FJØRFE nr. 6 - 2020

* FJØRFE 6 | 20 * 13 WEB | NFL.NO TEMA | lagsarbeid «Norsk Fjørfelag har i flere år kommunisert at det er et stort behov for å få ett eller flere nye verktøy i verktøykas - sen slik at markedsreguleringen på egg kan bli utøvd på den måten den er tiltenkt. Dette er en av hjertesakene våre, og vi er derfor glade for at dette spørsmålet ble stilt av Nils Kristen Sandtrøen (Ap) under dagens høring i komiteen. Kvote-ordninga som Canada har på egg og som Sand - trøen henviste til, har i en årrekke blitt diskutert med stor interesse innad i norsk eggnæring, men det har så langt aldri kommet noen konkrete forslag i den retning. Det er mange eggprodusenter som har ytret et ønske om at Fjørfelaget skulle tatt med beslutningstakere på en studietur for å få detaljert innsikt i hvordan en slik ordning kunne fungert i praksis i Norge. Kanskje vi skulle tatt med Næringskomiteen på en slik tur når reiserestriksjonene let - ter? I mellomtiden legger vi ved en artikkel fra tidsskriftet Fjørfe som omtaler den canadiske kvoteordning. Det har vært en kraftig forbruksvekst på egg spesielt de siste 5 årene. Egg blir oppfattet som en sunn og god matvare, som det har blitt trendy å spise mye av. Framtids - utsiktene er derfor positive. Samtidig med denne veksten har det likevel vært hyppig og vedvarende overproduksjon. Overproduksjon gir dårlig økonomi for eggbonden, det er heller ikke bra sett fra et klima- og bærekraftperspektiv å produsere mer mat enn vi spiser, samt å ikke kunne ut - nytte produksjonskapasiteten hos hver enkelt bonde til det fulle. Et annet paradoks er at forbrukerprisen på egg i bu - tikk har økte de siste årene, selv om prisen til bonden har gått ned. Norsk Fjørfelag er opptatt av at nye produsenter som etablerer seg, må komme til på riktig tidspunkt. Slik det er nå kommer for mange produsenter til, for tidlig, noe som resulterer i økende og vedvarende overproduksjon. Vi har lagt ved en artikkel som stod i Bondevennen rett før jul, den gir dere litt mer detaljert innsikt i Norsk Fjørfelag sine hovedargument på hvorfor vi mener det er behov for nye verktøy som sikrer bedre markedsregulering. Markedsreguleringen på egg har to hovedformål; 1) sikre at nordmenn har tilgang til norske egg hele året, til en stabil pris uavhengig av hvor i landet de bor (forsy - ningsplikt). 2) sikre at alle eggprodusentene får levert eggene sine til et egg-pakkeri og at de får en stabil pris for eggene uavhengig av hvor i landet de bor (mottaksplikt). Slik ordningen fungerer i dag, mener vi at det bare er det første punktet som er oppfylt, når det gjelder det andre punktet mener vi at bonden ikke har en stabilt god pris som gjenspeiler utviklingen i næringen på en rettferdig måte. Vi håper derfor at forslaget fra Omsetningsrådet, om å innføre differensiert omsetningsavgift som et nytt verktøy til å ta i bruk i perioder med overproduksjon, vil få gjen - nomslag og blir innført. Dere kan lese mer som selve forslaget her: https://land - bruk24.no/omsetningsradet-vurderer-a-innfore-todelt- omsetningsavgift-for-a-hindre-nyetablering / ». Styret i Norsk Fjørfelag. NÆRINGSKOMITEENS HØRING 28. MAI 2020 SPØRSMÅL STILT NORSK FJØRFELAG Spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen, Ap: «NFL påpekte behovet for bedre markeds- regulering på egg. Kan NFL utdype hvilke forslag som er mulige å jobbe med videre? Vi har registret Canada sitt kvotesystem - kan det vurderes som et tiltak også i Norge for å sikre eggproduksjon i hele landet?» Her følger Norsk Fjørfelag sitt svar. Tekst: Styret i Norsk Fjørfelag.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy