Standardiserte satser slår feil ut

Denne artikkelen er publisert i FJØRFE nr 8 i oktober 2022.

Da forslaget til ny Forskrift om erstatning etter pålegg i plante- og husdyrproduksjon var på høring, sendte NFL innspill til Landbruksdirektoratet. NFL med flere, mente at standardiserte satser måtte oppheves og at husdyr må erstattes etter reell verdi på påleggstidspunktet. Dette ble ikke tatt hensyn til i revidering av forskriften, som trådte i kraft 26. september 2022. 

Forskrift om erstatning etter pålegg i plante- og husdyrproduksjon er av stor betydning for fjørfebøndene. Dette har vi nylig sett ved utbrudd av fugleinfluensa og New castle Disease. Når bønder blir pålagt avliving, vask og desinfeksjon vil reglene om offentlig erstatning gjelde. Beregningen av satsene er derfor svært viktige for utmåling av erstatning. Selv om satsene nylig er oppdatert, melder fjørfebønder om at den offentlige erstatningen ikke fullt ut vil dekker det økonomiske tapet.

I NFL sitt innspill til endring av forskriften var vi helt klare på at det måtte gås bort fra standardiserte satser. Alle husdyr må erstattes etter verdien på påleggstidspunktet. Når Landbruksdirektoratet valgte å videreføre standardisert satser viser det seg, grunnet kostnadsveksten, at satsene som ble gjeldende fra 26. september allerede er utdatert. Statiske satser fungerer ikke i en næring med svingninger i kostnadsbildet fra uke til uke.

– Må gå bort fra standardiserte satser

Satsene ble sist revidert i 2014, og først nylig revidert igjen i 2022. Da sier det seg selv at erstatningen etter kort tid vil slå helt feil ut økonomisk i en næring med galopperende kostnadsvekst. Dyreverdi på påleggstidspunktet burde dekkes fullt ut av offentlig erstatning. Slik kan bonden bli minst mulig økonomisk skadelidende ved offentlig pålegg om avlivning, vask og desinfeksjon. Produsent må imidlertid påberegne noe fratrekk i verdien av materiell som er pålagt destruert grunnet «slit og elde».

Norsk Fjørfelag mener bedre økonomisk dekning hadde vært løst om en gikk bort fra standardiserte satser. Fjørfebøndene må bli erstattet etter reell verdi på påleggstidspunktet, på lik linje med allerede innført prinsipp for «andre dyr», planter og innsatsfaktorer. Individuell behandling av hver produsent burde vært innført. På tross av at Norsvin, Bondelaget, NFL og flere andre aktører sendte likelydende innspill til Landbruksdirektoratet, ble vi ikke hørt.

Skal fortsette å presse på politisk

At bønder som blir pålagt avlivning av flokken blirøkonomisk skadelidende finner ikke NFL seg i. Slaget er foreløpig tapt. NFL kommer likevel til å fortsette å presse på politisk for å skape forståelse for at standardiserte satser må avvikles til fordel for reell verdi på påleggstidspunktet.

Å gå bort fra standardiserte satser er etter NFLs mening mer økonomisk forutsigbart for bonden og mindre arbeidskrevende for myndighetene.