FJØRFE nr. 3 - 2021

10 * FJØRFE 3 | 21 * TEMA | lagsarbeid Trofaste referenter de siste år har vært Reidun T. Kristiansen og Bjørn Arne Skoglund. De var også referenter på årets digitale årsmøte. Her arkivfoto fra årsmøtet i Stavanger i 2020. å videreføre temaer fra mini-høringen tidligere på et- termiddagen i årsmøtedebatten. Margrethe Brantsæter kommentert at det er første gang på flere år at så mange NFL-medlemmer deltar på års- møtet. Digitale møter gir nye muligheter, men fysiske møter har vært et stort savn for NFLs tillitsvalgte og ansatte i 2020. Hun gleder seg til vi igjen kan samles på FJØRFEDAGENE, årsmøtet og produsentmøter. Anders Braa, eggprodusent i Trøndelag, stilte spørs- mål om NFLs engasjement og rolle i forbindelse med forskningshuset FjørForsk på Ås. Margrethe Brantsæter forklarte at NFL er en aktiv pådri- ver for at alle fjørfebønder skal få glede av å ha finansiert byggingen av FjørForsk. Forskningshuset er best egnet til forsøk på slaktekylling, men NFL deltar i arbeidsutvalg som bl.a. jobber for å få på plass innredning sommulig- gjør forsøk på alle fjørfeslag. NFL har hatt flere omtaler fra FjørForsk i FJØRFE, og kommer til å fortsette å opp- lyse om arbeidet som foregår i forskningshuset. Både Sigbjørn Rød, kyllingprodusent i Vestfold Fjørfelag, og Tore Strande, eggprodusent i Buskerud Fjørfelag, roste NFL sitt initiativ til mini-høring. Videre takket de styret og administrasjonen for jobben de gjør for landets fjørfeprodusenter. Tone Steinsland påpekte at medlemsverving er den vik- tigste måten organisasjonen kan styrkes. Dersom vi skal få utvidet administrasjonen på sikt, må inntektsgrunn- laget styrkes, og da er medlemsverving avgjørende. Vi- dere takket hun styret i Innlandet Fjørfelag for innsatsen de gjorde med verving i løpet av høsten 2020. Rune Aas, kyllingprodusent i Innlandet, takket for mini-høringen. Han skrøt av hvordan NFL er en tydelig stemme på vegne av fjørfebøndene i media. Videre spurte han hvordan landbruket er rigget når dyrevel- ferd tas opp og debatteres, særlig når det gjelder kom- munikasjonen som foregår i sosiale medier. Margrethe Brantsæter viste til uttrykket «sammen står vi sterkere», og at NFL er stemmen til alle fjørfebønder. NFL er avhengig av, og har godt samarbeid med, kommunika- sjonsavdelingen i Animalia, Bondelaget og MatPrat. Tore Strande viste til råd fra et arbeidsgiverkurs om å ha en presseansvarlig mediekontakt tilknyttet driften. Han føler seg ivaretatt via sitt NFL-medlemskap som utøver en slik støttefunksjon. Etter årsmøtedebatten ble arbeidsplanen, årsmelding og regnskap enstemmig godkjent. INNKOMNE SAKER Det var tre innkomne saker til behandling av årsmøtet. 1) Vedtekter til lokallag Alle NFLs lokallag skal være registrert i Brønnøysund, og da er det bl.a. krav om vedtekter. Årsmøtet i 2020 vedtok derfor at NFL-styret og administrasjonen skulle utarbeide forslag til likelydende vedtekter for alle NFLs lokallag. På årsmøtet i 2021 forklarte daglig leder hvordan arbeidsutvalget i styret, i samarbeid med lokallagsstyrene, har utarbeidet et forslag. Det kom ingen spørsmål eller kommentarer fra årsmøtet til de foreslåtte vedtektene. Årsmøtet godkjente styrets forslag. 2) Lokallagenes struktur Årsmøtet i 2020 stilte spørsmål ved om lokallagene burde følge ny fylkesstruktur. I praksis betyr det sammenslåing av flere lokallag (f.eks Østfold og Akershus Fjørfelag med Buskerud Fjørfelag). På årsmøtet i 2021 orienterte daglig leder om NFL-styrets forslag til årsmøtet: lokallagsstyrene avgjør om lokallagene til Norsk Fjørfelag skal følge fylkes- struktur eller andre regionale inndelinger. Det kom ingen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy