreguleringen slik ordningen er ment, og markedsregulator kan ikke kompensere egg - produsentenes økte kostnader. Norsk Fjørfelag står fast ved at markedsreguleringen på egg må bedres slik at ordningen utøves etter intensjonen og at etablering av nye eggprodusenter skjer på riktig tidspunkt. CANADAMODELLEN - EN TIDKREVENDE IMPLEMENTERINGSPROSESS? Kvotesystemet ble innført av canadiske eggprodu - senter i 1972 etter lengre tid med overproduksjon, og har siden klart å opprettholde et stabilt marked hvor bøndene får en rettferdig kompensasjon samtidig som egg blir solgt til forbruker til en fornuftig pris. Egg - produsentene har organisert seg i regioner, og kvoter tildeles basert på etterspørselen i markedet. (I brevet ble en omtale fra FJØRFE (2014) vedlagt for å gir en mer detaljert beskrivelse av modellen). Norsk Fjørfelag opprettholder vårt syn om at Canada - modellen kunne vært en god reguleringsordning også i Norge. Dagens situasjon med kontinuerlig overpro - duksjon er uholdbar, men krever handling raskere enn tiden det vil ta med innføring av Canadamodellen. Norsk Fjørfelag har derfor den senere tid fokusert på forslaget som er fremlagt hos Omsetningsrådet om dif - ferensiert omsetningsavgift som beste løsning. DIFFERENSIERT OMSETNINGSAVGIFT - EN REALISTISK LØSNING! I 2017 fikk Omsetningsrådet i oppdrag fra LMD å gjen - nomgå markedsreguleringsordningene. Omsetnings - rådet vurderer nå et forslag om å innføre differensiert omsetningsavgift som et verktøy i perioder med over - produksjon. Intensjonen med differensiert omsetnings - avgift er ikke å hindre nyetableringer til enhver tid, men at bønder som vurderer å starte opp tenker seg ekstra nøye om dersom eggmarkedet allerede er fullt. (Mer om forslaget kan leses via QR-koden i margen). Omsetningsrådet har foreløpig ikke konkludert i saken. Basert på dialog NFL har hatt med eggprodusenter i hele landet, er differensiert omsetningsavgift et verk - tøy som ønskes innført. HVORFOR HASTER DET MED BEDRE VERKTØY? På tross av forbruket av egg har økt jevnt og at man HØRINGEN 1. JUNI 2021 SPØRSMÅL STILT NORSK FJØRFELAG Spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen, Ap: «NFL påpeker behovet for bedre markeds- regulering på egg, og har tidligere tatt til orde for blant annet å se på Canadamodellen, som dere mener har fungert bra. Er det fortsatt noe dere står for?» Her følger Norsk Fjørfelag sitt skriftlige svar som ble sendt Sandtrøen etter høringen. Tekst: Styret i Norsk Fjørfelag. Vurderer todelt omsetningsavgift I omtale i Landbruk”4 kan man lese omta- len ””Omsetningsrå- det vurderer å inn- føre todelt omset- ningsavgift for å hin- dre nyetablering.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy