FJØRFE nr. 3 - 2021

WEB | NFL.NO 35 TEMA | egg * FJØRFE 3 | 21 * Eggkontrollen gir oss data som er viktig for hele bran- sjen, ikke bare for eggprodusentene, men også for opp- drettere, fôrbransje og husdyrforskning. Dette vil bli et viktig verktøy for å øke fagkompetansen i eggbransjen og vil bidra til framgang både med hensyn til produkti- vitet og dyrevelferd og dyrehelse. Ettersom de aller fleste flokkene har driftsform frittgå- ende, er det sentrale data fra denne driftsformen som presenteres og drøftes i det følgende. Nedenfor presenteres middeltall og variasjon for innsett fra 16 til og med 76 ukers alder. KILO EGG PR INNSATT HØNE. Kilo egg pr innsatt høne har økt fra 22,5 til 22,7 kg fra året før. Kilo egg er jo produktet av antall egg og eggvekt. Antall egg igjen er et produkt av verpe% og størrelse på dødelighet og fordeling av dødelighet gjennom innsettet. Det er relativt store variasjoner når det gjelder egg- vekter, både innen og mellom hybrider. Eggvekta er en faktor som i stor grad kan påvirkes av fôringsstrategi. Å tilstrebe høge eggvekter kan være et tveegget sverd. Det kan være utfordrende når det gjelder fjørdrakt, det ses også en korrelasjon mellom eggvekt og utholden- het av verpinga mot slutten av innsettet, og det er en viss sammenheng mellom store egg mot slutten av innsettet og andel utsorterte egg for klink og knekk. FÔRFORBRUK. Fôrforbruket utgjør den absolutt største delen av de va- riable kostnadene. Fôrforbruk pr kg egg var det samme i 2020 som i 2019, 2,05 kg/kg egg, men variasjonene bak middelet er relativt store. Differansen mellom beste ¼-del og svakeste ¼-del var 0,22 kg/kg egg. Multipliseres dette med middel ytelse 22,7 kg og med kr 4,00 pr kg fôr, utgjør det for en konsesjonsbesetning om lag 150 000 kr for hele innsettet. Hva påvirker så denne parameteren: Aller mest fjør- draktas beskaffenhet. Når denne blir dårlig mister høna sin naturlige isolasjon og må kompensere med å spise mer. Fjørfeet har et mer intenst stoffskifte og høyere kroppstemperatur enn andre husdyr, og vedlikeholds- behovet utgjør en større del av det daglige fôrbehovet, og en ikke ubetydelig del av dette vedlikeholdsbehovet er kroppsvarmeproduksjon. Vedlikeholdsbehovet har også nær sammenheng med kroppsvekt. En høne på 2000 gram har eksempelvis 6 gram høyere fôrkrav for kraftfôr med normalt energiinnhold enn ei høne som veier 1700 gram. Produktivitet påvirker også dette resultatmålet: en høyproduktiv høne har flere kg egg å dele vedlikeholdsbehovet på. DØDELIGHET Middel dødelighet til og med 76 uker ble 4,5 % som er temmelig likt som i 2019. Den beste fjerdedelen har en dødelighet på 1,8 %. Cirka ¾ av flokkene har dødelig- NORTURAS EGGKONTROLL 2020 OPPSLUTNINGEN ØKER Deltakelse i elektronisk eggkontroll var et sentralt element i Dyrevelferdsprogram Verpehøns, DVPV, som bransjen innførte fra og med 2020. Det ble også vedtatt en “økonomisk gulrot” for produsentene som tilfredsstiller de ulike krava i velferdspro- grammet. Dette, sammen med at stadig flere ser praktisk nytte av de dataoversik- tene som programmet gir, er nok medvirkende til at 71 % av frittgåendeflokkene som ble avsluttet i 2020 hadde en fullendt registrering i kontrollen. Og deltakelsen øker: i januar i år var tilsvarende tall 85%. Så nå er vi snart i mål! Tekst: Team Egg, Nortura. Foto: Karianne Fuglerud Ingerø

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy