Vi viser til brev fra Landbruks- og matdepartementet 2. juni (ref. 22/542-3). Norsk Fjørfelag (NFL) takker for muligheten til å komme med innspill. NFL sitt skriftlige innspill er en utvidelse av budskapet vi oversendte om powerpoint og presenterte på innspillsmøte hos LMD 27. juni.

Norsk Fjørfelag sitt hovedbudskap for Stortingsmeldingen for dyrevelferd er:
1. Stortingsmeldingen må legge til grunn det systematiske arbeidet som er gjort med dyrevelferd siden forrige Stortingsmelding i 2002 2003.
2. Nye dyrevelferdstiltak må løfte dyrevelferden for alle individer, ikke kun premium-segmentet.
3. Dyrevelferdstiltak må være vitenskapelig forankret og adressere hvordan tiltak ivaretar dyrets fysiske og mentale helse.
4. Nye tiltak må legge til grunn at bonden er den viktigste enkeltfaktoren for å ivareta dyrevelferden. Meldingens tiltak må addressere bondens økonomi, motivasjon og kompetanse.
5. Kostnaden ved fordyrende dyrevelferdstiltak – regningen kan ikke betales av bonden
6. Stortingsmeldingen må adressere mulige negative effekter som dyrevelferdstiltak kan ha for
mattrygghet, klimabelastning, arealbehov, selvforsyningsgrad, importlekkasjer m.m.

Les mer: Her utdyper vi NFLs budskap (pkt. 1-6)