FJØRFE nr. 6 - 2020

* FJØRFE 6 | 20 * 33 WEB | NFL.NO TEMA | dyr og forskning svært små i forhold til utnyttelse av husdyrbygning og behov for oppvarming av husdyrrommet. VERPEHØNS Regelverket innfører en regel om maksimalt tre etasjer i aviarsystem, medregnet gulv. En etasje defineres som der dyra oppholder seg. Det vil bli krav om system for gjødseloppsamling, gjød- selbånd regnes ikke med i antall etasjer. Andre krav, som dyretetthet, vagler, og reder blir som før. NYE REGLER FOR LIVKYLLING Kravet til dyretetthet inne er maksimum 21 kg levende- vekt/m 2 , og det vil være krav til uteareal på 1 m 2 /dyr. Dyrene skal ha tilgang til vagler, minimum 10 cm vagle per dyr. Det skal være tilgang til uteareal fra en så tidlig alder som praktisk mulig, og når fysiske og fysiologiske forhold tillater dette. Det blir videre en begrensning på flokkstørrelse, med maksimum 10 000 dyr. Det er tillatt å ha netting som skille mellom flokker. Videre gjelder de generelle kravene i forhold til tekniske krav til hus og krav til utearealet beskrevet over. FORELDREDYR Fordi det ikke finnes økologisk foreldredyrproduksjon kjøpes det per i dag inn konvensjonelle daggamle kyl- linger til økologisk produksjon. Fra 1.1.2036 vil det bli krav om at foreldredyr skal være økologiske, og det er derfor nødvendig å etablere økologisk foreldredyrpro- duksjon i EØS-området. Det er nye regler for vagler, reder, dyretetthet inne og areal for inne- og uteområde. Dette er tilsvarende regler som de som gjelder verpehøns. Det vil si at det blir krav om 18 cm vagle per fugl, maks 6 fugler per m 2 innendørs, og minimum 4 m 2 uteareal per fugl. Det skal være 7 høns per rede, eller fellesrede på 120 cm 2 per høne. Foreldredyr skal ha tilgang til uteareal. Samtidig gis det en åpning i forordning (EU) 2018/848 om tillatelse til kun bruk av veranda, og ikke hele uteområdet, hvis det i regel- verk er innført restriksjoner for å beskytte human- og dy- rehelse. Det vil være nødvendig å vurdere dette området nærmere i forhold til om det er smitterisiko for rugeegg ved å ha dyra ute. I Norge har vi et generelt regelverk som stiller krav til produksjon av rugeegg, som også økolo- giske virksomheter må følge. Forskrift om sertifisering av fjørfevirksomheter har som formål å forebygge spredning av smittsomme dyresykdommer gjennom fastsettelse av dyrehelsemessige krav for omsetning av levende fjørfe og rugeegg fra fjørfevirksomheter. OVERGANGSORDNINGER FOR NYTT REGELVERK Der det er behov for betydelige strukturelle endringer, dvs ombygging i fjørfehuset, eller behov for tilleggsa- real for å imøtekomme nye krav, vil overgangsordnin- ger gjelde. Det blir en overgangsperiode på 8 år for større endringer, og 3 år for mindre endringer. Det er i regelverket spesifisert hvilke endringer som er omfat- tet. Dette innebærer at f.eks. endring av antall etasjer i aviarsystem skal gjøres senest 1.1.2029. For oss i Norge vil det innebære en reduksjon av antall etasjer. Veranda medregnes ikke i ute-eller inneareal med mindre verandaen er isolert og sikrer tilfredstillende miljø for dyra. Det vil bli krav om skille mellom flokkene utendørs. Kilder: Nytt regelverk for økologisk produksjon finner du ved å holde mobilkamera over koden.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy