Det er påvist Newcastle syke (Newcastle disease) i en verpehønsbesetning i Rogaland. I tillegg er det påvist Newcastle syke på ville duer i flere områder på Østlandet. Nå er det viktig at du som har fjørfe har godt smittevern og at du har lav terskel for å melde ifra til Mattilsynet ved mistanke om sykdom.

Kilde: Mattilsynet