FJØRFE nr. 6 - 2021

10 * FJØRFE 6 | 21 * TEMA | lagsarbeid betaler stadig mer for egg i butikken, er økonomien til norske eggbønder svekket de siste 10 årene. Forklarin - gen på dette paradokset er enkelt, men urovekkende: det har vært overproduksjon av egg siden 2012. I tillegg til å svekke bondens økonomi, hindrer overproduk - sjon best mulig utnyttelse av produksjonskapasiteten hos hver enkelt bonde, og å produsere mer egg enn vi spiser er galt av hensyn til klima- og bærekraft. Norsk eggnæring har trekk som er ulikt andre næringer med markedsregulering. Eggbøndene fikk allerede i 2012 det løsdriftskravet som melkebonden får i 2034. 50 % av eggbøndene valgte da å utføre pålagt, kostbar omstilling, mens 50 % av bøndene avviklet driften. Om - stillingen kostet 2,5 milliarder, og bøndene mottok ingen omstillingsmidler. Dagens betydelige gjeldsgrad gjør at avvikling ikke er et reelt alternativ, og «naturlige avska - ling» av eggprodusenter skjer derfor i svært liten grad. Overproduksjon over lang tid setter selve markedsre - guleringen i fare, så det haster med å få til en bedret ordning. I en næring med konstant overproduksjon, og minimal naturlig avskaling de neste 15 årene, er nye markedsreguleringsverktøy som hindrer ytterligere etablering det eneste riktige. Majoriteten av landets eggprodusenter ønsker at det skal være markedsregulering på egg. At en samlet produsentgruppe ytrer at det trengs nye verktøy, betyr ikke at de ønsker overgang til kontraktproduksjon. Med kontraktproduksjon flyttes makten i enda større grad bort fra bonden og forbrukerne, og gir enda mer makt til varemottakerne og matvarekjedene. Forsvinner mot - taksplikten vil eggproduksjon ikke lenger foregå spredt i hele landet, noe som i verste tilfelle kan sette den unike helsestatusen som norske verpehøns har i fare. OPPSUMMERING På nåværende tidspunkt mener Norsk Fjørfelag at inn - føring av differensiert omsetningsavgift i perioder med overproduksjon er et enklere og raskere forslag å få im - plementert enn tiden det vil ta med overgang til Canada - modellen. Vi vil derfor oppfordre både Omsetningsrådet og politikerne til å sørge for fortgang i saksbehandlingen. Dersom differensiert omsetningsavgift ikke blir innført, bør vi alle igjen rette øynene mot Canadamodellen, men Norsk Fjørfelag anser altså det som «plan B». Norsk Fjørfelag er tilgjengelig for spørsmål og utfyller gjerne våre synspunkter i et møte. Styret i Norsk Fjørfelag. PÅ TIDE Å OPPGRADERE ANLEGGET? T: +46 (0)340 657 590 victorssonpoultry.se Vi gjør komplette skreddersydde fasiliteter etter dine behov. Victorssons mange modeller av Vireo Open gjør att vi kan optimalisere anlegget for eksisterende eller nye hus. Vi sørger også for at hele anlegget stilles inn korrekt med hensyn til belysning, ventilasjon og øvrig automatisering. SYSTEM VIREO OPEN Eggproduksjon for frittgående høner Made in Sweden! Vi tilbyr også utstyr og reservedeler fra våre følgende ledende leverandører: Lubing • Roxell • AH Meyer/Pulsfort • Hato Munters • Skov • Mach-C

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy