FJØRFE nr. 6 - 2020

* FJØRFE 6 | 20 * 32 TEMA | dyr og forskning D et nye regelverket inneholder nye regler for livkyl- ling og foreldredyr, samt regelverksendringer for kalkun, slaktekylling og verpehøns. Noen av endrin- gene er beskrevet under. HVER FLOKK MÅ HA EGET UTEAREAL Et nytt krav er at hver flokk skal ha sitt eget område, også ute. Flokkene skal ikke kunne blandes. Dette betyr at utearealet må deles inn på samme måte som inneareal. NYE KRAV TIL UTEAREALET Utearealet skal være attraktivt for fjørfe, og skal hovedsakelig dekkes med vegetasjon av ulike plante- arter. Vegetasjonen på utearealet skal vedlikeholdes regelmessig for å redusere potensialet for overskudd av næring. Utearealet skal gi tilgang på skjul jevnt fordelt over arealet, for å legge til rette for at hele arealet bru- kes av dyra. Skjul kan være kunstig eller naturlig som for eksempel trær. Det innføres en maksimal avstand fra 150 meter fra fjørfehuset til utearealets ytterkant. Dette kan imidlertid utvides til 350 meter dersom det er minimum 4 skjul per hektar som fremmer at dyra bruker hele arealet. VERANDA MEDREGNES IKKE I UTE- ELLER INNEAREAL Veranda medregnes ikke i ute- eller inneareal. Unntaket er hvis verandaen er isolert. Arealet kan da medregnes i innearealet dersom dyra har tilgang til verandaen hele døgnet, og om det sikres tilfredsstillende miljø for dyra. Utgangsåpninger fra inneareal til verandaen skal være minimum 2 m per 100 m 2 bruksareal inne. SKILLE MELLOM FLOKKENE Bruk av netting som skillevegg mellom flokker er tillatt for verpehøns og slaktekylling, livdyr og foreldredyr. For kalkun skal det være tett skille. NYE REGLER FOR SLAKTEKYLLING OG KALKUN For slaktekylling og kalkun blir det krav om bruk av vagler og/eller hevet plattform. For slaktekylling er kravet minimum 5 cm vagle per fugl, mens for plattform er kravet 25 cm² per fugl. For kalkun er minimumskravet 10 cm vagle per fugl, eller minst 100 cm 2 plattform per fugl. Dyretettheten blir maks 21 kg levendevekt per m 2 og dermed fjernes kravet om maks antall dyr per m 2 i tillegg. Regulering av maks antall dyr har til nå vært en utfordring i første del av produksjonen når dyra er ØKOLOGISK FJØRFEPRODUKSJON ENDRINGER I REGELVERK Et nytt regelverk for økologisk fjørfeproduksjon er etter flere års arbeid nå vedtatt i EU. Mattilsynet har fulgt med på denne prosessen, og næringa har hatt anledning til å komme med innspill underveis. Det nye regelverket innebærer flere endringer som også vil gjelde for økologisk fjørfeproduksjon i Norge. Regelverket var ventet å trå i kraft 1.1.2021, men det er svært sannsynlig at nytt økologiregelverket blir utsatt med ett år til 1.1.2022 med bakgrunn i COVID-19 epidemien. Tekst: Tone Beate Hansen, Animalia & Monica Stubberud, Mattilsynet Foto: Karianne Fuglerud Ingerø Tone Beate Hansen Monica Stubberud Utearealet skal dekkes av vegetasjon.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy