FJØRFE nr. 1 - 2022

14 * FJØRFE 1 | 22 * TEMA | lagsarbeid NFL'S INNSPILL TIL INNTEKTSUTVALGET VERDIKJEDEN FOR EGGOG FJØRFEKJØTT Norsk Fjørfelag oversendte i desember innspill til Inntektsutvalget på vegne av bønder i verdikjeden for egg og fjørfekjøtt. NFL påpekte at vi stiller oss bak innspillet fra Norges Bondelag, men ønsket å utdype noen elementer som er viktige for bøndene som sørger for at Norge er selvforsynt med egg, kylling, kalkun og and. Her følger NFL sitt innspill. Tekst: Styret i Norsk Fjørfelag FJØRFEBØNDER SKILLER SEG FRA ANDRE HUSDYRPRODUSENTER VED BLANT ANNET AT: • Fjørfebønder henter 90-100 % av inntekten fra markedet, og mottar tilnærmet ingen tilskudd over jordbruksavtalen. Dette har gitt store svingninger i lønnsomhet over tid. Noen perioder har vært preget av god lønnsomhet, mens andre igjen med svært dårlig lønnsomhet. Vedvarende overproduksjon av konsumegg siden 2012 har medført at bøndene i verdikjeden for egg ikke har fått hentet ut økte produksjonskostnader i mar- kedet. Kyllingbønder fikk betydelig redusert inntekt da narasin-fokuset gjorde at salget droppet «over natten». • Grunnet både politiske vedtak, pålegg fra handelen og forbrukerpreferanser med hensyn til dyrevelferd og bærekraft, har fjørfebøndene gjort mange og kostbare investeringer i senere år. Alle bønder i verdikjeden for egg har etter 2012 bygget om til frittgående produksjon; en kostnad på minst 2 millioner per gård. Endringer i forbrukerpreferanser ser man også konturene av innen fjørfekjøttproduksjon som f.eks. økt produksjon av sak- tevoksende hybrider. Hurtige endringer i markedet øker risikoen ved investeringer som fjørfebonden gjør og må komme til uttrykk i inntektsberegningene. Investeringer for bedret dyrevelferd og saktevoksende hybrider gir allerede økte kostnader. Det må dekkes inn gjennom salgspris på varene. • Konsumegg inngår i markedsbalanseringsordningen, mens kylling, kalkun og and produseres på kontrakt mellom bonde og slakteri. Produksjon av egg, kylling, kalkun og and har endret seg mye over tid. Fjørfebøn- dene har tilpasset seg stadig nye krav og retningslin- jer til blant annet dyrevelferd og kvalitetsutvikling i produksjonen, med påfølgende ombygging og nybygg av fjørfehus. Gjeldsgraden er for mange høy og det er vanskelig å kjenne seg igjen i den lave gjeldsgraden som er i referansebrukene. Inntektsnivå og utvikling må ta utgangspunkt i bønder og gårdsbruk som satser for fremtiden. NFL HAR FØLGENDE OPPFORDRINGER TIL INNTEKTSUTVALGET: 1) Grunnlagsmaterialet må kunne brukes til å sam- menlikne inntektsnivået til fjørfebøndene med inntekts- nivået for øvrige lønnsmottakere i samfunnet. Norsk Fjørfelag påpeker at vi støtter jobben Inntektsutvalget gjør for å finne best mulig sammenlikningsgrunnlag av inntekt mellom lønnsgrupper. Inntektsutvalgets sammensetning: Inntektsutvalgets mandat, se her: Inntektsutvalget for jordbruket Regjeringa Solberg satt den 13. august ned et ekspertutvalg som skal vurdere grunnlag og forutsetninger for å sammenligne næringsinntekter i jordbruket med lønn for arbeidstakere. Ekspertutvalget, til daglig kalt Inntektsutvalget, skal levere en innstilling i form av en NOU (Norges offentlige utredninger) innen 1. juli 2022. Alle interesserte var invitert til å sende inn skriftlig bidrag til Inntektutvalget innen 31.12.2021. Når utvalget er ferdig med arbeidet sitt, vil NOU'en bli sendt ut på høring.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy