Høsten 2020 ble det for første gang påvist høypatogen fugleinfluensa hos viltlevende fugl i Norge, og høsten 2021 fikk vi våre første utbrudd i to kommersielle verpehønsbesetninger. Vi må sannsynligvis venne oss til at det kan finnes fugleinfluensasmitte til enhver tid hos ville fugler i Norge.

Kilde: Mattilsynet