FJØRFE nr. 3 - 2021

36 TEMA | egg * FJØRFE 3 | 21 * het lavere enn middelet. Middelet trekkes opp av et par flokker med svært høg dødelighet grunnet rødsjuke og en flokk med teknisk uhell. At en så stor andel av flokkene har en tapsprosent under 2 % tilsier at det er potensiale for forbedring også av totalresultatet. Vanligste årsaker til dødelighet er ulike infeksjoner (egglederbetennelse mm) siste par måneder av innset- tet. Men her ser vi også store forskjeller. Det er først og fremst flokker med dårlig fjørdrakt sist i innsettet som er utsatt for dette. Noen flokker er utsatt for ”sosial klumping” tidlig i innsettet. Ellers er det en del høner som setter seg fast i innredning. Dette gir rifter og sår, som fører til hakking og betennelser. Ubrukte skruehull bør proppes for å minske denne utfordringen. Gjen- nom året finnes det også noen flokker hvor det bryter ut tåhakking. Dette er en stressadferd som i stor grad skyldes mangler ved fôr (klassisk årsak er saltmangel), men som også kan være lysrelatert. Når det gjelder dødelighet som er relatert til ulike infeksjoner, så understrekes betydningen av god smitteforebygging som grundig vask/desinfeksjon både mellom innsett og generell smittesikring under innsettet. UTSORTERING Vanligste årsak til utsortering er dårlig skallkvalitet, altså klink og knekk. Her økte middeltallet fra 2,7 til 3,2 %. Differansen mellom beste og dårligste fjerdedel utgjør, med differansen mellom industriegg- og A-eggpris som er i Nortura, om lag 50 000 kroner for en konsesjonsflokk. Årsakene til mye utsortering grunnet klink og knekk kan være dårlig skallkvalitet, samt den fysiske påkjenningen egget utsettes for. Og utsettes egget for hard behandling, får dette selvsagt større konsekvenser dersom skallkvali- teten ikke er god. Skallkvalitet påvirkes av fôr og fôring. Både mangelfullt mineralopptak tidlig i innsettet før opp- verping og i løpet av verpeperioden vil kunne gi utslag. TIL SIST Det er med tilfredshet vi ser at eggkontrollen har blitt et verktøy for stadig flere eggprodusenter, og at mange bruker det aktivt til styring og til analyse, og som grunnlag for å sette seg konkrete mål for neste innsett. Det er også positivt å registrere at så mange av produsentene scorer godt på både produktivitet, produktkvalitet og dødelighet. Samtidig ser vi også at den variasjonen vi registrerer for de ulike resultatmåla tilsier at det er potensiale for forbedringer. Bolegg Gallery Bolegg Terrace Å ha høner i aviar er enklere enn du tror! • Enkelt og oversiktlig • God eggkvalitet • Optimal utnyttelse • Mange anlegg levert i Norge For mer informasjon: www.vencomaticgroup.com Einar Røyneberg +47 90560247 taramatic@h-nett.no Morten Hummelvoll-Asklund Geir Østerhagen +47 99202290 post@ orfespesialisten.no Bolegg Gallery Bolegg Terrace Å ha høner i aviar er enkler enn du tror! • Enkelt og oversiktlig • God eggkvalitet • Optimal utnyttelse • Mange anlegg levert i Norge For mer informasjon: www.vencomaticgroup.com Einar Røyneberg +47 90560247 taramatic@h-nett.no Morten Humm lvoll-Asklund Geir Østerhagen +47 99202290 post@ orfespesialisten.no l ll r l rr r i i r e l e n ! • Enkelt o rsi tli • G e v lit t • O ti l t ytt ls • M a l g l rt i r F r er i f r asj : .ve c atic r .c Einar Røyneberg 47 90560247 tara atic h-nett.no Morten u elvoll- sklund eir sterhagen +47 99202290 post@ orfesp sialisten.no

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy