NFL’s arbeid:

Differensiert omsetningsavgift

Denne artikkelen er publisert i FJØRFE nr 8 i september 2021.

Tekst: Ingunn Dalaker Øderud, styreleder & Tone Steinsland, nestleder.

Helt siden den etablerte praksisen med avtaletillegg opphørte for snart 15 år siden, har Norsk Fjørfelag (NFL) jobbet for å få bedre verktøy til å regulere norsk eggnæring.

I løpet av de siste 15 årene har NFL flere ganger trodd at vi nærmet oss en løsning, eksempelvis i 2016 da Nortura og KLF var enige om å samarbeide om et felles forslag for ny ordning for markedsbalansering av kjøtt og egg. Flere av de landbrukspolitiske talspersonene på Stortinget, på tvers av de ulike partiene, har også vist forståelse og interesse for de behovene Fjørfelaget har lagt fram.

I 2019 ville Omsetningsrådets arbeidsgruppe som jobbet med markedsbalanseringen på egg, utrede om det var mulig å innføre todelt omsetningsavgift for å hindre nyetablering på egg i perioder med overproduksjon. Arbeidsgruppen ba Landbruksdirektoratet utrede mulighetene rundt å innføre et slikt verktøy. I protokollen fra november 2020 kan vi lese at Landbruksdirektoratet problematiserer og er negative til å innføre et slikt verktøy. Omsetningsrådet besluttet at de ulike rådsmedlemmene skulle ta saken tilbake og jobbe med en løsning i egne organisasjoner, og der ligger saken fortsatt.

Norsk Fjørfelag har hele tiden vært opptatt av å finne en løsning som sikrer optimal markedsbalansering. NFL har vært positive til forslaget om å benytte differensiert omsetningsavgift, men både politiske partier og Landbruksdirektoratet har parallelt etterspurt informasjon om Canadamodellen (kvotesystem). NFL sitt budskap er, og har hele tiden vært, at det viktigste er at det kommer bedre verktøy som balanserer markedet, til beste for landets eggprodusenter.