FJØRFE nr. 6 - 2020

WEB | NFL.NO * FJØRFE 6 | 20 * 41 TEMA | statistikker Tilførsler tonn Endring Importkvoter Engrossalg tonn Endring Markedsbalanse Reg.lager 1.1.2020* Egg 66 600 + 1% 450 ** 66 600 + 1% + 500 520* *) Reguleringslageret ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2020. **) Forutsetter i prognosen en import på 450 tonn egg i 2020. PROGNOSEN FRA TOTALMARKED KJØTT OG EGG SALGET AV EGG NOE NEDJUSTERT Sammenlignet med prognosen fra mai er salget av egg noe nedjustert. Salgsprog- nosen ut 2020 er fortsatt usikker og vil være preget av de tiltak myndighetene innfører for å redusere spredning av covid-19. På kort sikt er det særlig antall mennesker som oppholder seg i Norge igjennom sommeren og videre redusert grensehandel som vil påvirke salget mest. Kilde: Totalmarked Kjøtt og Egg Foto: Karianne Fuglerud Ingerø P rognosen viser et overskudd på 500 tonn egg i 2020 - om lag som sist prognosert. Også salget av egg har økt som følge av tiltakene i samfunnet. Det ventes også en økning i sommer som følge av at store deler av den norske befolkningen forventes å holde seg hjemme. Samlet salg av egg til dagligvare og industri forventes å øke med nærmere 1 prosent for hele 2020 etter en god vekst i 2019. Tilførslene prognoseres å øke med vel 1 prosent. Det ligger inne i prognosen avtalt uttak av 370 tonn som følge av førtidsslakting og det prognoserte overskud- det til høsten kan håndteres med dette virkemiddelet. – Vi gjentar at det ikke er rom for nyetableringer i eggsektoren, sier Leif Sørensen, prognosesjef i Total- marked kjøtt og egg. Prognose 2020 - per juni 2020 NOTERT PRIS KR 28,08 I UKE 24 2020 I uke 24/20 er notert pris på kylling kr 28,08 som er kr 1,17 over fastsatt referansepris. Referansepris for fjørfekjøtt i avtaleåret 2019–2020 er kr 26,91 per kg. Øvre prisgrense er referanseprisen + 10 prosent. Prisgrunnlaget er engrosprisnoteringer oppnådd for fjørfeslakt ved representantvaren som hel, fersk, uoppbundet kylling i vektklassene 1 050-1 850 gram i bulkemballasje, oppgitt fra utvalgte slakterier. Dette fremkommer av Jordbruksavtalen 2019-2020. Notert pris er fratrukket kjøttkontrollavgift og fors- kningsavgift. Kilde: Landbruksdirektoratet. PLANLAGT GJENNOMSNITTLIG ENGROSPRIS FOR EGG KR 19,50 I uke 22/20 var prisen for egg kr 19,48, et prisavvik på -0,02 kr. Fra 1. juli 2013 er det volummodellen som gjelder på egg. Målprisen er fjernet og erstat- tet med planlagte gjennomsnittlige engrospriser. For 1. halvår 2020 er planlagt gjennomsnittlig en- grospris på egg kr 19,50 per kg. Det er en teknisk prisøkning på 10 øre fra 2. halvår 2019 på grunn av økt andel egg fra frittgående høner til en høyere pris enn egg fra høner i miljøinnredning. Kilde: Totalmarked kjøtt og egg.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy