Norsk Fjørfelag ber Regjeringen og Stortinget om «eggløsning» raskt

Denne resolusjonen ble enstemmig vedtatt på NFLs årsmøte 9. mars 2023.

Overproduksjon av egg er ikke bærekraftig. Norsk Fjørfelag har i mange år vært opptatt av å løse problemet med overproduksjon av egg. NFL har anbefalt todelt omsetningsavgift som verktøy for å hindre overetablering. Markedsregulator har så langt ikke hatt verktøy til å hindre overetablering.

7.mars 2023 kom et etterlengtet gjennombrudd. Norges Bondelag, Norges Bonde og Småbrukarlag og Totalmarked oversendte felles brev til Landbruks- og matdepartementet (LMD). De ber politikerne snarest iverksette arbeidet med lovendringer som muliggjør todelt omsetningsavgift og et ventelistesystem. De som velger å etablere seg når det er overproduksjon må betale en betydelig høyere omsetningsavgift. Intensjonen er at nyetablering først kan skje når det er økt etterspørsel etter egg.

Årsmøtet i NFL er opptatt av rammebetingelsene både for nåværende og fremtidige eggbønder. NFL støtter derfor løsningsforslaget som ble oversendt LMD 7.mars 2023.

NFL krever at LMD snarest mulig igangsetter prosess for å få lovendringsforslaget behandlet i Stortinget. NFLs årsmøte forventer en snarlig «eggløsning».