FJØRFE nr. 6 - 2021

31 WEB | NFL.NO * FJØRFE 6 | 21 * TEMA | næringsnytt OMSETNINGSAVGIFTEN HVA BLIR DEN BRUKT TIL? Hver gang du leverer egg eller fjørfekjøtt betaler du omsetningsavgift. Hvorfor betaler du denne avgiften og hva brukes den til? Vi gjengir her utdrag fra Omsetningsrådets årsrapport for 2020, for de delene som omfatter egg og fjørfekjøtt. Tekst: Utdrag fra Omsetningsrådets årsrapport 2020 Foto: MatPrat MARKEDSSITUASJONEN EGG Eggsektoren har i hovedsak hatt god vekst i produksjon og salg over mange år. Men 2020 har vært et spesielt år grunnet covid-19-pandemien. Nedstengingen har rammet forbruket av egg i serveringssektoren betyde- lig, samtidig som begrenset bevegelse over landegren- sen bidro til økt dagligvarehandel i Norge. Økt salg av egg i dagligvarebutikker har derimot ikke oppveid for nedgangen i andre salgskanaler. Det har vært en omfattende omlegging av driftssyste- mer fra høner i miljø- innredning til frittgående høner grunnet krav fra handelen, og etter hvert industrien. Storhusholdningssektoren har hittil foretrukket egg fra miljø- innredning, grunnet lavere pris. Den sterke etterspørselen etter egg fra frittgående høner har ført til at denne driftsformen er i ferd med å ta over helt, og miljøinnredning fases ut. Akkumulert for andre halvår 2020 utgjorde andelen egg fra høner i miljøinnredning kun 5,25 prosent hos Nortura. Til sammenligning var den akkumulerte andelen egg fra høner i miljøinnred- ning på 16,47 prosent i andre halvår 2019. De fleste produsentene har en produksjon opp mot den konse- sjonsfrie grensen på 7 500 høns. Etter mange år med overskudd i eggmarkedet, bedret dette seg i årene 2016 til 2019. I 2020 var det, etter bruk av førtidsslak- ting, en overdekning på om lag 670 tonn. Det var behov for markedsregulerende tiltak også i 2020, spesielt på grunn av periodevis mye egg på regu- leringslager, som førte til at ordningen egg til miljøfôr ble benyttet. Førtidsslakting av høns for å dempe produksjonen og skillevirksomhet (skille av eggehvite og -plomme) var også blant de viktigste tiltakene for å bedre balansen i eggmarkedet. Ved årsslutt 2019 var reguleringslageret for egg på 520 tonn og i uke 11 i 2020 var lageret på 1 020 tonn. Gjennom året har re- guleringslageret variert fra uke til uke, og på det meste var det på 1 086 tonn, i uke 30. Til sammenligning var det største lageret på 844 tonn i 2019. PRODUKSJON, IMPORT OG EKSPORT Eggpakkeriene mottok 65 856 tonn, som er tilnærmet uendret fra 2019. Engrossalget var på 65 645 tonn, mot 66 215 tonn året før, dvs. en nedgang på 1 prosent. Til sammenligning var det en stor økning i salget av egg fra 2018 til 2019 på 3,5 prosent. Importen var på 459 tonn skallegg og en minimal eksport. I tillegg var det noe handel med eggprodukter, særlig eggealbumin. OMSETNINGSAVGIFTEN Det ble betalt inn 58,1 mill. kroner i omsetningsavgift på egg, med en sats på kr 0,80 per kg gjennom hele 2020. I tillegg ble det inntektsført renter med om lag 0,53 mill. kroner og standardisert erstatning på 1,0 mill. kroner. Det ble brukt 43,0 mill. kroner på avsetningstiltak, inklu- dert administrasjonskostnadene og produksjonsregule- rende tiltak, og 5,7 mill. kroner til faglige tiltak, inkludert delfinansiering på 1,5 mill. kroner til Nortura for byg- gingen av forsøkshuset for fjørfe ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Til opplysnings virksomhet på egg ble det brukt 12,8 mill. kroner, inklu- dert en tilleggsbevilgning på 5,0 mill. kroner til Opp- lysningskontoret for egg og kjøtt, som en ekstrainnsats Omsetningsloven Markedsbalanserin- gens viktigste formål er å skape balanse mellom tilbud og etterspørsel av land- bruksvarer. Omset- ningsloven er det juridiske grunnlaget for markedsbalanse- ringssystemet, og Omsetningsrådet er etter loven satt til å forvalte dette. Se mer informasjon s 6 i rapporten ved å hol- de mobilkamera over QR-koden.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy