ÅRSMELDING - 2022

37 WEB | NFL.NO * FJØRFE 2 | 23 * * 2 ÅRSMELDING 2022 NORSK F ØRFELAG

38 TEMA | xxxxxxxxx * FJØRFE 2 | 23 * årsmelding INNKALLING ÅRSMØTE CLARION HOTELL CONGRESS, TRONDHEIM, 9. MARS 2023 SAMMENSETNING AV ÅRSMØTET Årsmøtet består av utsendinger fra lokallagene, styret og ordfører. I tillegg kan produsenter som har betalt kontingent for inneværende år delta med full stemmerett. DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET: 1. Opprop av stemmeberettigede medlemmer 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Årsmøtet bestemmer om årsmøtet skal være åpent eller lukket 4. Valg av to referenter 5. Valg av to stemmeberettigede medlemmer til å underskrive protokollen 6. Styreleders tale 7. Årsmelding fra styret 8. Regnskap, revisjonsberetning og orientering om budsjett 9. Prioriterte oppgaver og styrets arbeidsplan for kommende år 10. Innkomne saker 11. Valg av styreleder (1 år) 12. Valg av styremedlemmer (2 år) og vara- medlemmer (1 år) 13. Valg av nestleder blant styrets medlemmer (1 år 14. Valg av ordfører og varaordfører (1 år) 15. Valg av ett nytt medlem til valgkomiteen (3 år) og 2 varamedlemmer (1 år) 16. Valg av 2 revisorer og 1 vararevisor (1 år) 17. Godtgjørelse til tillitsvalgte 18. Kontingent for neste år 19. Avslutning SAK 10. INNKOMNE SAKER Saker til behandling på årsmøtet skal være styret i hende 3 uker før årsmøtet. En gruppe NFL-medlemmer har spilt inn en sak til behandling på årsmøtet: Overholdelse av regelverk. Funn fra ESA-rapporten, publisert i januar, kan tyde på at ikke alle fjørfeprodusenter overholder dagens regelverk. Dette er en sak styret i NFL er opptatt av. På bakgrunn av innsendte sak har styret utarbeidet forslag til resolusjonstekst som behandles i årsmøtet. SAK 18. KONTINGENT FOR 2024 Styret foreslår å heve medlemskontingenten med kr. 400,- til 3.850,- i 2024. Bjørn Arne Skoglund (ordfører), Andøya, januar 2023 Det innkalles med dette til årsmøte i Norsk Fjørfelag som avvikles under FJØRFEDAGENE 2023. FJØRFEDAGENE starter kl. 10:30 og årsmøtet avholdes kl. 16:00. Sakspapirer sendes NFLs medlemmer på e-post innen 23. februar. For å ha stemmerett må medlemskontingent for 2023 være betalt. Fra årsmøtet i 2022 med styreleder Ingunn Dalaker Øderud, ordfører frem til 2022, Jan Arne Broen, og daglig leder Margrethe Brantsæter.

39 TEMA | xxxxxxxxx WEB | NFL.NO * FJØRFE 2 | 23 * TEMA | årsmelding * 2 Norsk Fjørfelag arbeider for langsiktige og forutsigbare rammebetingelser for den norske fjørfeprodusenten. Norsk Fjørfelag er den eneste organisasjonen som er åpen for alle fjørfeprodusenter uavhengig av produksjon og omsetningsledd. Styret vil hvert år definere og prioritere oppgaver som støtter de sentrale hovedpunktene nedenfor. En oversikt over planlagte arbeidsoppgaver under hvert punkt kan oversendes ved å kontakte daglig leder i Norsk Fjørfelag. I ARBEIDSÅRET 2023-2024 SKAL STYRET OG ADMINISTRASJONEN ARBEIDE MED: 1. Fjørfeprodusentens rammebetingelser NFL skal ivareta fjørfeprodusentens interesser ved å jobbe aktivt og bevisst inn mot varemottakerne, Stortinget, Norges Bondelag, Omsetningsrådet, Landbruksdepartement, Landbruksdirektoratet og andre beslutningstakere. a) NFL skal jobbe for bedre støtteordninger for bærekraftige investeringer. b) NFLskal jobbe aktivt for å sikre at ordningen med omsetningsmidler blir videreført samt sikre riktig bruk av omsetningsmidlene. 2. Produsentøkonomi NFL skal utarbeide et solid dokumentasjonsgrunnlag som viser utviklingen i produsentøkonomien for egg og fjørfekjøtt. Dokumentasjon av økte kostnader gjennom verdikjedene vil bli vektlagt. Dokumentasjonen skal brukes aktivt i dialog med beslutningstakere for å synliggjøre de økonomiske konsekvensene av endringer i kostnadsbildet, dyrevelferdstiltak, investeringer mht. mer bærekraftig produksjon osv. a) NFL skal jobbe for at beslutningstakere; politikerne, varemottakerne, dagligvarekjedene m.fl. gir fjørfebøndene en anstendig inntekt. 3. Synlig organisasjon NFL skal være et troverdig og faktabasert talerør på vegne av fjørfeprodusentene. I mediesaker som angår fjørfebønder skal styret eller ledelsen i NFL være foretrukne talspersoner. a) NFL skal jobbe for at fagbladet FJØRFE er den viktigste informasjonskanalen for fjørfebøndene og beslutningstakerne. b) Nettsiden nfl.no skal oppdateres daglig og være informativ for NFLs medlemmer og beslutningstakere. c) NFL skal videreføre satsningen på FJØRFEDAGENE som årlig samlingspunkt. FJØRFEDAGENE er en arena hvor vi både synliggjør fjørfenæringen, og hvor vi skaper samhold for alle som er en del av bransjen uavhengig av kommersiell tilhørighet. 4. Solid organisasjon NFL har sommål at alle kommersielle fjørfebønder skal tegne medlemskap og ser nytten av medlemskapet. a) NFL skal jobbe for å øke aktiviteten i lokallag. b) NFL skal jobbe for økt medlemsoppslutning for å være en solid aktør med gjennomslagskraft. c) NFL skal jobbe for tettere kontakt med politikere og faglag, også på lokalt nivå. ARBEIDSPLAN ARBEIDSPLAN 2023/2024

40 TEMA | xxxxxxxxx * FJØRFE 2 | 23 * årsmelding ÅRSMELDING FOR NORSK FJØRFELAG Norsk Fjørfelag har hatt et høyt aktivitetsnivå i 2022. Basert på årsmøtets vedtatte arbeidsplan har NFL i 2022 jobbet etter fire delmål; fjørfeprodusentens rammebetingelser, produsentøkonomi, synlig organisasjon og solid organisasjon. NFL påvirker i alle politiske prosesser som er avgjørende for fjørfebondens rammevilkår. I 2022 hadde NFL utstrakt dialog med politikere og landbruksministeren takket endelig «ja» til å bli med på besøk i et fjørfehus. For fjørfebøndene har prisøkningen til blant annet kraftfôr og energi vært svært høy. Mye av NFLs arbeid i 2022 handlet om å synliggjøre alvoret med det historiske kostnadsnivået, og påpeke at bonden alene ikke kan bære kostnadene. FJØRFEDAGENE og årsmøtet kunne endelig igjen arrangeres som en fysisk konferanse. Årsmøtevedtaket som har stått siden 2017, om utvidelse av administrasjonen, ble endelig iverksatt som et samarbeid med kommunikasjonsbyrået Myldring. I slutten av året 2022 ble prosessen med utlysning av en fast stilling igangsatt. At daglig leder var delvis sykemeldt høsten 2022 medførte at ikke all aktivitet kunne opprettholdes på ønsket nivå. Blant annet måtte dessverre møteaktivitet og deltakelse på lokallagsarrangementer nedprioriteres. 1. FJØRFEPRODUSENTENS RAMMEBETINGELSER NFL skal ivareta fjørfeprodusentens interesser ved å jobbe aktivt og bevisst inn mot varemottakerne, Stortinget, Norges Bondelag, Omsetningsrådet, Landbruksdepartement, Landbruksdirektoratet og andre beslutningstakere. OPPLYSNINGSARBEID POLITIKERE Som partipolitisk uavhengig talerør har NFL mål om dialog med flest mulig politikere både lokalt og nasjonalt. NFL ønsker å være en troverdig, faktabasert stemme som sørger for at politiske vedtak i størst mulig grad baseres på fakta. MØTEPUNKTERMED LANDBRUKS- OGMATMINISTEREN Gjennomåret hadde NFL jevnlig korrespondansemed LMD. Landbruks- og matminister Sandra Borch åpnet FJØRFEDAGENE 2022 hvor hun formidlet at regjeringen skal innfri enorme forventninger for å imøtekomme bøndenes prekære behov for bedret inntekt. Hun vektla at jordbruksforhandlingene er viktigere enn noen gang, og at Stortinget skjerper kampen mot dagligvarekjedenes makt. Borch fikk spørsmål om blant annet hvordan regjeringen jobber for å få til kompensasjon for andre energikostnader enn strøm. Hun svarte at det er komplisert å få til, men hun utelukket ikke en løsning. 12. august besøkte politisk ledelse hos LMD, og et knippe lokale og nasjonale politikere, eggprodusentene Ragnhild og Harald Solberg i Østfold. Norsk Fjørfelag hadde invitert til gårdsbesøket for å gi innblikk i muligheter og utfordringer for norske eggbønder. Overproduksjon av egg stod høyt på agendaen under besøket. NFL-styret og administrasjonen bestod av fra mars 2022 til mars 2023 f.v. Kenneth Hole (styremedlem), Karianne Fuglerud Ingerø (redaktør), Kåre Vevik (nestleder), Ingunn Dalaker Øderud (styreleder), Trude Helge (styremedlem), Eirik Voll (styremedlem), Rune Aas (styremedlem), Anne Marie Løken (2. vara), Margrethe Brantsæter (daglig leder) og Bjørn-Arne Skoglund (ordfører). Odd Ingar Skei (1. vara) og Gunvor Nøkleby Hansen (kontoransvarlig) var ikke til stede da bildet ble tatt.

41 TEMA | xxxxxxxxx WEB | NFL.NO * FJØRFE 2 | 23 * TEMA | årsmelding * 2 NFL fikk også belyst behovet for kostnadsdekning, EUs forslag til holdbarhetsendringer, behov for bedre erstatning ved pålegg om avlivning og kjedemakt. Besøket er omtalt i FJØRFE nr. 7. Ministeren er invitert til å bli med på besøk hos en kyllingprodusent slik at NFL også får belyst hvilke muligheter og utfordringer fjørfekjøtt-bøndene står overfor. DIALOG MED STORTINGSPOLITIKERE I 2022 var NFL i kontakt med politikere fra alle partier. NFL møtte mange relevante Stortingspolitikere på frokosten som Norges Bondelag arrangerte utenfor Stortinget før jordbruksoppgjøret og ikke minst under Arendalsuka. NFL besøkte Per Olav Tyldum, landbrukspolitisk talsperson i Sp, på Stortinget i oktober. Flere partier har ytret ønske om å være med ut i fjørfehus så snart smittesituasjonen mht. fugleinfluensa og Newcastlesyke er under kontroll. Dette håper vi blir mulig å følge opp i 2023. I 2022 har vi gjennomført intervjuer av samtlige landbrukspolitiske talspersoner i FJØRFE. I omtalene fikk politikerne mulighet til å formidle partiets politikk, som har betydning for fjørfebøndenes rammevilkår. Intervjuene har vært opptakten til at alle politiske partier er invitert til paneldebatten på FJØRFEDAGENE 2023. Da Animalia, på vegne av fjørfenæringen, gjennomført live-streaming fra en kyllingflokk i septemberoktober 2022 var NFL i e-post-korrespondanse med samtlige partier på Stortinget i tillegg til alle ungdomspartiene. Vi oppfordret politikerne til å gå inn på nettsiden kyllinginfo.no for å lære mer om hvordan kyllingproduksjon foregår. Landbruks- og matminister Sandra Borch åpnet FJØRFEDAGENE på Kløfta i mars 2022. Daglig leder møtte mange stortingspolitikere på frokosten som Norges Bondelag arrangerte utenfor Stortinget før jordbruksoppgjøret. Politisk ledelse hos LMD og et knippe lokale og nasjonale politikere på besøk hos økologiske eggprodusenter Ragnhild og Harald Solberg i Østfold. I tillegg deltok Solbergs varemottaker, Den Stolte Hane, med tre representanter og NFL med fire representanter under besøket. Daglig leder, Margrethe Brantsæter, og styreleder, Ingunn Dalaker Øderud, besøkte Per Olav Tyldum, landbrukspolitisk talsperson i Sp, på Stortinget i oktober. 12. august var politisk ledelse hos LMD og et knippe lokale og nasjonale politikere på besøk hos eggprodusentene Ragnhild og Harald Solberg i Østfold. Norsk Fjørfelag hadde invitert til gårdsbesøket for å gi innblikk i muligheter og utfordringer for norske eggbønder.

42 TEMA | xxxxxxxxx * FJØRFE 2 | 23 * årsmelding HØRINGSINNSPILL FRA NFL I 2022 I løpet av 2022 har NFL oversendte 7 høringsinnspill. Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet Næringskomiteen på Stortinget gjennomførte høringen i etterkant av Jordbruksforhandlingene, kun basert på skriftlige oversendte innspill. NFLs høringsinnspill ble gjengitt i FJØRFE nr. 6 og utdypes i eget punkt. Revidert «Forskrift om erstatning etter pålegg i plante- og husdyrproduksjon» Forskriften ble sist revidert i 2014. Høsten 2021 gav Sandra Borch NIBIO i oppdrag å revidere erstatningssatsene. NFL sendte inn høringsinnspill til Landbruksdirektoratet. I likhet med Norges Bondelag, Animalia, Norsvin m.fl. var NFLs budskap at husdyr må erstattes etter reell verdi på påleggstidspunktet. Med den kostnadsveksten vi nå opplever blir en standardisert sats utdatert på svært kort tid. Dessverre ble ikke landbruket hørt, og standardiserte satser ble videreført i den reviderte forskriften som trådte i kraft 26. september 2022. NFL har vært i media i flere omganger og utfordret landbruksministeren på hva som er grunnen til at staten valgte å fortsette med en standardisert sats. NFL tok også opp denne saken i flere møter med politikere gjennom året. NFL mener at dyreverdi på påleggstidspunktet burde dekkes fullt ut av offentlig erstatning. Bonden skal være minst mulig økonomisk skadelidende ved offentlig pålegg om avlivning, vask og desinfeksjon. Slaget er foreløpig tapt. NFL kommer til å fortsette å presse på politisk for å skape forståelse for at standardiserte satser må avvikles til fordel for reell verdi på påleggstidspunktet. Stortingets arbeid med ny Dyrevelferdsmelding NFL har i 2022 både overlevert skriftlig innspill og deltatt på muntlig møte hos LMD. I vårt høringsinnspill oppfordret NFL politikerne til å anerkjenne at fjørfenæringen har utviklet seg mye siden forrige Stortingsmelding om dyrevelferd for over 20 år siden. NFL påpekte at Stortingsmeldingen må peke på tiltak for alle individer, ikke kun for dyr som inngår i premium-segmentet. Videre poengterte NFL at tiltak i Stortingsmeldingen må vurderes ut fra helhetlige perspektiv. Tiltakene må være praktisk og økonomisk gjennomførbare, og kan ikke finansieres av fjørfebonden uten at bonden samtidig får bedre inntjening. ARBEIDSPLAN FOR STYRET OG ADMINISTRASJONEN I ARBEIDSÅRET 2022-2023: 1. FJØRFEPRODUSENTENS RAMMEBETINGELSER NFL skal ivareta fjørfeprodusentens interesser ved å jobbe aktivt og bevisst inn mot varemottakerne, Stortinget, Norges Bondelag, Omsetningsrådet, Landbruksdepartement, Landbruksdirektoratet og andre beslutningstakere. a) NFL skal jobbe for bedre støtteordninger for bære kraftige investeringer. b) NFL skal jobbe aktivt for å sikre at ordningen med omsetningsmidler blir videreført samt sikre riktig bruk av omsetningsmidlene. 2. PRODUSENTØKONOMI NFL skal utarbeide et solid dokumentasjonsgrunnlag som viser utviklingen i produsentøkonomien for egg og fjørfekjøtt. Dokumentasjon av økte kostnader gjennom verdikjedene vil bli vektlagt. Dokumentasjonen skal brukes aktivt i dialog med beslutningstakere for å synliggjøre de økonomiske konsekvensene av endringer i kostnadsbildet, dyrevelferdstiltak, investeringer mht. mer bærekraftig produksjon osv.. a) NFL skal jobbe for at beslutningstakere; politikerne, varemottakerne, dagligvarekjedene m.fl. gir fjørfebøndene en anstendig lønn som gjenspeiler fjørfebondens arbeid.. 3. SYNLIG ORGANISASJON NFL skal være et troverdig faktabasert, reflektert talerør på vegne av fjørfeprodusentene. I alle mediesaker som angår produsentene i fjørfenæringen skal styret eller ledelsen i NFL være foretrukne talspersoner. NFL skal være et troverdig faktabasert, reflektert talerør på vegne av fjørfeprodusentene. I alle mediesaker som angår produsentene i fjørfenæringen skal styret eller ledelsen i NFL være foretrukne talspersoner. 4. SOLID ORGANISASJON NFL har som mål at alle kommersielle fjørfebønder skal tegne medlemskap og ser nytten av medlemskapet. a) NFL skal jobbe for å øke aktiviteten i lokallag. b) Medlemsverving er den viktigste muligheten for å øke NLFs inntektsgrunnlag. Økt inntektsgrunnlag via medlemsverving vil muliggjøre utvidelse av administrasjonen. c) NFL skal videreføre satsningen på FJØRFEDAGENE som årlig samlingspunkt for fjørfenæringen.

43 TEMA | xxxxxxxxx WEB | NFL.NO * FJØRFE 2 | 23 * TEMA | årsmelding * 2 Forslag til nytt industriutslippsdirektiv Matproduksjon og landbruk er som hovedregel ikke omfattet av industriutslippsdirektivet via EØS-avtalen. Landbruket er biologiske prosesser, mens i forslaget til revidert utslippsdirektiv behandler man landbruket som om det er industri. 31. august sendte NFL inn høringsinnspill til Miljødirektoratet. Høringsinnspillet fra Norsk Fjørfelag påpeker forhold som er spesielt viktige for bøndene i verdikjedene for egg og fjørfekjøtt. Vi stilte oss ellers bak samme budskap og spørsmål som i høringssvarene fra Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF) og Norges Bondelag. Revidering av «Forskrift om hold av høns og kalkun» Forskrift for hold av høns og kalkun angår alle bønder i verdikjeden for egg og fjørfekjøtt. Mattilsynet har i flere år jobbet med å revidere forskriften. I høst kom forslaget til ny forskrift på høring. NFL sendte i oktober inn høringsinnspill sammen med Norges Bondelag. Flere av de foreslåtte endringene i regelverket vil påføre fjørfebøndene økte kostnader. Et eksempel er kravet til bedre luftkvalitet, som kan medføre at eggbønder må investere i varmegjenvinner og at kylling- og kalkunprodusenter må forbedre eller fornye sine varmeanlegg. I høringsinnspillet la NFL og Bondelaget derfor vekt på hvilke økonomiske ressurser som må tilføres bøndene dersom den nye forskriften blir vedtatt slik som Mattilsynet foreslår. Inntektsutvalget (Grytten-utvalget) Inntektsutvalget fikk sitt mandat i Jordbruksoppgjøret 2021. Hovedmålet var en gjennomgang av tallgrunnlaget som skal benyttes i fremtidige jordbruksforhandNFLs høringsinnspill: Alle NFLs høringsinnspill finner du på nfl.no: linger, og å vurdere forutsetninger for sammenligning av næringsinntekter i jordbruket med lønn for arbeidstakerne. Utvalget sin oppgave var å forslå hvordan inntektsnivået kan måles, og deretter er det politikerne som skal konkludere og bevilge penger. NFL oversendte i desember 2021 innspill til Inntektsutvalget. På vegne av våre medlemmer kom NFL med fire oppfordringer til Inntektsutvalget: 1. Grunnlagsmaterialet må kunne brukes til å sammenlikne inntektsnivået til fjørfebøndene med inntektsnivået for øvrige lønnsmottakere i samfunnet. 2. Inntektsutvalget bør vurdere å gå bort fra referansebruk, og heller benytte modellbruk for de ulike produksjonene. Dersom referansebruksberegninger skal videreføres må antallet bønder inkludert i beregningene øke betydelig, og det må sikres at bønder fra samtlige varemottakere, regioner m.m. er representert. 3. Skal dekningsbidrag være relevant, bør dekningsbidraget sammenliknes per kvadratmeter, ikke per dyr. 4. Når inntekt skal heves må det foreligge markedsbalanserende tiltak for å unngå overproduksjonsproblematikk. Når politikerne tar stilling til utvalgets forslag, må de samtidig styrke markedsreguleringsordningen på egg. Rapporten fra Inntektsutvalget ble lansert i oktober 2022. NFL deltok på flere arenaer hvor innholdet i rapporten var tema. Vi inviterte Eli Reistad, én av medlemmene i utvalget, til å presentere og forklare både på styremøtet i mars og på lokallagsledersamlingen i oktober.

44 TEMA | xxxxxxxxx * FJØRFE 2 | 23 * årsmelding EUs regelverksendring om holdbarhet (egg) Matforgiftning med Salmonella-bakterier er et stort problem i mange land. I 2022 gjennomførte EU en endring av holdbarhetsmerkingen av egg, og fastsatte i regelverket at egg har 28 dager holdbarhet – fra egget legges. På tross av at Norge har kontrollprogrammer og rutiner som gjør at norske egg er garantert frie for Salmonella, og at Norge har krav om uavbrutt kjølekjede helt fra legging og ut til forbruker, vil regelendringen også påvirke eggnæringen vår. I mars sendte KLF og Nortura brev til Landbruks- og matdepartementet med bekymring for konsekvensene av dette regelverksforslaget. Dersom endringen blir innført i Norge vil egg måtte hentes hos bonden 2 ganger i uken, noe som gir betydelig økte kostander, og kan true eggproduksjon i distriktene med lang inntransport til eggpakkeri. I tillegg til økonomisk konsekvenser, vil en slik endring kunne medfører økt matsvinn og dårligere utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Dette er helt på akkord med FNs bærekraftsmål. I 2022 deltok NFL i møter med landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Mattilsynet m.fl. hvor denne endringen var tema. NFL hadde hyppig dialog med Nortura og KLF, og vi oversendte høringsinnspill til EU-kommisjonen. NFL uttalte seg også i en rekke medier både aviser og på TV. EU mottok mange innspill fra både Norge, Sverige og Finland, men våre argumenter ble ikke hensyntatt. Hvordan denne regelverksendringen skal gjennomføres i Norge er foreløpig uvisst. NFL har sendte inn høringsinnspill til LMD i starten av 2023. NFL har også påpekt at vi forventer at økte fraktkostnader bæres av staten, og ikke tilfaller eggbøndene. NFLs innspill til jordbruksforhandlingenen: NFLs innspill til jordbruksforhandlingene finner du på nfl.no:

45 TEMA | xxxxxxxxx WEB | NFL.NO * FJØRFE 2 | 23 * TEMA | årsmelding * 2 NFLS ARBEID MED JORDBRUKSFORHANDLINGENE Fjørfebøndene henter 90-100 % av inntekten i markedet, men føringene som legges i jordbruksforhandlingene har betydning for fjørfebøndenes rammevilkår. I NFLs møte med forhandlingsutvalget i Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i mars 2022 presenterte vi NFLs viktigste krav. 1. Prisnedskrivningen på korn må økes tilsvare økningen i kornpris. 2. Satsen for husdyrtilskudd på verpehøns må økes. 3. Avløsertilskuddet må forbedres for bønder med kalkun eller sakterevoksende kylling. 4. Det må etableres ordninger slik at bønder med fjørfekjøttproduksjon kan kompenseres for økt kostnader via Jordbruksavtalen. 5. Potten til fornybar-programmet til Innovasjon Norge må økes slik at alle fjørfebønder kan fase ut fossile energikilder innen 2030. Behovet for bedre verktøy til markedsregulering av egg, var selvsagt også et tema NFL belyste i møtene med faglagene. Da jordbrukets krav, og etter hvert statens tilbud, ble kjent, var NFL i hyppig dialog med faglagene. Det oppstod stor forvirring om satsene som faglagene og staten foreslo som engangskompensasjon for fjørfebønder. NFL videreformidlet spørsmål til Norges Bondelag og hadde flere oppklarende omtaler på trykk i FJØRFE. NFL hadde også flere medieoppslag i forbindelse med jordbruksforhandlingene. NFLS LANDBRUKSNETTVERK NFL arbeider for å ha god dialog med alle aktører i norsk landbruk. Formålet er best mulig rammebetingelser for fjørfebøndene. Her nevnes noen av våre viktigste samarbeidspartnere i 2022. Norges Bondelag NFLs samarbeid med Bondelaget er sentralt i arbeidet med fjørfebøndenes rammevilkår. NFL benytter medlemskapet i representantskapet i Norges Bondelag til å påvirke prosesser av betydning for fjørfebøndene. Fra talerstolen retter alltid NFL oppmerksomhet rundt dagsaktuelle temaer som fjørfebøndene er opptatt av. Selv i landbrukets kretser er det ikke alle som vet at fjørfenæringen er en betydelig bidragsyter til landbruk over hele landet. Representantskapsmøtene i 2022 dreide seg hovedsakelig om behovet for et betydelig inntektsløft i landbruket. Talen som NFLs styrerepresentant, Trude Hegle, holdt på representantskapsmøtet i mars stod gjengitt i FJØRFE nr. 4. Fra talerstolen forklarte hun blant annet hvor alvorlig økningen i energikostnader NFL i Teams-møte med Norsk Bonde- og Småbrukarlag i forkant av jordbruksoppgjøret. NFL i Teams-møte med forhandlingsutvalget i Norges Bondelag i forkant av jordbruksoppgjøret. Det var flere mediesaker fra NFL både i forkant, under og etter jordbruksoppgjøret 2022.

46 TEMA | xxxxxxxxx * FJØRFE 2 | 23 * årsmelding er for fjørfebønder som er avhengig av oppvarming av husdyrrommet. Hun påpekte også at fjørfebøndene er svært hardt rammet av økte kraftfôrpriser. Styreleder, Ingunn Dalaker Øderud, var på talerstolen på Bondetinget. «– Vi forventer at Norges Bondelag blir med og gjør aktive grep for balanse i eggnæringen sammen med hele næringen. Eggprodusentene trenger handling - ikke beslutningsvegring», sa styreleder fra talerstolen. Talen stod gjengitt i FJØRFE nr. 6. Norsk Fjørfelag mener det er svært viktig at fjørfenæringa representeres i Bondelagets sentralstyre. NFLstyret oversendte derfor i februar 2022 navn på dyktige fjørfe-kandidater som valgkomiteen i Bondelaget bør vurdere. På Bondetinget i 2022 ble kyllingprodusent Åse Sundvor fra Innlandet valgt inn som 3. vara i Bondelagets sentralstyre. Gjennom året hadde NFL ukentlig dialog med Bondelagets tillitsvalgte og ansatte på kommunikasjon- og næringspolitisk avdeling. Vi har samarbeidet med jurister og økonomer hos Bondelaget om takseringsreglene for høns og forsikringsordninger ved offentlig pålegg om avlivning, vask og desinfeksjon eller dersom du som produsent er i risiko- og eller observasjonssoner for utbrudd, se mer under egne punkt. NFL har faste møtepunkter med Bondelaget i Dialogforum kylling og Bondelaget bidro med flere artikler i FJØRFE. Norsk Bonde- og Småbrukarlag I løpet av 2022 hadde NFL jevnlig dialog med Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Småbrukarlaget fikk oversendt NFLs innspill til jordbruksforhandlingene. Daglig leder og styreleder deltok i innspillsmøte med forhandlingsutvalget i mars. Gjennom senhøsten har vi hatt flere samtaler med nyvalgt leder, Tor Jacob Solberg. Styreleder, Ingunn Dalaker Øderud, på talerstolen på Bondetinget. Daglig leder var også tilstede. Ved å ha jevnlig dialog med Småbrukarlaget håper NFL at vi sammen kan forbedre forutsigbarheten og rammevilkårene til Norges fjørfeprodusenter. Møteplasser med begge faglag NFL skapte i 2022 flere møteplasser hvor representanter for Bondelaget og Småbrukarlaget deltok. Generalsekretær i Bondelaget, Sigrid Hjørnegård, og daværende leder i Småbrukarlaget, Kjersti Hoff, deltok på NFLs lokallagsledersamling 18. oktober. Der ble naturlig nok også markedsregulering og behovet for bedre verktøy et hett diskusjonstema. NFLs tillitsvalgte fikk virkelig formidlet at de har store forventninger for at faglagene nå sørger for at markedsreguleringen må styrkes – og at det haster. For å gi alle våre medlemmer mulighet til å få informasjon om overskuddssituasjonen inviterte NFL til stormøte på Teams 4. oktober. Hvilke muligheter kan bedre markedsbalansen og eggbøndenes økonomi på kort og lang sikt? Dette var spørsmålet som Bjørn Gimming og Kjersti Hoff reflekterte over innledningsvis. Deretter fikk deltakerne mulighet til å følge opp med spørsmål Nesten 100 NFL-medlemmer deltok i møtet. Totalmarked Totalmarked, ved Ole Nikolai Skulberg, bidro også under NFLs stormøte om egg 4. oktober. Skulberg opplyste om markedsregulators rolle og hvilke verktøy de har for å balansere tilførselen av egg. I september vedtok Omsetningsrådet et drastisk tiltak for å få redusert overproduksjonen av egg. Med midler fra omsetningsavgiften for egg opprettet Totalmarked en utkjøpsordning der eggbønder blir betalt for et opphold i produksjonen på 12 måneder. Produsentene må forplikte seg til å starte produksjonen opp igjen i løpet av 20 måneder. Utkjøpsordningen er et kortsiktig tiltak. Nyheten ble sluppet rett før NFLs stormøte på Teams, Styrerepresentant, Trude Hegle, på talerstolen under representantskapsmøtet i Norges Bon

47 TEMA | xxxxxxxxx WEB | NFL.NO * FJØRFE 2 | 23 * TEMA | årsmelding * 2 og ble naturlig nok et av mange tema som ble tatt opp da de nesten 100 eggprodusentene som deltok i møtet fikk mulighet til å stille spørsmål. Flere stilte spørsmål til hvordan ordningen var tiltenkt å være rettferdig, og lurte på hvordan de var kommet frem til en sats på 115 kr per høne. Utkjøpsordningen ble omtalt bl.a. i FJØRFE nr. 8 og 9. Prognosene fra Totalmarked (egg) publiseres i annenhver utgave av FJØRFE. NFL mottar stadig spørsmål om markedsreguleringen og markedsregulator sin rolle. Vi har derfor videreformidlet spørsmål fra NFLs medlemmer som Totalmarked har svart ut i ulike intervjuer i FJØRFE. Mattilsynet NFL ønsker å bidra til at Mattilsynet har god innsikt i hva regelverket betyr i praksis for fjørfeprodusentene. Når NFL mottar henvendelser fra fjørfeprodusenter om tolkning av regelverk, har Mattilsynet blitt utfordret til å skrive omtaler i FJØRFE. NFL hadde i 2022 flere kontaktpunkter med Mattilsynet, grunnet påvisninger av smittsomme virussykdommer både hos villfugl i flere deler av landet, og utbrudd av sykdom hos kommersielle fjørfehold i Rogaland. NFL ble umiddelbart koblet på de daglige TEAMS-møtene som Mattilsynet arrangerte sammen med relevante aktører fra landbruket. I møtene mottok NFL førstehåndsinformasjon fra Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Folkehelseinstituttet, Landbruksdirektoratet med flere. Vi fikk også stille spørsmål på vegne av våre medlemmer. I håndteringen av smittsom sykdom i Rogaland hadde NFL tett dialog og samarbeid med varemottakerne, Animalia, Bondelaget og Mattilsynet. Å håndtere slike utbrudd er krevende, både for Mattilsynet som må forholde seg til et komplisert EU-regelverk, næringsaktører i regionen og ikke minst for produsentene som berøres av de omfattende og inngripende restriksjonene i 3- og 10 km sonene. Veterinærinstituttet og Mattilsynet har bidratt med flere omtaler i FJØRFE og beskrevet de smittsomme fjørfesykdommene og hvordan det kan påvirke ditt fjørfehold. ndelag. Generalsekretær i Bondelaget, Sigrid Hjørnegård, og daværende leder i Småbrukarlaget, Kjersti Hoff, deltok på NFLs lokallagsledersamling 18. oktober. Animalia har bidratt med en rekke omtaler i FJØRFE i 2022 som har omhandlet betydningen av godt smittevern, Gumboro, omtale fra flere forskningsprosjekter, dyrevelferdsprogrammene mm. Ole Nikolai Skulberg, Bjørn Gimming og Kjersti Hoff deltok under NFLs stormøte på Teams 4. oktober. Situasjonen i eggnæringen var tema.

48 TEMA | xxxxxxxxx * FJØRFE 2 | 23 * årsmelding Animalia NFL har utstrakt samarbeid med Animalia, hovedsakelig med Helsetjenesten for Fjørfe, men også med kommunikasjonsavdelingen og andre ansatte. Animalia er jevnlige bidragsytere i FJØRFE, holder foredrag på møter NFL arrangerer m.m. NFL og Animalia deltar i den nordiske ledergruppen sammen, som har møter to ganger i året. Vi er også ansvarlige for å arrangere nordisk fjørfekonferansen (NPC) når den er i Norge hvert 5. år. Veterinærinstituttet Høsten 2022 ble starten på en ny utbruddssesong for fugleinfluensa. Aldri før har fugleinfluensa rammet så mange fjørfebesetninger i Europa. I 2022 var det flere påvisninger av ulike smittsomme virus hos villfugl i Norge. I september 2022 ble det påvist både høypatogen fugleinfluensa og Newcastlesyke hos totalt tre kommersielle bønder i Rogaland. NFL deltar i beredskapsmøter og videreformidler informasjon til våre medlemmer ved behov. Veterinærinstituttet har bidratt med en rekke omtaler i FJØRFE i 2022. De har beskrevet de smittsomme fjørfesykdommene som nå har fått fotfeste i villfuglpopulasjonen og har også bidratt med artikler om betydningen av godt smittevern. Funnene fra NORMVET-rapporten og Dyrehelserapporten 2021 ble også omtalt av Veterinærinstituttet i FJØRFE. Varemottakerne Dialog med kommersielle aktører er viktig, da disse har stor påvirkning på fjørfebøndenes rammevilkår. Gjennom året har NFL hatt kontakt med varemottakerne ved flere anledninger. På FJØRFEDAGENE arrangerte NFL paneldebatt mellom COOP, Nortura og Norsk Kylling og NHO Mat og Drikke. I debatten ble panelet utfordret på hvordan lønnsomheten i næringa skal økes. Styret blir fra tid til annen invitert på besøk til ulike varemottakere. I august 2022 ble styret invitert på omvisning på den nye fabrikken til Norsk Kylling i Orkdal og i visningsfjøs i Meldal. I FJØRFE nr. 6 intervjuet vi Nortura, Den Stolte Hane og Norsk Kylling, hvor vi ønsket de største varemottakernes betraktninger om hvordan de jobber for å ivareta fjørfebøndenes økonomi. Dialogforum kylling Dialogforum kylling ble formelt opprettet 1. januar 2020. Forumet arbeider for kyllingprodusentenes interesser i bransjen og foregår innenfor rammen av ”Forskriften om samarbeid om produksjon og omsetning av visse hagebruks-, gartneri- og fjørfekjøttprodukter mv.” Dialogforumet består av alle landets produsentforeninger. Norsk Fjørfelag deltar med styreleder og daglig leder. Bondelaget stiller med sekretariat og møtelokaler. Kyllingprodusenter har mange felles utfordringer uavhengig av hvilket slakteri de har kontrakt med. I forumet kan produsentene, innenfor rammene til forskriften, utveksle erfaringer og spørre hverandre til råds. Det er også en nyttig arena for kyllingprodusentene å sette fjørfe-relaterte saker på Bondelagets agenda. Bondelaget har mulighet til å orientere om aktuelle saker de jobber med av betydning for kyllingbøndene. Høsten 2022 ble Morten Kulstad (Ytterøykylling) takket for innsatsen som leder av forumet, og stafettpinnen gikk videre til Yngve Sommer (Gårdsand). Er det noe kyllingprodusenter mener Dialogforum bør diskutere, så oppfordres man til å kontakte lederen i produsentlaget eller NFL og spille inn viktige tema. DYREVELFERD Ny forskning påvirker hele tiden etablert praksis og muliggjør kontinuerlig arbeid for bedre dyrevelferd. NFLs budskap er at økt fokus på dyrevelferd og endrede rammevilkår for bonden ofte har en merkostnad. Dette må kompenseres og ikke pålegges bonden å betale.

49 TEMA | xxxxxxxxx WEB | NFL.NO * FJØRFE 2 | 23 * TEMA | årsmelding * 2 NFL deltok i 2022 i en rekke fora hvor dyrevelferd, dyrevelferdsprogrammer og oppdatert forskning var tema. NFL formidler også kunnskap om dyrevelferd via en rekke fagartikler fra eksterne artikkel-forfattere i FJØRFE. Landbrukets arbeidet inn mot Stortingets bestilling av en ny Dyrevelferdsmelding har vært omtalt i flere omtaler i FJØRFE. Omtalene er skrevet av ansatte hos Norges Bondelag. Dyrevelferdsmeldingen skal være klar i 2024, og vil også komme på høring på Stortinget etter hvert. NFL følger utviklingen i arbeidet videre i 2023. BÆREKRAFTIG FJØRFEPRODUKSJON NFL jobber for rammebetingelser som muliggjør at fjørfeprodusentene skal kunne produsere egg og fjørfekjøtt enda mer bærekraftig, samtidig som økonomien i produksjonen ivaretas. Klimakalkulatoren skal hjelpe bonden å få oversikt og info om hvordan hver enkelt bonde kan redusere klimautslipp fra gården. I 2022 ble klimakalkulatoren for slaktekylling og konsumegg lansert. Dette var blant temaene både på FJØRFEDAGENE og i flere omtaler i FJØRFE. Norske fjørfeprodusenter ønsker å bidra til et grønt skifte, men trenger sårt investeringsmidler og støtte fra Innovasjon Norge. Regjeringen har kraftig undervurdert omstillingsevnen til norske bønder. I NFLs innspill til jordbruksforhandlingene i 2022 påpekte vi behovet for økt ramme til Fornybar-programmet til Innovasjon Norge. Norsk Fjørfelag fikk i den anledning blant annet en kronikk på trykk i Klassekampen. Under FJØRFEDAGENE 2022 deltok bl.a. Olve Sæhlie fra Innovasjon Norge i en samtale på scenen om overgang til fornybare energiløsninger på gården. Han gav tips til bønder som ønsker å søke investeringsstøtte fra Innovasjon Norge. Mange hundre bønder hadde søkt om støtte til investeringer i fornybar energi, men allerede i februar var potten for 2022 tom. På FJØRFEDAGENE, og i flere utgaver av FJØRFE, ble bønder somallerede har investert i ulike former for fornybar energi omtalt. Vi ønsker å inspirere og «vise vei» for andre bønder som er i vurderingsfasen av hvilken løsning de skal gå for, og hvilken støtte det er mulig å søke. Biokull omtales gjerne som «det sorte gullet» i landbruket. Biokull har spennende potensiale. I tillegg til å redusere klimagassutslipp kan biokull brukes i fôr, i strø og som jordforbedringsmiddel. I FJØRFE nr. 8 omtalte vi det norske pionerprosjektet som tester ut biokullets egenskaper blant annet i kylling- og kalkunproduksjon. Fjørfenæringen kan få redusert klimabelastningen fra produksjonen ved å redusere bruk av langreiste fôrråPå FJØRFEDAGENE arrangerte NFL paneldebatt mellom COOP, Nortura og Norsk Kylling og NHO Mat og Drikke. I debatten ble panelet utfordret på hvordan lønnsomheten i næringa skal økes. På FJØRFEDAGENE deltok Olve Sæhlie fra Innovasjon Norge og Svein Skøien, prosjektleder klimasmart landbruk, Norsk Landbruksrådgiving. Samtalen om overgang til fornybare energiløsninger på gården ble ledet av Siv Heimdal, Myldring. Styret og administrasjon blir fra tid til annen invitert på besøk til ulike varemottakere. Her fra omvisning hos Norsk Kylling i Orkdal. Dialogforum kylling har jevnlige møter. Forumet består av alle landets produsentforeninger. Norsk Fjørfelag deltar med styreleder og daglig leder. Bondelaget stiller med sekretariat og møtelokaler.

50 TEMA | xxxxxxxxx * FJØRFE 2 | 23 * årsmelding varer. NFL heier på forskning og tiltak som gjøres for å øke norskandelen i kraftfôr. I 2022 har vi hatt flere omtaler i FJØRFE om spennende nye proteinråvarer som forhåpentligvis kan fases inn i fôret etter hvert. Vi har også omtalt råvaresituasjonen mht. kornavlinger m.m. NFL SITT AVLSRELATERTE ARBEID God kontroll med avlsmateriale er avgjørende for dyrehelsen i norsk fjørfenæring. NFL deltar i bransjens selvpålagte importkontroll gjennom KOORIMP (Husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import) og Kontrollutvalget for import av fjørfe (KIF). NFL er fjørfebondens stemme inn mot de internasjonale avlsselskapene. Vi skaper arenaer, deriblant FJØRFEDAGENE, og deltar i fora hvor vi kan invitere til samhandling, dialog og kunnskapsutveksling med avlsselskapene. På de to ledermøtene med våre nordiske kollegaer i 2022 ble genetisk materiale og pågående avlsarbeid diskutert. I dialog med avlsselskapene utgjør Norge et svært lite marked, men som et nordisk felleskap har vi større påvirkningskraft når vi står sammen. Genbanken for verpehøns ligger på Hvam videregående skole i Nes i Akershus (Viken). Den videregående skolen benytter Genbanken i undervisningen. Formålet til Genbanken er å sikre norskavlede produksjonslinjer og å selge smittesertifiserte rase- og produksjonshøns til hobbybrukere. I henhold til avtale om styringsmodell og intensjonsavtale for Genbanken på Hvam, deltar NFL aktivt i faggruppa. Trude Hegle har vært NFLstyrets representant. Hun og daglig leder har gjennomåret forberedt og deltatt i møtevirksomhet tilknyttet Genbanken. Genbanken disponerer to hus ved Hvam; kyllinghuset som er et oppdrettshus, og hønsehuset. At Hvam/Genbanken også i fremtiden kan selge friske hobbyhøns har en indirekte verdi for å opprettholde den unike dyrehelsestatusen i norsk fjørfehold. 2. PRODUSENTØKONOMI Fjørfebønder gjør stadig tilpasninger basert på krav fra politikere, dagligvarekjeder og markedet. Dyrevelferdstiltak, utbedringer og vedlikehold er dyrt i høykostlandet Norge. Fjørfebønder skal bidra i det grønne skifte og NFL arbeider for at fjørfebøndene skal ha en økonomi som legger til rette for pålagte og/eller nødvendige investeringer. I 2022 har oppgaver relatert til fjørfeprodusentenes økonomiske situasjon opptatt svært mye av NFL sin tid og ressurser. De aller fleste henvendelsene NFL mottar fra medlemsmassen er bekymringer tilknyttet økonomi. NFL følger med på tallmateriale fra SSB, Landbruksdirektoratet, NIBIO, Budsjettnemnda m.fl. for å ha oversikt over kostnadsutviklingen til fjørfebøndene. ØKTE KRAFTFÔRPRISER Gjennom året har NFL fulgt med på utviklingen i kostnadsbildet for våre medlemmer. Prisoppgangen på råvarer på verdensmarkedet medførte at det mot slutten av 2021 ikke var noe buffer igjen i tollvernet, og alle prisøkninger slo direkte inn på bunnlinjen til fjørfebonden. Gjennom året innhentet NFL tall fra Landbruksdirektoratet og presenterte tallene kvartalsvis i FJØRFE. Fra 2020 til 2021 økte prisen på kyllingfôr med 22 øre per kg fôr (+ 4,8 %) og verpehønsfôr med 25 øre per kg fôr (+ 6,1 %). Fra 2021 til 2022 økte prisen ytterligere; kyllingfôr økte 91 øre pr kg fôr (+ 16 %), verpehønsfôr økte med 85 øre pr kg fôr (+ 19 %) og økologiske hønsefôr økte med 1,20 kr pr kg (+ 19 %). I 2022 gjennomførte vi også intervjuer med fôrmøllene. I FJØRFE nr. 1 uttalte Felleskjøpet Agri, Felleskjøpet Rogaland Agder, Fiskå og Strand Unikorn hvordan de så på situasjonen og hvilket handlingsrom de har til å begrense kostnadsøkningen for fjørfebøndene.

51 TEMA | xxxxxxxxx WEB | NFL.NO * FJØRFE 2 | 23 * TEMA | årsmelding * 2 ØKTE ENERGIPRISER På nyåret fikk NFL flere omtaler i landsdekkende medier om de skyhøye energiprisene som også rammer fjørfebøndene. 8. februar ble det klart at regjeringen og SV kom til enighet om 500 millioner kroner til strømstøtte til landbruket. For bønder hvor produksjonen er basert på nesten 100 % strøm, gir ordningen grei uttelling, men mange bønder med slaktekylling, kalkun og and benytter andre energikilder enn strøm til oppvarming. NFL hadde flere medieoppslag hvor vi synliggjorde at de økte energikostnadene til andre oppvarmingskilder enn strøm rammet mange fjørfebønder hardt. NFL påpekte at det er helt urimelig at mange bønder sitter igjen med hele energiregningen. Landbruket har inngått en forpliktende klimaavtale med regjeringen som gjør at også fjørfebøndene må omstille til fornybare energikilder innen 2030. De økte energikostnadene, som ikke kompenseres, gjør det vanskelig å foreta kostbare investeringer for alle bønder i det grønne skiftet. BEHOV FOR ØKTE AVREGNINGSPRISER TIL BØNDENE! NFL presset på i alle kanaler, bl.a. i dialog med både Totalmarked, Omsetningsrådet og Bondelaget, for å forsøke å unngå at fjørfebøndene skulle måtte fortsette å bære de ekstraordinære fôr- og energikostnadene. 6. januar sendte NFL brev til Omsetningsrådet og anmodet dem om å jobbe for at markedsregulator skulle kunne sette nye engrospriser før 1. juli. Utdrag fra brevet: Produsentprisene fjørfebøndene får fra 1. februar ble fremforhandlet høsten 2021. Siden da har fôrkostnadene økt betydelig, og ingenting tyder på at den galopperende kostnadsveksten vil avta med det første. Fjørfebøndene som har ny-investert mange millioner risikerer nå en timelønn på 100 kr per time. Fjørfebonden kan ikke vente helt til juli 2022 før de får kompensert for de økte kostnadene! På tampen av 2021 ble den økonomisk krevende situasjonen forsterket, da også energiprisene steg til himmels. Aldri har energiprisene vært så høye som de er nå! For kyllingbønder betyr dette en merkostnad på ca. 100 000 kr årlig. Dette slår rett inn på bunnlinjen til fjørfebonden og er kritisk mtp. fjørfebondens mulighet til å videreføre samfunnsoppdraget sitt. Bonden kan ikke fortsette å bære disse kostnadene alene. For bøndene som produserer egg, kylling, kalkun og and utgjør mer-kostnadene flere hundre tusen kroner årlig, mens for forbrukeren vil matbudsjettet som brukes på egg og fjørfekjøtt utgjøre en økning på ca. 100 kr årlig. Norsk Fjørfelag er trygge på at det norske folk er villige til å betale en 100-lapp ekstra i året for å være sikret norskprodusert kvalitetsmat! Norsk Fjørfelag fikk flere omtaler på trykk i media på starten av året hvor vi poengterte fjørfebøndenes behov for økonomisk støtte. FJØRFEBONDENS ANDEL AV FORTJENESTEN På FJØRFEDAGENE holdt rugeeggprodusent og leder av produsentforeningen Norske Oppal og Rugeeggprodusenter (NOR) en appell før paneldebatten om produsentøkonomi. For at bøndene skal kunne utvikle og investere videre i gårdene fremover og møte alle økonomiske forpliktelser og sikres normal norsk kjøpekraft, antok Lia, ut ifra kostnadsbildet i mars, at råvareprisen på fjørfekjøtt måtte økes med minst 10-15 %. Foredraget ble gjengitt i FJØRFE nr. 3. Kostnadene har økt mer enn inntektene til bonden, og det meste av de økte inntektene havner ikke hos fjør-

52 TEMA | xxxxxxxxx * FJØRFE 2 | 23 * årsmelding febonden, men hos dagligvarekjedene. Bondens andel har sunket betydelig sammenliknet med på 80-tallet. Den negative utviklingen har NFL blant annet opplyst om i FJØRFE og i dialog med landbruksministeren da hun var med ut på gårdsbesøk i august. AVREGNINGSPRIS KYLLING, KALKUN OG AND Oppgjørsprisen på fjørfekjøtt blir fastsatt i forhandlinger mellom produsentlagene og hver enkelt varemottaker. Det er derfor forskjellig forhandlingsløp som følges hos de ulike varemottakerne. Norsk Kylling justerer oppgjørspriser jevnlig gjennom året, og deres bønder er derfor mindre påvirket av «etterslep» i økte kostnader. For fjørfekjøttprodusentene som leverer til Nortura, Den Stolte Hane, Ytterøykylling og Gårdsand justeres pris til produsenten 2 ganger i året: 1. februar og 1. juli. I 2022 ble det gjort et unntak, og avregningsprisen på fjørfekjøtt ble oppjustert ekstraordinært i april. Nortura benyttet seg av dette i et forsøk på å kompensere noen av kostnadene som allerede var påløpt siden forrige prisjustering 1. februar. Kort tid før jordbruksforhandlingene varslet Landbruks- og matdepartementet at de i årets tilbud til jordbruksavtale ville åpne for en midlertidig heving av øvre prisgrense på kylling fra 1. juli 2022. Det gir norske kyllingprodusenter en sårt tiltrengt mulighet til å få dekket økte produksjonskostnader, når de kan kreve en høyere pris av dagligvareaktørene. Hvordan vil produsentøkonomien påvirkes av økte avregningspriser, kompensasjonsordningen gitt via jordbruksavtalen og med økt omsetningsavgift? I FJØRFE nr. 7 uttalte representanter fra de største varemottakerne seg om prisjusteringer på fjørfekjøtt i 2022. PLANLAGT GJENNOMSNITTLIG ENGROSPRIS (EGG) NFL sendte brev til Totalmarked i forkant av fastsettelsen av planlagt gjennomsnittlig engrospris (PGE) både i april og oktober 2022. I brevet i april berømmet NFL at eggprisen ble økt med 1 kr per kg 28. februar, altså på et annet tidspunkt enn de normale justeringene 1. februar og 1. juli. Etter to måneder var kompensasjonen «spist opp» av ytterligere kostnadsvekst. I brevet fra NFL i april påpekte vi minimums-økningen eggbonden trenger i avregningspris for å dekke kostnadsveksten til kraftfôr, unghøner og generell kostnadsvekst. I brevet fra NFL til Totalmarked i oktober påpekte NFL at økning av pris til bøndene var nødvendig også 1. halvår av 2023 grunnet kostnadsveksten til bl.a. kraftfôr siden forrige justering. I brevet uttalte NFL også tydelig forventning om at den store økningen i omsetningsavgift måtte reduseres så snart som mulig, og at vi forventer at Totalmarked benytter de mest kostnadseffektive reguleringstiltakene de har. FORSIKRINGSVILKÅR Om man ikke vet hva man har i forsikringsvilkår, kan man risikere store tap dersom det oppstår uforutsette hendelser med flokken. Da fugleinfluensa og Newcastlesyke ble påvist mottok NFL spørsmål fra medlemmer rundt den offentlige erstatningsordningen, og hva man må ha egen forsikringsdekning for. I revidert Forskrift om erstatning etter pålegg i plante- og husdyrproduksjon videreføres standardiserte satser. Fjørfebønder som har blitt pålagt avliving, vask og desinfeksjon av Mattilsynet melder at de ikke får full økonomisk dekning for dyreverdien via den offentlige erstatningen. Hva kan og bør man som fjørfebonde tegne av privat forsikring for å bli minst mulig økonomisk skadelidende ved sykdom eller avbrudd i fjørfedriften? I FJØRFE formidlet fire forsikringsselskap hva deres forsikring dekker - og eventuelt ikke dekker. I 2022 har vi hatt flere omtaler i FJØRFE om hva man bør være oppmerksom på når man inngår forsikringer og gjennomgår sine avtalte i forsikringsvilkår. TAKSERINGSREGLENE (RUGEEGG- OG KONSUMEGG) For de ca. 600 bøndene i Norge som har rugeegg- eller konsumeggproduksjon, medfører dagens takseringsregler ujevn inntekt- og utgiftsføring. Dette får negative konsekvenser i form av feilaktig skattegrunnlag og at bøndene kan gå glipp av jordbruksfradrag, pensjonspoeng og sykepengegrunnlag.

53 TEMA | xxxxxxxxx WEB | NFL.NO * FJØRFE 2 | 23 * TEMA | årsmelding * 2 Dette er en av sakene som har blitt jobbet med av NFL siden mars 2021. Vi har skrevet om saken i flere utgaver av FJØRFE. NFL har samarbeidet godt med ansatte hos Bondelaget og NIBIO. Vi har hatt dialog med KLF, Nortura, en rekke produsentlagsrepresentanter, politikere, Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet. NFL har siden 2021 utformet flere brev og sendte over tallgrunnlag og forslag til løsninger til Skattedirektoratet. Vi gjennomførte et digitalt møte med Skattedirektoratet i juni 2021, og i november 2021 ble NFL invitert til et fysisk møte hos Skattedirektoratet. Både Bondelags-representanter og NIBIO deltok sammen med NFL i møtet. I etterkant av møtet ble arbeidsgruppen enige om at vi skulle gjenoppta arbeidet utpå våren 2022. Grunnet langtidssykemelding hos daglig leder ble dette en av sakene vi ikke fikk fulgt opp. Saken må videreføres i 2023. OVERPRODUKSJON - NFL KREVER HANDLING NÅ! Helt siden praksisen med avtaletillegg opphørte for snart 15 år siden, har NFL forsøkt å påvirke beslutningstakerne slik at det kommer på plass bedre verktøy til å regulere markedet. NFL har flere ganger i årenes løp trodd at vi nærmet oss en løsning. I 2016 var Nortura og KLF enige om å samarbeide om et felles forslag for ny ordning for markedsbalansering av kjøtt og egg. Arbeidet har likevel enda ikke kommet så langt at den har blitt lagt frem for politikerne. I 2017 fikk Omsetningsrådet i oppdrag fra LMD å gjennomgå markedsbalanseringsordningen. I 2019 ville en arbeidsgruppe i Omsetningsrådet utrede om det var mulig å innføre todelt omsetningsavgift. I november 2020 problematiserte Landbruksdirektoratet innførsel av et slikt verktøy, og Omsetningsrådet besluttet at rådsmedlemmene skulle ta saken tilbake i egne organisasjoner. Siden den gang har ikke forslaget blitt tatt gjenopptatt av Omsetningsrådet. NFL har fulgt prosessen i alle år, og har blant annet bidratt konkret med innspill til Landbruksdirektoratet, og medlemmene som sitter i Omsetningsrådet. NFL mener det er viktig at eggproduksjon opprettholdes i hele landet og har derfor ønske om styrking av markedsreguleringsordningen, heller enn overgang kontraktproduksjon. Dagens verktøykasse som markedsregulator har, er for liten. Å advare sterkt mot nyetableringer, holder ikke. Det holder heller ikke å peke på næringa selv. Eggprodusentene kan ikke hindre andre bønder i å etablere seg. Det er systemet som er feil – ikke ønsket til enkeltbønder som starter med eggproduksjon. Markedsregulator trenger verktøy som i større grad styrer nyetablering til perioder hvor det er økt etterspørsel av egg, og hindrer nyetablering når det er overproduksjon.

54 TEMA | xxxxxxxxx * FJØRFE 2 | 23 * årsmelding Omsetningsrådet besluttet i juni å øke omsetningsavgiften til historiske 1,50 kr per kg egg. For eggbøndene betyr det en avgift på 250.000 kr per innsett, eller 190.000 kr per kalenderår (for en konsesjonsbesetning). Økningen i omsetningsavgift kom på toppen av høye kraftfôrpriser, økte renter og svært høye energipriser. Økningen i omsetningsavgift medførte, naturlig nok, stor frustrasjon og stort engasjement fra fortvilede eggbønder. Noen eggprodusenter tok initiativ til brev-utsendelse til faglagene, og flere dro i gang lokal møteaktivitet hvor regionale Bondelags-representanter ble utfordret og oppfordret til å gå i bresjen for å bedre markedsreguleringen av egg. Parallelt har NFL sentralt sørget for flere samtaler og møter med ansatte og tillitsvalgte hos faglagene. Vi har vært i møter med LMD og Totalmarked hvor markedsreguleringsordningen har vært tema. I forkant av styremøtene til Norges Bondelag og Nortura i august oversendte NFL vårt budskap og oppfordret til at hele landbruket jobbet sammen for å sikre god, sunn bondeøkonomi. NFL har også sørget for et stort antall medieoppslag hvor eggprodusentenes økonomi og markedssituasjon på egg har vært tema. Før eller siden vil et forslag om styrket markedsregulering havne på politikernes bord. NFL har derfor i en årrekke drevet lobbyarbeid inn mot Næringskomiteen og de landbrukspolitiske talspersonene på Stortinget. De fleste politikerne, på tvers av de ulike partiene, har vist forståelse og interesse for det NFL har presentert. Da vi hadde med landbruksminister Sandra Borch, statssekretær Wenche Westberg og departementsråd, Anne Marie Glosli, på besøk til en eggbonde i august var overproduksjon det temaet som fikk mest plass på agendaen. PROSJEKT #INNTEKTSLØFT Regjeringen og Stortinget har vedtatt at det skal lages en opptrappingsplan for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet. Opptrappingen skal skje i samarbeid med Bondelaget og Småbrukarlaget, og baseres på nytt tallgrunnlag. På NFLs styremøte i mars, og i FJØRFE nr. 3, presenterte Simen Solbakken hvordan Bondelaget jobber i prosjekt #Inntektsløft. ØKOLOGISK I NFLs innspill til jordbruksoppgjøret i 2022 var det to punkter som eksplisitt omhandlet rammevilkår for økologiske fjørfeprodusenter. Utregning av fraktutjevningsordning for kraftfôr tar ikke høyde for at den eneste fôrmøllen som produserer økologisk kraftfôr er i Innlandet. For økologiske produsenter i distriktet blir fraktutjevningstilskuddet basert på hvor den nærmeste fôrmøllen som leverer konvensjonelt fôr er – mens de økologiske fjørfeprodusentene kun kan kjøpe fôr som må fraktes fra Innlandet. Forbedring av fraktutjevningsordningen for økologisk fjørfefôr vil kunne stimulere til at også økologisk produksjon spres i de deler av landet hvor klima muliggjør utegang. Dagens underdekning av norske fôrråvarer er tydelig i fôrresepter for økologisk kraftfôr. For fjørfebøndene som forsyner markedet med økologiske egg og fjørfekjøtt er det viktig at det prioriteres midler til å fremskaffe norskproduserte økologiske fôrråvarer av god kvalitet. NFL krevde derfor at det ble satt av penger i jordbruksoppgjøret som øremerkes arbeidet for økt produksjon og utnyttelse av norske råvarer til økologisk fjørfefôr. EU har i senere år revidert sitt regelverk for økologisk produksjon. Implementeringen av det nye økoregelverket vil få en rekke praktiske konsekvenser for fjørfebønder i Norge. I flere utgaver av FJØRFE ble det forklart hvilke endringer som vil gjelde for bønder med økologisk produksjon på gården. I mai deltok NFL ved daglig leder, Margrethe Brantsæter og redaktør, Karianne Fuglerud Ingerø, samt Animalia ved Käthe Kittelsen på nordisk ledermøte i København. I november deltok daglig leder, redaktør og styrerepresentant i NFL, Trude Hegle, på NPC, nordisk fjørfekonferanse i Aalborg.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy