FJØRFE nr. 6 - 2020

* FJØRFE 6 | 20 * 11 WEB | NFL.NO TEMA | lagsarbeid «Prisen på egg og fjørfekjøtt blir ikke fastsatt i jord - bruksavtalen. Full prisnedskrivning på korn var derfor det viktigste punktet som ble landet i årets forhandlin - ger for Norges 1 200 fjørfebønder. Disse bøndene, som sørger for at vi er selvforsynte med egg og fjørfekjøtt, representerer jeg i dag gjennom mitt innlegg fra Norsk Fjørfelag. Selv om fjørfebøndene henter minimalt av inntektene via jordbruksoppgjøret, mener Fjørfelaget at det var viktig for landbruket generelt at partene fikk til de forenklede forhandlingene. Markedsregulering er en av bærebjelkene i norsk landbruk. Bortfallet av markedsregulering på fjørfekjøtt forklarer hvorfor denne produksjonen har blitt sentra - lisert til 3 området; Trøndelag, Rogaland og Østlandet. Mens fortsatt regulering på egg, forklarer hvorfor vi har eggproduksjon spredt over hele landet. Fjørfelaget har i flere år vært tydelige på at vi trenger nye verktøy, dersom vi skal sikre at markedsreguleringen, også i framtiden skal bli utøvd slik den var tenkt, da Stortinget vedtok den for nøyaktig 90 år siden. Vi mener at den pågående pandemien har synliggjort enda mer hvor viktig markedsregulering er både for forbrukerne og bøndene, og Fjørfelaget oppfordrer derfor til at det blir fortgang på prosesser som vil forsterke reguleringen ytterligere. Inntektsnivået i landbruket er tilbake på 2015-nivå, og for fjørfebøndene er inntekten i dag faktisk lavere enn den var for 5 år siden. Er Norge tjent med denne utvik - ENDRINGER I STATSBUDSJETTET 2020 HØRINGSINNSPILL FRA NORSK FJØRFELAG Høringsinnspill fra Norsk Fjørfelag var til Prop. 118 S (2019-2020) - Endringer i stats- budsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2020 m.m.) Proposisjonen omhandler jordbruksavtalen for 2020–2021, som ble inngått mellom staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag etter forenklede forhandlinger 30. april 2020. Her gjengis innspillet som nestleder, Tone Steinsland, fremførte på vegne av Norsk Fjørfelag i høringen i Næringskomiteen 28. mai. Tekst: Høringsinnspill utarbeidet av styret i Norsk Fjørfelag. Foto: Skjermdump fra Nett-TV under høringen. Jordbruksoppgjøret gjelder bevilgninger over kap. 1150 for kalenderåret 2020, omdisponerin- ger innenfor vedtatt budsjett i 2020, målpriser for perioden 1.7.2020–30.6.2021 samt enkelte andre bestemmelser. Du kan lese dokumenter og følge proposisjonen fra Stortinget ved å holde mobilkamera over koden. Prop. 118 S (2019–2020) Endringer i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2020 m.m.)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy