FJØRFE nr. 3 - 2021

9 WEB | NFL.NO * FJØRFE 3 | 21 * TEMA | lagsarbeid ÅRSMØTET NORSK FJØRFELAG VIA DIGITAL SENDING FRA SKØYEN Årsmøtet i Norsk Fjørfelag ble avholdt på TEAMS 11. mars. Årsmøtet ble ledet av ordfører Jan Arne Broen og var sammensatt av totalt 89 stemmeberettigede medlemmer. Tekst: Margrethe Brantsæter Foto: Karianne Fuglerud Ingerø O rdfører ønsket velkommen. Innkalling og saksliste ble godkjent. Årsmøtet var lukket i og med at kun påmeldte NFL-medlemmer fikk tilsendt TEAMS-link. Bjørn Arne Skoglund og Reidun Teigland Kristensen ble valgt som referenter. Halvor Braa og Hans Martin Gran ble valgt til å underskrive protokollen. STYRELEDERS TALE Kolbjørn Frøseth sin tale ble kringkastet fra hans hønse- hus i Trøndelag. Han startet med å si hvor uvant det var å holde talen foran kamera, heller enn i en fullsatt sal. Talen er publisert på side 12-13. ARBEIDSPLAN 2021/2022 Daglig leder, Margrethe Brantsæter, la fram styrets forslag til arbeidsplan. Hovedpunktene fra styreåret 2020/2021 videreføres, med en ytterligere konkretise- ring om medlemsverving under punkt 4: solid organisa- sjon. Styret vil utarbeide konkrete mål til hvert punkt. ÅRSMELDING 2020 Årsmeldingen ble godkjent av NFL-styret 2. februar 2021. Alle medlemmer mottok sakspapirer, deriblant årsmeldingen, på e-post 14 dager før årsmøtet. Årsmel- dingen stod på trykk i FJØRFE nr 2, 2021. Årsmeldingen er forventet lest, så under årsmøtet gjen- nomgikk daglig leder kun utdrag av NFLs milepæler, prioriterte oppgaver og utfordringer i 2020. ØKONOMI Daglig leder kommenterte resultatregnskapet og balansen. Etter finansposter er årsresultatet for 2020 på kr. 309.214 (kr. 130.136 i 2019). Overskuddet skyldes en kombinasjon av betydelig økning i annonseinntekt i FJØRFE kr. kr 1.002.580 (kr. 877.515 i 2019), og unormalt lite fysiske møter / reiseaktivitet for ansatte og tillitsvalgte i korona-året. Tilskuddet fra Landbruksdirektoratet var i 2020 på kr. 85.000 (kr. 80.000 i 2019). Regnskapet ble godkjent av styret 2. februar 2021. Revi- sorene mener regnskapet viser et riktig bilde av den finansielle situasjonen i Norsk Fjørfelag. Oppfatningen er at regnskapsfører har gode rutiner for oppfølging gjennom året. Årsmøtet fikk styrets forslag til budsjett for 2021 til orientering. ÅRSMØTEDEBATT Etter styreleders tale, gjennomgang av arbeidsplan, årsmelding og økonomi åpnet ordfører for innlegg fra årsmøtedeltakerne. Ole Reino Tala, eggprodusent i Vestfold, uttrykte hvor imponerende det er at NFL får til så mye med så be- grensede ressurser. Tone Steinsland var begeistret over at mer enn 80 deltok på digitalt årsmøte. Hun oppfordret til å ta ordet i årsmøtedebatten, og minnet om at det også var mulig Årsmøte ble sendt fra studio på Skøyen. Her ser vi daglig leder, Margrethe Brantsæter og ordfører, Jan Arne Broen. Årsmelding 2020 Årsmeldingen i sin helhet kan leses her:

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy