FJØRFE nr. 3 - 2021

16 * FJØRFE 3 | 21 * TEMA | lagsarbeid TRUDE HEGLE, RAKKESTAD, STYREREPRESENTANT – Norsk Fjørfelag spiller en viktig rolle i den norske fjørfebransjen, som et organ som samler alle produsenter uavhengig av varemottaker. Jeg har et stort engasjement når det gjelder fjørfe, og er opptatt av fjørfeprodusentenes rammebetingelser. Jeg blir lett engasjert og dukker gjerne langt inn i et problem, samtidig som jeg er løsningsorientert. Jeg er også opptatt av å få fram hvor dyktige fjørfeprodusenter vi har i Norge, og hvor stort fokus vi har på dyrevelferd og dyrehelse. Vi må bli flinkere til å framsnakke oss selv. Verv NFL: Styrerepresentant fra 2019. Produksjon: Slaktekylling. E-post: trude@mellomdalen.no Mobil: 992 83 719 ARBEIDER FOR DINE RAMMEBETINGELSER “NYKLEKKET” STYRE I NFL Det nye styret i Norsk Fjørfelag gir her en kort informasjon om hvorfor de har valgt å påta seg og arbeide for rammevilkrene for deg som fjørfeprodusent. Ta kontakt med dem om du har innspill på arbeid styret bør fokusere på fremover. Tekst: Karianne Fuglerud Ingerø Foto: Karianne Fuglerud Ingerø & privat. INGUNN DALAKER ØDERUD, VIKERSUND, STYRELEDER –Jeg ønsker å stå på for gode rammebetingelser i fjørfenæringen. Vi har en viktig jobb å gjøre i forhold til å synliggjøre betydningen av norskproduserte fjørfeprodukter. Vi må synliggjøre bran- sjens betydning i landbruket og i et sysselsettingsperspektiv. Det er stort engasjement i forhold til det grønne skiftet og landbruket utfordres på dette. Jeg synes det er spennende med nye utfor- dringer og jeg har lett for å engasjere meg. Vi har en liten, svært dyktig administrasjon i NFL. Jeg tror på godt samspill mellom administrasjon, medlemmene og styret til beste for alle i næringen. Verv NFL: Vara fra 2018, styreleder fra 2021. Produksjon: Livkyllingoppal og konsumegg. E-post: ingunn@oederud.no Mobil: 419 21 895 TONE STEINSLAND, BRYNE, NESTLEDER – Det er motiverende å være stemmen til norske fjørfeprodusenter og påvirke de som bestem- mer rammevilkårene våre. Jeg er pådriver for at vi skal få nye verktøy som sikrer bedre mar- kedsbalansering på egg, noe som er viktig for mange av medlemmene våre, og nødvendig dersom produsentene skal få sin rettferdige del av marginen i verdikjeden. Ellers ønsker jeg å bidra til at vi unngår polarisering mellom dyreslag og regioner: «Wienerpølse laget av kyl- ling har kommet for å bli, og den nordnorske bonden er like viktig som den jærske!». Verv NFL: Styrerepresentant fra 2016, nestleder fra 2018. Produksjon: Rugeri og livkyllingoppal. E-post: tone@steinslandco.no Mobil: 974 22 423 KÅRE VEVIK, BYNESET, STYREREPRESENTANT – Min motivasjon for å bli med i styret i Norsk Fjørfelag er å kunne være en forkjemper for riktige rammebetingelser, slik at vi klarer å ta vare på samspillet som skal til for å få verdi- kjeden til å fungere. Norsk Fjørfelag er en organisasjon med en tydelig agenda, og jeg gle- der meg over muligheten til å bidra inn i en organisasjon, som gjør en så viktig jobb for sine medlemmer. Jeg har en dyp forankring i å jobbe metodisk og innovativt for å drive en best mulig produksjon, både med tanke på dyrevelferd og det økonomiske aspektet. Verv NFL: Styrerepresentant fra 2020. Produksjon: Rugeegg slaktekylling. E-post: kaare@pmh.no Mobil: 917 60 926

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy